Kontakty z dzieckiem, jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców

Kontakty z dzieckiem, jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia, a w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy. Reguły te stosuje się odpowiednio, jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców, a pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

Treść porozumienia powinna obejmować swoim zakresem wszystkie dostępne w danej sytuacji rodzinnej postaci kontaktów z dzieckiem, tak aby nie pozostawić w tej mierze nierozstrzygniętych kwestii. Porozumienie nie musi być jednak szczegółowe w tym sensie, że można posłużyć się tutaj sformułowaniami o ogólnym charakterze.

Sąd w sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych.

Rozstrzygając istotne sprawy dziecka, rodzice mogą samodzielnie zadecydować o rezygnacji jednego z nich z utrzymywania kontaktów z dzieckiem w określonym czasie, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione przyczyny. Władzę rodzicielską można bowiem wykonywać także w sytuacji, gdy jedno z rodziców, z ważnych powodów i zgodnie z dobrem dziecka, samo zrezygnuje z niektórych czy nawet wyjątkowo wszystkich dostępnych form kontaktów.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Kontakty z dzieckiem, jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców
5 (100%) 152 vote[s]

Dodaj komentarz