Zapłata kosztów utrzymania matki przez 3 miesiące w okresie porodu oraz kosztów utrzymania dziecka przez pierwsze 3 miesiące po urodzeniu

Zapłata kosztów utrzymania matki przez 3 miesiące w okresie porodu oraz kosztów utrzymania dziecka przez pierwsze 3 miesiące po urodzeniu

Jeżeli ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd, zatem Sąd powinien określić odrębnie na rzecz matki oraz dziecka: po pierwsze, wysokość należnej kwoty; po drugie, sposób jej płatności; po trzecie; termin płatności.

Czyli matka dziecka może żądać od jego ojca, który nie jest jej mężem, aby ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania: po pierwsze, matki przez 3 miesiące w okresie porodu; po drugie, dziecka przez pierwsze 3 miesiące po jego urodzeniu. Nie można żądać od pozwanego wyłożenia sumy pieniężnej na pokrycie innych kosztów, wydatków ani strat poniesionych przez matkę dziecka pozamałżeńskiego. Co istotne, będąca w ciąży matka dziecka pozamałżeńskiego może żądać od pozwanego mężczyzny wyłożenia sumy pozwalającej na pokrycie PEŁNYCH kosztów jej 3-miesięcznego utrzymania w okresie porodu oraz PEŁNYCH kosztów 3-miesięcznego utrzymania dziecka po urodzeniu.

Sąd może uwzględnić żądanie matki, jeżeli ojcostwo pozwanego mężczyzny zostało uwiarygodnione. Dla uwiarygodnienia ojcostwa mężczyzny, tak jak dla uprawdopodobnienia jakiegoś faktu, nie jest konieczne zachowanie szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym. W danych okolicznościach wystarczające może być ustalenie, że pozwany mężczyzna jest najbardziej prawdopodobnym ojcem dziecka. Na ogół przyjmuje się, że dla uwiarygodnienia ojcostwa pozwanego mężczyzny wystarczające jest ustalenie, że w danych okolicznościach jest on najbardziej prawdopodobnym ojcem dziecka. W szczególności może być to skutkiem porównania stanu ciąży matki i daty współżycia fizycznego stron (ustalonej np. na podstawie korespondencji, przesłuchań stron oraz świadków), czyli wykazania przesłanki domniemania ojcostwa. Za ojcostwem danego mężczyzny przemawiać może także pozostawanie z matką dziecka w związku faktycznym do czasu zajścia przez nią w ciążę.

Zwrot jeszcze przed urodzeniem się dziecka, wynika, iż z żądaniem przewidzianym w tym przepisie matka nie może wystąpić po urodzeniu dziecka. Po urodzeniu się dziecka wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych może być złożony w trybie przewidzianym w art. 753 KPC.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Zapłata kosztów utrzymania matki przez 3 miesiące w okresie porodu oraz kosztów utrzymania dziecka przez pierwsze 3 miesiące po urodzeniu
5 (100%) 91 votes

Dodaj komentarz