Podział majątku małżonków, a nieruchomość, dom czy mieszkanie obciążone hipoteką banku

Podział majątku małżonków, a nieruchomość, dom czy mieszkanie obciążone hipoteką banku

Podstawowym założeniem postępowań działowych jest rozpoznanie i rozstrzygnięcie w jednym postępowaniu całego kompleksu zagadnień obejmujących nie tylko zniesienie współwłasności, dział spadku czy podział majątku wspólnego, ale także roszczenia jakie na tle wspólności praw mogły powstać między uczestnikami takich postępowań. Uregulowanie sytuacji prawnej stron, które postanawiają wyjść z różnych rodzajów wspólności, ma być ostateczne i definitywnie kończyć etap wzajemnych pretensji. Osiągnięciu tego celu służy nałożenie na sąd obowiązku działania z urzędu w istotnych kwestiach, takich jak ustalenie składu i wartości majątku oraz nadanie prawomocnemu postanowieniu działowemu charakteru zdarzenia wyznaczającego kres możliwości dochodzenia wszystkich roszczeń, które mogły być przedmiotem rozstrzygnięcia w tym postępowaniu. Takie ukształtowanie konsekwencji postanowienia działowego powinno mobilizować strony do zgłoszenia wszelkich żądań w jego toku.

Sposób podziału mieszkania

Sposób podziału mieszkania obciążonego hipoteką zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Z istoty hipoteki wynika, że podział majątku wspólnego małżonków nie prowadzi do jej wygaśnięcia. Sąd dokonujący podziału musi zatem rozważyć zastosowanie jednego ze sposobów zniesienia współwłasności, po uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy. Przykładowo, bank może zgodzić się na zmianę umowy kredytowej poprzez zwolnienie z długu jednego z małżonków. Nie można wykluczyć sytuacji, kiedy małżonek wyrazi zgodę na to, aby po podziale majątku wspólnego być wierzycielem osobistym banku. Były małżonek, który nie otrzymał prawa do mieszkania obciążonego hipoteką nadal ponosi odpowiedzialność osobistą za spłatę kredytu, a bank w typowej sytuacji nie będzie zainteresowany wyrażeniem zgody na ograniczenie odpowiedzialności do jednego tylko małżonka .

Długi małżonków

Długów zaciągniętych przez oboje małżonków nie można rozliczać przy podziale wspólnego majątku, gdyż mimo takiego podziału dług nadal się utrzymuje. Przerzucenie długu na jednego tylko z małżonków godziłoby w prawa wierzycieli. Jeśli dług zaciągnięty przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności ustawowej został zużyty na majątek wspólny i spłacony w okresie pomiędzy ustaniem wspólności a podziałem majątku wspólnego, to tak spłacona należność przestaje być długiem i przekształca się w roszczenie o zwrot nakładów na rzecz tego małżonka, który dokonał zapłaty. Roszczenie takie podlega rozliczeniu.

Spółdzielcze prawo do lokalu

W sprawie o podział majątku wspólnego dla rozstrzygnięcia, któremu z małżonków przyznać spółdzielcze prawo do lokalu, z reguły rozstrzygające znaczenie ma dobro wspólnych dzieci małżonków. Jeżeli jednak małżonkowie dzieci wspólnych nie mają, sytuacja dziecka jednego z małżonków oraz jego dobro nie mogą być obojętne.

Wartość mieszkania

Wartość rynkowa prawa podlegającego podziałowi w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków powinna uwzględniać wszelkie obciążenia tego prawa, niezależnie do źródła powstania i charakteru prawnego, oraz wszelkie ulgi, które wpływają na wzrost jego wartości. Za takim rozwiązaniem przemawia art. 618 § 3 KPC wyłączający możliwość dochodzenia wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o zniesieniu współwłasności.

Mieszkanie a hipoteka

W pierwszej kolejności sąd dokonujący podziału nieruchomości obciążonej hipoteką, w tym także nieruchomości lokalowej, powinien odpowiedzieć na pytanie jaki sposób podziału powinien zostać zastosowany, tzn. czy przyznanie rzeczy jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego, czy też sprzedaż rzeczy. Jeżeli sąd przyznał nieruchomość jednemu z małżonków wartość prawa własności mieszkania należy pomniejszyć o obciążenie wynikające z hipoteki. Sąd działowy nie ma kognicji do podziału długu hipotecznego między małżonkami.

Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że celowa jest sprzedaż licytacyjna nieruchomości powinien wezwać wierzyciela hipotecznego do udziału w sprawie. A zatem, wierzyciel hipoteczny będzie uczestnikiem postępowania o podział majątku wspólnego, gdyż wynik sprawy dotyczy jego praw (wierzytelności). W zależności od stanowiska banku sąd może przyznać mieszkanie jednemu z byłych małżonków, jeżeli bank zgodzi się na zwolnienie z długu drugiego lub też dokonać sprzedaży licytacyjnej nieruchomości. A zatem, jeżeli byli małżonkowie nie posiadają dzieci, a bank nie wyraża zgody na zmianę umowy kredytowej, sąd powinien dokonać sprzedaży licytacyjnej nieruchomości.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Podział majątku małżonków, a nieruchomość, dom czy mieszkanie obciążone hipoteką banku
5 (100%) 102 vote[s]

Dodaj komentarz