Nieustalenie wszystkich osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej DPS

Nieustalenie wszystkich osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej DPS

Obowiązek ponoszenia opłat za pobyt w DPS musi być skonkretyzowany w stosunku do każdej z osób, które miałyby takie opłaty ponosić, bądź to w drodze umowy zawartej na podstawie art. 103 ust. 2 PomSpołU, bądź też w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 61 ust. 1 i 2 PomSpołU. Odmowa zawarcia umowy przez osobę zobowiązaną do ponoszenia opłat skutkuje wydaniem stosownej decyzji ustalającej wysokość tych opłat. Naruszenie wyżej wymienionych przepisów proceduralnych może przełożyć się na naruszenie przepisu prawa materialnego, bowiem, nieustalenie kręgu osób zobowiązanych do ponoszenia kosztów pobytu pensjonariusza w DPS stanowi naruszenie art. 61 ust. 1 pkt 2 PomSpołU.

Wyrażonej w art. 7 KPA zasady prawdy obiektywnej wynika, że organy w toku postępowania stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Uchybienie normie zawartej w tym przepisie ma miejsce jedynie wówczas, gdy organy wbrew obowiązkowi należytego wyjaśnienia sprawy nie ustalają faktów, czy zdarzeń, które mają znaczenie dla załatwienia sprawy, czyli mają znaczenie dla zastosowania określonej normy prawa materialnego – przyznającej stronie konkretne uprawnienie lub przewidującej jej obowiązek publicznoprawny. Z powyższego wynika ponadto, że organ jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy (art. 77 § 1 KPA) i dopiero na podstawie tak zgromadzonego materiału dowodowego ocenić czy dana okoliczność została udowodniona (art. 80 KPA), co powinno znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu skonstruowanym stosownie do art. 107 § 3 KPA (wyr. WSA w Łodzi z 13.03.2018 r., II SA/Łd 113/18).

Ewentualne postępowanie w przedmiocie zwolnienia z całkowitego lub częściowego ponoszenia kosztów może być wszczęte dopiero, gdy decyzja ustalająca wysokość opłaty stanie się ostateczna, w wówczas strona może zwrócić się do organu I instancji z wnioskiem w tej kwestii.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Nieustalenie wszystkich osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej DPS
5 (99.53%) 128 vote[s]

Dodaj komentarz