Rozwód małżonków

Rozwód małżonków

Jeśli nie udało wam się zgodnie żyć, spróbujcie się choć zgodnie rozwieść. Każdy z małżonków może wystąpić z pozwem o rozwód, jeżeli wystąpią co do tego  stosowne okoliczności.  Rodzina powstaje przez zawarcie małżeństwa. W związku z tym jakość i trwałość małżeństwa ma podstawowe znaczenie dla rodziny. Konstytucja RP z 1997 r. w art. 18 stanowi, że: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Wynika z tego, że małżeństwo mogą zawrzeć tylko kobieta i mężczyzna, i tylko taki związek jest pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Według prawa polskiego rodziną ani małżeństwem nie są związki osób tej samej płci.

Małżeństwo musi istnieć w chwili wytoczenia powództwa o rozwód. Nie stoi na przeszkodzie wytoczeniu sprawy rozwodowej orzeczenie sądu kościelnego o ustaniu małżeństwa wyznaniowego. Nie jest natomiast dopuszczalne wszczęcie sprawy o rozwód po śmierci jednego z małżonków. W razie śmierci małżonka w trakcie postępowania rozwodowego sąd postanowi o umorzeniu postępowania. Postanowienie może zapaść po wydaniu wyroku rozwodowego, ale przed jego uprawomocnieniem się.

Małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej lojalności i przyzwoitego zachowania wobec siebie przez cały czas trwania małżeństwa. Jeśli ich niewłaściwe zachowanie stało się przyczyną rozkładu pożycia, ponoszą tego skutki w postaci możliwości przypisania im winy rozkładu ze wszystkimi tego konsekwencjami, jakie przewiduje ustawa. Natomiast jeśli ich niewłaściwe zachowanie miało miejsce już po powstaniu i utrwaleniu rozkładu pożycia i nie może być uznane za jego przyczynę, oceniać je trzeba z punktu widzenia przesłanki zasad współżycia społecznego dla oceny zgodności orzeczenia rozwodu z tymi zasadami oraz oceny zgodności z nimi odmowy zgody na rozwód małżonka, któremu nie można przypisać winy.

Przesłanki pozytywne orzeczenia rozwodu

Przesłanki pozytywne, czyli te, które muszą wystąpić, by można było się rozwieść. Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi (obie te cechy rozkładu muszą wystąpić łącznie), a nie wystąpiła żadna z tzw. negatywnych przesłanek rozwodu. Decyduje w tym przedmiocie stan sprawy w chwili zamknięcia rozprawy. Sąd, ustalając zupełny i trwały rozkład pożycia, nie jest obowiązany do oceny „ważności” jego powodów, czyli nie ma obowiązku badać, czy w świetle zasad współżycia społecznego można je uznać za wystarczająco doniosłe.

Pożycie małżonków

Przez pożycie małżonków rozumiemy więź psychiczną (m. in. uczucie miłości, szacunku i zaufania), fizycznej (wspólne zamieszkiwanie) lub gospodarczej (prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego). Mamy również do czynienia w dalszym ciągu z pożyciem małżeńskim, nawet wówczas, gdy współżycie fizyczne lub więź gospodarcza są znacząco ograniczone, np. ze względu na wiek jednego z małżonków, wyjazd jednego z małżonków za granicę czy też przebywanie w zakładzie karnym

Jeżeli między małżonkami dochodzi do osłabienia czy wręcz zaniku więzi małżeńskich, to proces ten określany jest mianem rozkładu pożycia małżeńskiego. Istota procesu sprowadza się do zaburzeń w funkcjonowaniu któregokolwiek z elementów tego co składa się na pożycie małżeńskie. Rozkład pożycia może być:

– subiektywnie postrzegalny (wewnętrznie psychiczne nastawienie małżonka),

– obiektywnie postrzegalny (dostrzegalne z zewnątrz dla każdego).

Najczęściej jednak sąd musi ocenić stopień zaawansowania rozkładu pożycia.

Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego mogą być następujące:

– zawinione przez małżonka (np. groźba skierowana pod adresem drugiego z małżonków, nieetyczne postępowanie wobec niego, naużywanie narkotyków, alkoholu, lekceważący stosunek, rażące zaniedbania w wykonywaniu obowiązków, wrogość, przejawy agresji mogą zarówno przyczynić się do rozkładu pożycia między małżonkami, jak i stanowić jego przejaw.

– niezawinione przez małżonka (np. nieuleczalna, potworna choroba uniemożliwiająca albo utrudniająca wykonywanie obowiązków małżeńskich).

Pożycie małżeńskie utrzymane jest np. wtedy, gdy małżonkowie nie realizują wprawdzie pełnej więzi gospodarczej wobec braku wspólnego zamieszkiwania, lecz istnieją jeszcze między nimi powiązania o charakterze osobistym. Ponadto gdy ustały wprawdzie między nimi więzi fizyczne, np. z powodu podeszłego wieku, lecz małżonkowie mogą kontynuować wspólne pożycie w zakresie pozostałych jego składników. Wystarcza to do uznania, że pożycie trwa nadal. Rozwód Poznań

Zupełny rozkład pożycia

Rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza; w ogóle ustały stosunki między małżonkami i to we wszystkich trzech sferach: uczuciowej, fizycznej i gospodarczej: “Rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza” (wytyczne rozwodowe 1955, pkt II). Nawet rzadkie tylko stosunki fizyczne między małżonkami będą wskazywać, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny. Dopuszcza się możliwość uznania za zupełny także takiego rozkładu pożycia, gdy przy niepełnym zaniku określonej więzi intensywność rozpadu innych relacji między małżonkami pozwala orzec, że rozkład jest zupełny.

Wyciągnięcie z faktu, że małżonkowie przez cały czas trwania procesu o rozwód utrzymują nadal stosunki cielesne, wniosku, że brak jest podstawowej przesłanki niezbędnej do orzeczenia rozwodu (…) (zob. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 6 października 1951 r., C 188/51)

Trwały rozkład pożycia

Rozkład pożycia jest trwały, gdy ocena oparta na doświadczeniu życiowym pozwala przyjąć, że na tle okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków (wytyczne SN z 1955 r., teza II ust. 2; orzeczenie Sądu Najwyższego z 13 września 1952 r., C. 1702/51). Trwałość rozkładu pożycia ustalana jest więc w drodze oceny prawdopodobieństwa powrotu małżonków do wspólnego pożycia. Wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków” (wytyczne rozwodowe 1955, pkt II.2).

Jak wiadomo z doświadczenia życiowego, im dłużej trwa wspólne pożycie małżonków, tym mniej poszczególne fakty oddziałują niekorzystnie na to pożycie, tym trudniej wywołać głęboki rozkład.

Fakt uszkodzenia ciała, wywołanie rozstroju zdrowia czy dopuszczenie się ciężkiej zniewagi mogą stanowić samoistną przyczynę rozkładu pożycia, wystarczającą do uznania rozkładu pożycia za zupełny i trwały (orzeczenie SN z dnia 13 stycznia 1953 r., C 1631/52, OSNCK 1954, nr 1, poz. 9).

Krótki upływ czasu od daty zawarcia związku małżeńskiego przez osoby w młodym wieku i krótki stosunkowo okres rozkładu pożycia nie wyłączają same przez się orzeczenia rozwodu z uzasadnieniem, że rozkład pożycia z tych względów nie jest zupełny i trwały, jeżeli poza tym nie wchodzi w grę żadna z negatywnych przesłanek rozwodu (zob. orzeczenie Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 14 grudnia 1984 r., III CRN 272/84, OSNC 1985, nr 9, poz. 135 Rozwód Poznań)

Fakt troszczenia się męża o żonę i dzieci, a także fakt przyjaznego ustosunkowania się do porzuconego małżonka, zupełnie nie przesądza o braku trwałego rozkładu małżeństwa, którego istotą nie jest nienawiść i niekulturalne odnoszenie się do siebie małżonków, ale tylko zerwanie stosunków intymnych bez nadziei powrotu do nich” (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 1951 r., C 184/51, OSN(C) 1952, nr 1, poz. 21).

Powody niedopuszczające do orzeczenia rozwodu:

1) jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków;

2) jeżeli rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego innymi niż dobro małoletnich;

3) jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że:

a) drugi małżonek wyraził zgodę na rozwód albo

b) drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód, ale jego odmowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Opłata za pozew rozwodowy

Od pozwu o rozwód pobiera się opłatę  sądową stałą w wysokości 600 zł. Sąd zwraca z urzędu połowę uiszczonej opłaty od pozwu o rozwód w razie orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie, ale po uprawomocnieniu się wyroku. osobą kwestia pozostaje to, że strona przegrywająca, która według sądu orzekającego jest całkowicie winna rozkładowi małżeństwa, ponosi wszystkie wydatki takiego procesu. Oprócz opłaty stałej musi także liczyć się z kosztami postępowania bezpośrednio po zapadnięciu wyroku.

Zwolnienie z kosztów sądowych za pozew rozwodowy

Jeżeli strona wnosząca pozew nie jest w stanie dokonać opłaty w wysokości 600 złotych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i swojej rodziny, wówczas może ona zwrócić się do sądu o zwolnienie z kosztów sądowych. Aby tego dokonać należy wraz z wnioskiem rozwodowym złożyć właściwie wypełniony formularz informujący o stanie rodzinnym i majątkowym powoda. Sąd po jego rozpatrzeniu może:

–  zwolnić powoda z opłat całkowicie albo częściowo,

– zwolnić powoda tylko z wpisu stałego w całości albo w części (600 zł).

Co należy załączyć do pozwu rozwodowego

Do pozwu o rozwód przede wszystkim powinniśmy dołączyć oryginał odpisu aktu małżeństwa. O odpis aktu małżeństwa ubiegamy się, jeżeli takiego nie posiadamy w oryginale, do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa. Jeżeli małżeństwo miało wspólne małoletnie dzieci, należy załączyć także odpisy aktów urodzenia wspólnych dzieci. Istnieją dwa rodzaje odpisów z akt stanu cywilnego i aktów urodzenia – pełny i skrócony, w sprawie o rozwód wystarczy złożyć odpis skrócony, który jest tańszy.

W pozwie powołać należy wszelkie dowody, które chcemy przeprowadzić na rozprawie, w tym wskazać świadków i ich dane oraz okoliczności, na które będą zeznawać. Przykładem okoliczności na która będzie wezwany świadek jest:

Wnoszę o dopuszczenie dowodu w postaci zeznać świadka Anny Kowalskiej zamieszkałej (wpisać dokładny adres) na okoliczność:

– przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego stron i sytuacji małoletnich dzieci.

Jeżeli dowody będą w postaci dokumentów, należy je złożyć w postaci kopii albo oryginału. Prawdziwość zawartości stron internetowych można poświadczyć u notariusza. Przyda się to w sytuacji, gdy dowody na małżonka znajdują się w Internecie, szczególnie na portalu społecznościowym.

Nie można zapomnieć również o dowodzie uiszczenia opłaty sądowej za pozew, jeżeli nie zostaliśmy zwolnieni oraz odpisie pozwu dla strony przeciwnej. Rozwód Poznań

Gdzie złożyć pozew w sądzie

Pozew składamy w biurze podawczym Sądu Okręgowego właściwego:

1) w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

2) z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej,

3) a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Kolejność powyżej zawsze musi być zachowana, czyli pierw składamy do sądu właściwego w pkt. 1, dopiero jak nie ma właściwości w pkt. 1 przechodzimy do pkt. 2, jak nie spełniamy przesłanek pkt. 2, to ostatecznie zawsze właściwy jest pkt. 3

Jak złożyć pozew rozwodowy

Pozew rozwody możesz złożyć osobiście w biurze podawczym Sądu Okręgowego (sposób jest znalezienia został wskazany w części 1 poradnika). Przygotuj kopię pozwu dla siebie, na które osoba w biurze podawczym przybije potwierdzenie wpłynięcia, a co będzie służyło Tobie jako dowód złożenia w tym terminie pozwu rozwodowego.

Drugim sposobem złożenia pozwu jest wysłanie go pocztą listem poleconym zwykłym albo z potwierdzeniem odbioru, co jest pewniejsze, gdyż otrzymuje zwrotne potwierdzenie odbioru naszego pisma.

Polecamy Państwa uwadze nasze opracowania o podobnej tematyce poniżej:

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Rozwód małżonków
4.9 (98.84%) 86 votes

27 Responses

 1. Dziwne życie? Mnie eks mąż zostawił po 14 latach małżeństwa dla koleżanki z pracy młodszej o 13 lata prawie w wieku naszej córki. Jesteśmy po rozwodzie z jego winy już 4 lata. Nie wyprowadził się do kochanko-partnerki bo tak ja nazywam mimo, że kupiła mieszkanie by z nim zamieszkać. Jakby bał się podjąć tą decyzje

 2. A mnie akurat zostawiła żona dla młodszego fagasa. Właśnie jestem po rozwodzie z nią. Zajmowałem się wszystkim a i tak po 11 latach razem zostawił a mnie dla młodszego. Najgłupszy byłem w tym że dałem jej rozwód bez orzekania o winie, aby nie robić wielkiej awantury miedzy nami, bo mamy dwóch synów. I tak właśnie odpłaca się kobieta facetowi za wieloletnią miłość

 3. Czy da się złożyć pozew o rozwód przez internet? Szukam informacji a nie mogę znaleźć. Nie mieszkam teraz w Polsce, a chce się rozwieść, bo nasz związek to fikcja na odległość już od dłuższego czasu

 4. Jeśli on jest mężczyzną, a ona kobietą, czyli oboje normalni – do rozwodu nigdy nie dochodzi. Rozwodzą się tylko zniewieściali; kiedy on jest facetem, a ona facetką. Zwłaszcza w okresie narzeczeństwa niektóre facetki podkreślają, że jej facet to jest dopiero “facet prawdziwy”. Co one rozumieją przez to stwierdzenie “prawdziwy facet”? Kiedyś facetów nie było wcale – sami mężczyźni.

 5. Rozwód to czasami jedyne wyjście z sytuacji… Ale nie koniec świata, czasami przecież to początek nowego życia. Wielu moich znajomych rozwodzi się po kilkunastu latach małżeństwa, bo miłość po prostu zanika, albo przerastają ich problemy codzienności. Ale rozwód przecież nie przekreśla szansy na stworzenie nowego dobrego związku. Moja koleżanka po rozwodzie ma też fajnego nowego męża mimo, że myślała, że Poznań to nie miasto już dla niej.

 6. Ja jestem przed rozwodem w Poznaniu. Ale zrobię wszystko by wygrać sprawę nie mogę tego przegrać !!! Dlatego szukam i czytam wszystko co jest praktycznego o rozwodzie mimo że mam adwokata

 7. Rozwód łatwo powiedzieć trudniej się rozstać, rozwiodłam się gdy miałam 56 lata, mąż 59, mieszkaliśmy w Poznaniu, mogłabym wiele powiedzieć, przede wszystkim kac moralny przed i po rozwodzie.

 8. Czekałem aż dzieci stały się samodzielne, a żona gardziła mną to w końcu została sama – wreszcie pojęła wartość mojej troski o dom. Ot takie nie do pozazdroszczenia spełnienie marzeń o byciu w małżeństwie. Rozwód tak naprawdę był nam potrzebny od dawna

  1. Ja zauważyłam dużo osób mający zastrzeżenia co do ilości lub jakości seksu w małżeństwie stwierdzają, że przed ślubem było w tej kwestii znacznie więcej i lepiej. A rozwód w zasadzie przywraca tą sytuację sprzed ślubu…

 9. Ja muszę po rozwodzie spłacać z mężem wspólne mieszkanie które kupiliśmy na kredyt w Poznaniu co jest dodatkową traumą dla mnie. Prawnik powiedział mi , że jak bank sie z godzi, to mąż przejmie mieszkanie i kredyt

 10. Mój eks był przez 8 lat bez nałogów,można powiedzieć,że byliśmy wzorcowym małżeństwem.Niestety młoda dziewczyna tak nim zakręciła,że jak większość naszych wspólnych znajomych stwierdziła postradał zmysły.

 11. Czyli jak mamy miejsce zamieszkania z mężem w Poznaniu to właściwy jest Sąd Okręgowy w Poznaniu zawsze i nie da się przenieść sprawy do innego Sądu? Pytam bo jesteśmy trochę znani w środowisku i nie chcemy tego nagłaśniać bo to uderzy w nas, nasze dzieci i biznes ;[

 12. Jak to moja matka mówi zacznij od rozmowy z adwokatem lub od złożenia papierów w sądzie w Poznaniu a później już będzie z górki. Ja miałem najtrudniej podjąć decyzję rozwodzie, ale jak się rozpędziłem to nie było zmiłuj

 13. Ciągle ktoś coś dopisuje, ja dzisiaj też zajrzałem i proszę… Jestem po rozwodzie rok i z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć, że bardzo żałuję, że próbowałem ratować małżeństwo. Byłem głupi bo te prawie 20 lat wspólnego życia znaczyłodla mnie wszystko. Niestety pomyliłem się bardzo gdyż moja już były mąż i jej kochanek doskonale wykorzystali czas. Nowy dom, ciążą, żyła podwójnym życiem i przygotowywała się do rozwodu finansowo. Dzieci wykorzystywał przeciwko mnie. To było piekło. Czasu nie da się cofnąć. Mogę mieć do siebie pretensje, Życzę wszystkim oszukiwanym aby mięli tyle siły aby skończyć toksyczny związek jak najszybciej.

 14. Mam podobną sytacje nie potrafie sie w tym odnależc dzieci sa dorosłe zyją wlasnym zyciem a ja sama myslę o tym zeby zniknąć i miec swiety spokoj samotnosc jest okropna pozostaje pustka brak wiary w cokolwiek, ale rozwod musiał być

 15. Ja na swoim przykładzie wiem jak trudne są sprawy o rozwód dzięki Bogu że już jest po wszystkim bo nie chciałabym przechodzi przez to samo ponownie. Zrobiłam to dla dzieciiiii…..

 16. Rozwód to bardzo trudna sprawa dla całej rodziny, ale nie mogę zrozumieć do dzisiaj dlaczego kobiety, które mają swoje małżeństwa rozbijają inne. To okrutne zadowalając siebieniszcząc innych,,,,,,

 17. Małżeństwo to przede wszystkim sztuka kompromisu obu stron. Dobrych chęci i intencji również z obu stron. Jak mówi satyryk: w tym cały ambarans aby dwoje chciało na raz. Nasze małżeństwo trwa wiele lat. Bywało różnie, ale kolorowo. Nie zawsze była pogoda, były chmury nieraz burze i błyskawice. Ale to niestety musieliśmy się rozwieść, bo ze sobą nie wytrzymywaliśmy i wszystko nas drażniło. Życzę każdej parze rozsądku i nie bójcie się bo rozwód to nic złego

 18. Jak szukacie dobrego adwokata od rozwód to na pewno adwokat Mateusz Ziębaczewski jest tym kimś. Trafiłam do niego po opiniach od znajomych i się nie zawiodłem.Zawsze odbiera telefony i oddwania gdy nie może. Dużo załataliśmy poprzez e-mail, bo przesyłał pisma do akceptacji

Dodaj komentarz