Zwolnienie z opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej DPS

Zwolnienie z opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej DPS

Zwolnienia z ponoszenia wydatków na dom pomocy społecznej mają charakter fakultatywny i zależą głównie od sytuacji materialnej i rodzinnej osób zobowiązanych do opłat. O zastosowaniu zwolnienia będzie decydować organ ustalający opłatę za pobyt w placówce. Organ nie może zwolnić z ponoszenia wydatków na dom z urzędu, ale jedynie na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek może złożyć osoba ustawowo zobowiązana do wnoszenia opłat, jak również mieszkaniec domu, jeżeli partycypuje on w pokrywaniu wydatków. Zwolnienie może dotyczyć trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utrzymywaniem się z jednego wynagrodzenia lub świadczenia, ponoszeniem innych opłat albo poniesieniem strat w wyniku zdarzeń losowych. Na szczególną ochronę zasługują kobiety w ciąży oraz osoby samotnie wychowujące dziecko. Zwolnienie nie powinno nastąpić, jeżeli pomimo zaistnienia wskazanych okoliczności osoba jest w stanie płacić za pobyt w placówce.  Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;

2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;

4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Osobę zobowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty na jej wniosek pod warunkiem, iż przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona.

Zwrot można zwolnić powoduje, że organom orzekającym na podstawie tego przepisu ustawodawca przyznał uprawnienie do orzekania w ramach uznania administracyjnego. Uznaniowy charakter decyzji administracyjnej nie wyklucza jej sądowej kontroli, ale zakres tej kontroli doznaje ograniczenia do kontroli zgodności z normami dopełnienia. Kontrola ta sprowadza się do badania, czy wydanie decyzji zostało poprzedzone prawidłowo przeprowadzonym postępowaniem z zachowaniem przepisów procedury administracyjnej

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Zwolnienie z opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej DPS
4.8 (96.52%) 23 votes

Dodaj komentarz