Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Automatyczny rozwód po separacji

Czy możliwy jest automatyczny rozwód po separacji? To pytanie staje się coraz bardziej istotne w dobie postępującej digitalizacji i automatyzacji różnych dziedzin życia. W miarę jak technologia rozwija się w szybkim tempie, pojawiają się również nowe możliwości ułatwienia i przyspieszenia formalności związanych z końcem małżeństwa. Czy automatyczny rozwód po separacji to tylko futurystyczna wizja czy może realna perspektywa dla osób pragnących zakończyć swoje małżeństwo? W niniejszym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu z perspektywy aktualnych tendencji prawnych, które mogą mieć wpływ na sposób, w jaki ludzie rozstają się i formalnie kończą swoje związki małżeńskie przez automatyczny rozwód po separacji.

Automatyczny rozwód po separacji

Pomimo że obecnie nie istnieje możliwość uzyskania automatycznego rozwodu po separacji, istnieją alternatywne rozwiązania, które pozwalają na szybkie i sprawne uzyskanie rozwodu. Nasza kancelaria specjalizuje się w dostarczaniu skutecznych usług prawnych, umożliwiając klientom uzyskanie rozwodu w sposób możliwie najszybszy i bezproblemowy. Nasza kancelaria adwokacka korzystają z zaawansowanych technologii i sprawdzonych procedur, aby zoptymalizować procesy związane z rozwodami. Dzięki temu, nawet bez automatycznego rozwiązania, można skrócić czas oczekiwania na zakończenie małżeństwa. Nasza kancelaria doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak stresujący i trudny może być proces rozwodowy, dlatego oferujemy kompleksowe wsparcie prawnicze, mające na celu ułatwienie klientom przejścia przez ten etap ich życia.

Nasi doświadczeni prawnicy zapewniają profesjonalne doradztwo, pomagają w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i reprezentują klientów przed sądem. Działamy sprawnie i skutecznie, dążąc do osiągnięcia jak najszybszego rozwiązania, zgodnego z obowiązującym prawem. Ponadto, nasza kancelaria podejmuje się również negocjacji, gdy to możliwe, aby osiągnąć porozumienie między stronami i uniknąć długotrwałego procesu sądowego.

Warto zaznaczyć, że choć automatyczny rozwód po separacji nie jest jeszcze realnością, istnieje wiele środków, które umożliwiają klientom uzyskanie rozwodu w krótkim czasie. Nasza kancelaria stawia sobie za cel minimalizację kłopotów związanych z formalnościami rozwodowymi, umożliwiając klientom szybkie przejście do nowego etapu ich życia.

Automatyczny rozwód po separacji

Pozew czy wniosek o separację

Pozew czy wniosek o separację? Aby wszcząć procedurę dotyczącą separacji, konieczne jest złożenie pozwu o separację. Zazwyczaj wniosek o orzeczenie separacji stanowi integralną część tego pozwu o separację, z wyjątkiem sytuacji, gdy oboje małżonkowie zgłaszają zgodny wniosek! W potocznym języku wiele osób odnosi się do tego jako do „wniosku o separację”. Niemniej jednak, jeśli podjąłeś już decyzję o separacji i chcesz wnioskować o jej ustalenie przez sąd, to pismo rozpoczynające tę sprawę powinno być zatytułowane jako „pozew o separację”.

W przypadku wniosku o separację na wspólne żądanie małżonków, muszą być spełnione dwa warunki:

1. obydwoje małżonkowie muszą zgłosić jednomyślne żądanie separacji,

2. strony nie mogą mieć wspólnych małoletnich dzieci.

Postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym, co sprawia, że procedura jest krótsza, mniej złożona i tańsza. Zgodnie z art. 613 KRO, sąd nie orzeka o winie za rozpad małżeństwa. Natomiast możliwe są decyzje dotyczące:

 • alimentów na rzecz współmałżonka,
 • sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • podziału majątku dorobkowego.

Pozew o separację składa się wtedy, gdy jedna ze stron ubiega się o wydanie orzeczenia o separacji, a stanowisko drugiej strony nie jest znane. Może to wynikać z faktu, iż ta druga strona żąda odrzucenia roszczenia o separację lub orzeczenia rozwodu.

Pozew o separację musi spełniać wszystkie formalne wymogi pism procesowych. Ponadto powinno zawierać szczegółowe dane identyfikacyjne stron, takie jak imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL, a zgodnie z nowymi przepisami również adresy e-mail i numery telefonów (umieszczane w celu umożliwienia przeprowadzenia zdalnych rozpraw).

W treści pozwu o separację trzeba wskazać konkretne fakty potwierdzające istnienie zupełnego rozkładu pożycia małżonków. W takim przypadku postępowanie odbywa się w trybie procesowym i kończy się wydaniem wyroku orzekającego separację, rozwód lub odrzucającego roszczenie o orzeczenie separacji.

Sąd właściwy do rozpatrzenia sprawy o separację to sąd okręgowy, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Jeżeli przynajmniej jedno z nich nadal tam zamieszkuje lub ma tam zwykłe miejsce pobytu, to sąd ten jest właściwy. W przypadku braku takiej podstawy, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a jeśli i to nie ma podstawy, to sąd miejsca zamieszkania powoda.

Opłata od pozwu o separację wynosi 600 zł

Sąd może orzec separację również na podstawie wniosku o separację tylko wtedy, gdy oboje małżonkowie zgadzają się co do żądania. Oznacza to, że we wniosku musi być zawarte jednomyślne żądanie małżonków dotyczące orzeczenia separacji. W takim przypadku pismo to nie jest formą pozwu o separację jednego z małżonków przeciwko drugiemu, ale stanowi wspólny wniosek o separację obojga małżonków, którzy obydwaj podpisują się pod tym wnioskiem o separację.

Wniosek o separację również powinien zawierać wszystkie podstawowe informacje, zwłaszcza identyfikację stron, podpisy stron i klarowne przedstawienie roszczenia dotyczącego separacji, zarówno w odniesieniu do samych małżonków, jak i ich dzieci. Sąd może orzec separację na podstawie jednomyślnego wniosku o separację.

Wniosek o separację rozpoznawany jest w trybie nieprocesowym.

Wniosek o separację składa się do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków.

Opłata od wniosku o separację wynosi 100 zł.

Pozew czy wniosek o rozwód

W przypadku rozwodu mamy do czynienia jedynie z pozwem o rozwód. Nie ma tu czegoś takiego, jak wniosek o rozwód. Nie ma też możliwości złożyć pozwu o rozwód wspólnie (dwoje małżonków), nawet gdy zgodnie chcą się rozwieść. Może to stanowić jedynie element uzasadnienia, w którym osoba wnosząca pozew o rozwód wskazuje Sądowi, że z jej wiedzy wynika, że drugi małżonek również chce się rozwieść. Natomiast Sąd i tak będzie to sprawdzał, pytając drugiego małżonka bezpośrednio o jego stanowisko.

Pozew o rozwód stanowi pierwszy akt procesowy, w którym jedno z małżonków przedstawia swoje postulaty oraz prezentuje dostępne dowody.

W treści pozwu rozwodowego muszą znaleźć się:

– informacja o Sądzie, do którego skierowane jest pismo,

– dane identyfikacyjne stron, obejmujące adresy oraz numery PESEL (a w obecnym stanie prawnym również numer telefonu i adres e-mail osoby składającej pozew o rozwód),

– sprecyzowane żądanie i wskazanie dowodów, na których powód opiera swoje roszczenie, a także informacja, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.

– uzasadnienie i podpis.

Dodatkowo, do pozwu musi być dołączony jego odpis, który Sąd przekazuje drugiej stronie.

Pozew o rozwód zawiera żądania osoby go wnoszącej, prze co rozumie się m.in. kwestie ustalenia winy, czyli określenie, która ze stron ponosi wyłączną winę, obie strony są winne, czy też wniosek o nieustalanie winy. Ponadto obejmuje kwestie roszczeń alimentacyjnych dotyczących małoletnich dzieci lub małżonka, a także aspekty związane z władzą rodzicielską i ustalaniem kontaktów z małoletnimi dziećmi.

Opłata od złożenia pozwu o rozwód jest ustalona na stałą kwotę i obecnie wynosi 600 zł. Ta opłata jest taka sama, niezależnie od tego, czy strona wnosi w pozwie o rozwód dodatkowe żądania związane z przyznaniem alimentów na rzecz małżonka lub małoletnich dzieci, czy też nie przedstawia takiego żądania.

Osobiście składamy pozew o rozwód w biurze podawczym Sądu lub możemy wysłać pozew o rozwód za pośrednictwem poczty do Sądu. Następnie Sąd dokonuje formalnej weryfikacji pozwu o rozwód i w razie potrzeby może wezwać do uzupełnienia ewentualnych braków pozwu o rozwód. Sąd także doręcza drugiemu małżonkowi odpis pozwu o rozwód, co umożliwia mu złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód. Kolejnym etapem jest ustalenie terminu rozprawy, o którym zostaniemy poinformowani. Aktualnie rozprawy odbywają się zarówno w trybie stacjonarnym w Sądzie, jak i zdalnym, korzystając z internetu. Sprawa rozwodowa może zostać zakończona na jednej rozprawie, ale także może wymagać przeprowadzenia kilku, a nawet kilkunastu rozpraw, zależnie od stanowiska stron, zgłoszonych żądań oraz ilości przedstawionego materiału dowodowego.

Automatyczny rozwód po separacji

Kiedy separacja przechodzi w automatyczny rozwód

Obecnie nie istnieje możliwość dostania automatycznego rozwodu po separacji, a szkoda. To oznacza, że strony pozostające w stanie rozłączenia, zarówno formalnym, jak i faktycznym (prawnym), pozostają małżeństwem aż do momentu uzyskania prawomocnego wyroku rozwodowego. Konieczne jest zatem złożenie pozwu o rozwód, który rozpocznie postępowanie w tej sprawie. Separacja nie wyklucza możliwości uzyskania rozwodu. Jeśli po orzeczeniu separacji i dokładnym zastanowieniu się nad sytuacją, zdecydujesz się na definitywne zakończenie małżeństwa, masz prawo domagać się rozwodu.

Separacja jest orzekana w przypadku zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeśli ten rozkład przerodzi się w charakter trwały, spełnione będą wszystkie niezbędne przesłanki do orzeczenia rozwodu. Ostateczna decyzja należy do Ciebie, i nawet w trakcie lub po separacji nadal masz możliwość ubiegania się o rozwód.

Separacja może stanowić pewnego rodzaju „wstęp” do rozwodu. Warto zaznaczyć, że, jak wcześniej wspomniano, orzeczenie rozwodu jest możliwe tylko wtedy, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi – obie te przesłanki muszą wystąpić jednocześnie. Natomiast do orzeczenia samej separacji wystarczy ustalenie, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu rozkładowi. Nie jest również konieczne, aby rozkład pożycia był trwały.

Co więcej, istnieje możliwość zmiany zakresu powództwa w trakcie trwającego postępowania separacyjnego, polegająca na żądaniu przez sąd orzeczenia rozwodu zamiast separacji. Jednakże trzeba pamiętać, że nawet w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, rozwód nie będzie dopuszczalny, jeśli jego skutkiem miało być szkodzenie dobru wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Sąd będzie zawsze badał, czy orzeczenie rozwodu nie koliduje z dobrem dzieci.

Pozew o rozwód po separacji wzór

Co musi się znaleźć w pozwie o rozwód:

Data i miejscowość: wpisujesz datę pozwu o rozwód i miejscowość zamieszkania lub stworzenia pozwu o rozwód.

Oznaczenie Sądu: zawsze w sprawach rozwodowych właściwy jest Sąd Okręgowy. Musisz ustalić, który sąd jest właściwy w twojej sprawie o rozwód i do tego sądu złóż swój pozew o rozwód. Właściwy miejscowo będzie sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Gdy nie da się ustalić takich miejsc, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Określenie stron (małżonków): składający pozew o rozwód automatycznie staje się „powódką/powodem”, a drugi małżonek „pozwaną/pozwanym”. Należy wskazać imiona i nazwiska, dokładne adresy zamieszkania oraz numery PESEL, np:

Powódka: Anna Nowak ul. Różowa 1/2, 99-999 Zmyślona, PESEL 30033003330

Pozwany: Jan Nowak, ul. Niebieska 2/1, 99-999 Zmyślona PESEL 20022002220

Nie ma możliwości złożenia wspólnego pozwu rozwodowego i to nawet w sytuacji, gdy małżonkowie podjęli wspólnie decyzję o rozwodzie. Zawsze jedno z nich jest powodem, a drugie pozwanym.

Rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie: w pozwie o rozwód należy na wstępie określić, czy żądamy rozwodu z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie. Wcześniej warto poznać zasadnicze różnice pomiędzy rozwodem z orzekaniem o winie i rozwodem za porozumieniem stron oraz konsekwencje wyboru jednej z tych opcji.

Czego żądasz w pozwie o rozwód: na wstępie pozwu o rozwód należy określić swoje żądania dotyczące winy (lub jej braku), opieki nad dziećmi, alimentów, uregulowania kontaktów z dziećmi oraz wszelkich innych kwestii, które chcesz uregulować w ramach rozwodu. Swoje oczekiwania w tym zakresie należy określić w sposób jasny i precyzyjny. W niecierpiących zwłoki sprawach bieżących życia codziennego, możesz również dodatkowo żądać udzielenia zabezpieczenia na czas trwania procesu (czyli uregulowania ich przez Sąd na samym początku procesu, niezależnie od czasu dalszego jego trwania). Wówczas w przypadku wydłużającego się procesu, sprawy nie cierpiące zwłoki będą zabezpieczone w szybkim terminie od złożenia pozwu o rozwód.

Przykładowe wnioski w sprawach o rozwód bez orzeczenia o winie, z dzieckiem:

Działając w imieniu własnym niniejszym wnoszę o:

 1. rozwiązanie małżeństwa powódki/powoda … z pozwanym/pozwaną …, zawartego w dniu … r. w …, przez rozwód bez orzekania o winie,
 2. przyznanie obu rodzicom prawa do wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron …, urodzonym w dniu … r. w …, PESEL …,
 3. ustalenie miejsca pobytu małoletniego dziecka jako każdorazowe miejsce zamieszkania powódki/powoda,
 4. uregulowanie kontaktów pozwanej/pozwanego z małoletnim dzieckiem stron, w następujący sposób: …,
 5. zasądzenie od pozwanej/pozwanego na rzecz małoletniego dziecka stron tytułem udziału w kosztach utrzymania i wychowania dziecka kwoty …, zł miesięcznie (słownie: … zł), płatnej do rąk matki/ojca dziecka do 10. dnia każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat,
 6. nie orzekanie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
 7. przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron na potwierdzenie faktu trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron,
 8. przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka …, zamieszkałego pod adresem …, na potwierdzenie faktu, że orzeczenie rozwodu nie zagraża dobru małoletniego dziecka stron,
 9. zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania poprzez zasądzenie od pozwanej/pozwanego … na rzecz małoletniego dziecka … alimentów w kwocie … zł (słownie: … złotych) miesięcznie, płatnych z góry do 10. Dnia każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności, począwszy od dnia … r.
 10. zasądzenie od pozwanej/pozwanego na rzecz powódki/powoda kosztów procesu.

Uzasadnienie pozwu o rozwód

Uzasadnienie pozwu o rozwód powinno zawierać:

 • podstawowe informacje dotyczące małżeństwa, takie jak imiona i nazwiska małżonków, datę zawarcia małżeństwa oraz dane o wcześniejszej separacji sądowej (jeżeli była orzeczona),
 • przyczyny uzasadniające wystąpienie się o rozwód, wykazujące, iż nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego,
 • dowody, które mogą poprzeć twoje stanowisko, takie jak np. zeznania świadków, dokumenty, wiadomości elektroniczne.

Końcowo pozew o rozwód należy osobiście podpisać.

Pod treścią uzasadnienia pozwu o rozwód oraz podpisem, należy wymienić w punktach wszystkie załączniki do niego dołączone, w tym przede wszystkim akt małżeństwa, akt urodzenia dziecka lub dzieci, dowód uiszczonej opłaty za złożenie pozwu rozwodowego.

Pozew o rozwód, wraz ze wszystkimi załącznikami, należy złożyć do Sądu w dwóch kompletnych egzemplarzach: jeden przeznaczony jest dla Sądu, drugi Sąd wyśle do pozwanego małżonka.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu