Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa (ślubu)

Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa (ślubu)

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa. Jeżeli otrzymanie dokumentu, który osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwolnić tę osobę od obowiązku złożenia lub przedstawienia tego dokumentu.

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest zobowiązana złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego następujące dokumenty:

– odpis skrócony aktu urodzenia;

– jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim: dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa,

– jeżeli w stosunku do niej toczyło się postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa – dowód nieistnienia małżeństwa,

– pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

– jeżeli wymagają tego przepisy prawa (w przypadku zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika; przez kobietę, która ukończyła szesnaście lat, a nie ukończyła osiemnastu lat; przez osobę dotkniętą chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym; przez powinowatych w linii prostej) zezwolenie na zawarcie małżeństwa.

Dowodem ustania małżeństwa jest:

– odpis skrócony aktu zgonu,

– odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu poprzedniego małżonka,

– odpis prawomocnego orzeczenia sądu o uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka,

– odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód,

– odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

Dowodem unieważnienia małżeństwa jest:

– odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa,

– odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa.

Za przeszkodę w przedstawieniu dowodu ustania albo unieważnienia małżeństwa uważać należy zniszczenie lub zaginięcie archiwum sądowego albo poważne trudności w uzyskaniu odpisu orzeczenia, np. siedziba sądu, który wydał orzeczenie, znajduje się poza granicami kraju. Zwolnienie od złożenia wymaganych dokumentów może nastąpić tylko wtedy, gdy sąd ustali fakt, który treścią dokumentu miał być wykazany.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz