Egzekucja i ściąganie alimentów przez komornika od ojca zatrudnionego u osoby bliskiej lub rodziny

Egzekucja i ściąganie alimentów przez komornika od ojca zatrudnionego u osoby bliskiej lub rodziny

Jeżeli dłużnik zatrudniony jest u osoby bliskiej, osoba ta w razie zajęcia wynagrodzenia za pracę w poszukiwaniu świadczeń alimentacyjnych nie może zasłaniać się zarzutem, że wypłaciła dłużnikowi wynagrodzenie z góry, ani zarzutami, że dłużnik pracuje bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem niższym od przeciętnego, albo że przysługuje jej wierzytelność do dłużnika nadająca się do potrącenia z jego roszczenia o wynagrodzenie. Celem tej regulacji jest zapobieżenie ewentualnemu utrudnianiu lub nawet udaremnieniu egzekucji wskutek zmowy dłużnika alimentacyjnego z osobami bliskimi, u których jest on zatrudniony. Przejmuje się szerokie ujmowanie znaczenia pojęcia osoba bliska obejmujący także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

Jeżeli pracodawca podnosi zarzut pracy bez wynagrodzenia lub też z wynagrodzeniem niższym od przeciętnego, obowiązkiem komornika jest ustalenie wysokości przeciętnego wynagrodzenia i zawiadomienie pracodawcy o wyniku tego ustalenia.

Za podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę dłużnika zatrudnionego u osoby bliskiej należy przyjąć przeciętne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w podobnych warunkach, uwzględniając charakter pracy, wykonywaną funkcję, przygotowanie zawodowe i staż pracy.

Zarzuty dłużnika zajętej wierzytelności, że wypłacił dłużnikowi egzekwowanemu wynagrodzenie z góry lub że dłużnik pozostawał bez wynagrodzenia oraz zarzut potrącenia przytoczony przez dłużnika zajętej wierzytelności w oświadczeniu złożonym stosownie do art. 882 pkt 2, są bezskuteczne.

W razie zgłoszenia przez pracodawcę dłużnika w toku egzekucji, jednego z wyłączonych wyżej zarzutów, komornik powinien pouczyć pracodawcę, iż w razie niezastosowania się do obowiązku wynikającego z zajęcia wynagrodzenia za pracę, wierzyciel może wytoczyć przeciwko niemu powództwo na podstawie art. 887 § 2, a także domagać się odszkodowania na podstawie art. 886 § 3 KPC.

Instytucja opisana tutaj ma zastosowanie tylko w egzekucji z wynagrodzenia za pracę prowadzonej na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Nie ma natomiast zastosowania w innych sposobach egzekucji (np. w egzekucji z ruchomości).

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz