Poniedziałek - Sobota9.00 - 20.00
ul. Głogowska 47a lok. 1a 60-736 Poznań
Tel.+48696293998
ZapraszamyJeżeli chcesz mieć przewagę problemy powierz najlepszym specjalistom
Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Intercyza i rozdzielność majątkowa z powodu wyprowadzki męża albo żony z domu i mieszkania

Zgodnie z art. 52 § 1 KRO z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Z kolei stosownie do treści art. 52 § 2 KRO rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia, zaś w wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej ma celu wzmocnienie rodziny oraz zapewnienie jej ustabilizowanej bazy materialnej i najpełniej realizuje zasadę równych praw obojga małżonków w dziedzinie stosunków majątkowych stanowiących materialną podstawę funkcjonowania rodziny.

Jak wynika z art. 52 § 1 KRO przesłanką ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami jest istnienie ważnych powodów. Mając na uwadze wypracowany dorobek doktryny i orzecznictwa, przez ważne powody, o których mowa w art. 52 § 1 KRO należy rozumieć wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych wywołuje stan pociągający za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2003 r., IV CKN 1710/00). Wskazuje się przy tym, że może tu chodzić o takie okoliczności jak to, że małżonkowie żyją w rozłączeniu (separacja faktyczna), trwonienie majątku, alkoholizm, narkomania, hazard, uporczywy brak przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny, uporczywe dokonywanie szczególnie ryzykownych operacji finansowych zagrażających materialnym podstawom bytu rodziny .

Intercyza i rozdzielność majątkowa z powodu wyprowadzki męża albo żony z domi i mieszkania Poznań

W orzecznictwie trafnie wskazuje się, że przyczyną ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej jest separacja faktyczna małżonków, która uniemożliwia im lub znacznie utrudnia współdziałanie w zarządzie ich majątkiem wspólnym. Długotrwała separacja mająca swe źródło w nieporozumieniach pomiędzy małżonkami sprawia, że tracą oni zdolność wykonywania aktów zarządu majątkiem wspólnym.

W niniejszej sprawie bezspornym jest, że strony pozostają w separacji faktycznej . Od dnia 31 grudnia 2015r nie podejmują wspólnych decyzji finansowych , gospodarczych . Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 stycznia 2005r (IIICK 112/04) przesłanką zastosowania art. 52 § 1 KRO może być trwałe zerwania wszelkich stosunków majątkowych oraz brak możliwości podejmowania wspólnych decyzji gospodarczych, będące konsekwencją uprzedniego ustania więzi rodzinno prawnych miedzy małżonkami i co za tym idzie powstania trwałego stanu separacji faktycznej.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

O. K. i M. O. zawarli związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego (…) W. w dniu 08 sierpnia. W dniu 8 listopada pozwany wyprowadził się z mieszkania wynajmowanego wspólnie przez strony w W. przy ulicy (…). O. K. zamieszkiwała w tym lokalu do dnia 31 grudnia. Po tym dniu wynajęła inne mieszkanie i zamieszkała oddzielnie. Pozwany zaś powrócił do mieszkania przy ulicy (…). Do dnia 8 listopada strony prowadziły wspólne gospodarstwo domowe , posiadały wspólny budżet. W połowie grudnia O. K. i M. O. byli razem w kinie . W lutym w (…) Dzień K. pozwany przyjechał do powódki ponieważ stęsknił się za jej kotem. W marcu M. O. czekał na powódkę przed sądem , gdy wyszła z pracy i chciał ją namówić na mediacje w toczącej się pomiędzy nimi sprawie o rozwód. Małżonkowie O. nigdy nie posiadali wspólnego konta , z Urzędem Skarbowym zawsze rozliczali się oddzielnie. W maju 2016r O. O. (1) zaciągnęła kredyt w MBanku w kwocie 39.000zł , który przeznaczyła na swoje potrzeby . Pozwany po rozstaniu z powódką również zaciągnął kredyt w MBanku w kwocie 32 000 zł , który przeznaczył na prywatne swoje potrzeby . Strony nie posiadają wspólnie zaciągniętego kredytu. O. O. (1) zatrudniona jest w Sądzie Rejonowym dla Warszawy P. na stanowisku asystenta sędziego. M. O. zatrudniony jest w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stanowisku głównego specjalisty. Po dniu 31 grudnia strony nie podejmowały wspólnych decyzji finansowych ani też gospodarczych.

Intercyza i rozdzielność majątkowa z powodu wyprowadzki męża albo żony z domi i mieszkania Poznań

Małżonkowie O. nie rozliczają się wspólnie z Urzędem Skarbowym, każde z nich żyje na własny rachunek . W dniu 31 grudnia O. K. wyprowadziła się ze wspólnie wynajmowanego z mężem lokalu. Zdaniem sądu orzekającego data 31 grudnia stanowi jedynie potwierdzenie faktu wyprowadzenia się powódki ze wspólnie wynajmowanego mieszkania i ustanowienie separacji faktycznej małżonków , a nie potwierdzenie jego długotrwałości. W ocenie Sądu Rejonowego z uwagi na zasadność roszczenia , za datę ustanowienia rozdzielności majątkowej między stronami zgodnie z art. 52 § 2 KRO należy uznać datę wytoczenia powództwa , a więc dzień 22 czerwca. Wyrok Sądu Rejonowego w – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 16 października 2018 r. III RC 24/18

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Rate this post

Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

Email: ziebaczewski@gmail.com Telefon: +48696293998

Zobacz pozostałe wpisy autora