Kupno częściowo ze środków małżonka należących do majątku osobistego (odrębnego) i wspólnego przy podziale majątku

Kupno częściowo ze środków małżonka należących do majątku osobistego (odrębnego) i wspólnego przy podziale majątku

O zaliczeniu nabywanego przedmiotu do majątku wspólnego lub osobistego (odrębnego) powinno decydować porównanie wielkości środków użytych z każdego z tych majątków. W konsekwencji, nabyty przedmiot należy zaliczyć do tego z majątków, z którego pochodzi podstawowa część środków. Jeżeli środki z drugiego majątku są nieznaczne, stanowią nakład rozliczany zgodnie z art. 45 KRO, jeżeli natomiast wskazane kryterium nie może znaleźć zastosowania ze względu na brak daleko idącej różnicy między zaangażowanymi środkami, to - w braku odmiennej woli małżonków - nabyty przedmiot wchodzi do każdego z majątków w częściach ułamkowych proporcjonalnych do wysokości zaangażowanych środków. Za koncepcją tą opowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 maja 2000 r., V CKN 50/00, w którym stwierdził, że jeżeli nabycie nastąpiło tylko częściowo ze środków należących do majątku osobistego (odrębnego) , nasuwają się dwa rozwiązania. Według jednego, należy przyjąć, że nabyte przedmioty wchodzą proporcjonalnie do wartości użytych dla ich uzyskania środków z majątku osobistego (odrębnego) i z majątku wspólnego, w odpowiedniej ułamkowej części do majątku osobistego (odrębnego) i do majątku wspólnego.

Natomiast według drugiego rozwiązania, należy porównać wielkość środków zużytych z każdego z majątków i zaliczyć nabyte za nie przedmioty do tego z tych majątków, z którego pokryto przeważającą część należności; środki zaś pochodzące z drugiego majątku powinny być potraktowane jako wydatek na majątek, do którego dokonano zaliczenia. Ostatnie rozwiązanie należy uznać za uzasadnione, gdy między rozmiarami środków pochodzących z majątku osobistego (odrębnego) i majątku wspólnego istnieje znaczna dysproporcja (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2008 r., V CSK 355/07 oraz postanowienie z dnia 10 kwietnia 2013 r., IV CSK 521/12, OSNC-ZD rok 2013, nr D, poz. 83).

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (102 votes)

Dodaj komentarz