Małżonek jako wspólnik albo właściciel spółki czy firmy

Małżonek jako wspólnik albo właściciel spółki czy firmy

Wspólnikiem powinna być ta osoba, która wyraziła wolę przynależności do spółki nawiązując z nią stosunek członkostwa, jeżeli byli to oboje małżonkowie, wówczas będzie przysługiwał im status wspólnika zbiorowego. Także w relacjach spółka – wspólnik, udział bierze i wykonuje przynależące do nabytego (objętego) udziału prawa i obowiązki, tylko ten z małżonków, który formalnie nawiązał ze spółką stosunek członkostwa. Dlatego prawa korporacyjne i majątkowe, składające się na udział, wykonuje tylko i wyłącznie małżonek – uczestnik spółki, a dopiero w momencie przynoszenia przez dany udział dochodów, bądź w sytuacji jego zbycia, powinno dojść do wzajemnego rozliczenia między małżonkami.

W umowie spółki warto skorzystać z przepisu art. 1831 KSH, który może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały objęte są wspólnością majątkową małżeńską. Przepis ten przemawia za dopuszczalnością konstrukcji rozdzielenia sfery zewnętrznej, czyli stosunków pomiędzy wspólnikiem a spółką oraz sfery wewnętrznej pomiędzy współmałżonkami. Małżonek wspólnika, którego owa klauzula umowna dotyczy, nie traci praw do udziałów objętych wspólnością ustawową, gdyż udziały te pozostają nadal objęte wspólnością ustawową.

Celem wprowadzenia tego przepisu było również stworzenie wspólnikom możliwości niedopuszczenia do wstąpienia do spółki osoby „niechcianej”, co mogłoby mieć miejsce w momencie podziału majątku wspólnego po zniesieniu lub ustaniu wspólności (np. w wypadku rozwodu). W takiej sytuacji nie będzie możliwe przysądzenie udziałów małżonkowi, który uprzednio nie miał formalnego statusu wspólnika. Dlatego, aby zapobiec przyszłym nieporozumieniom między współuprawnionymi z udziału a spółką, warto zawczasu skorzystać z przepisu art. 1831 KSH oraz zaznaczyć podczas dokonywania czynności prawnej nabywania (obejmowania) udziałów źródła pochodzenia środków przeznaczanych na ten cel. W stosunku do spółki oświadczenie o źródle pochodzenia składników majątkowych (z majątku wspólnego czy osobistego, odrębnego) jest wystarczające.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (137 votes)

Dodaj komentarz