Nierówne udziały, rozliczenie wydatków i nakładów małżonka przy podziale majątku

Nierówne udziały, rozliczenie wydatków i nakładów małżonka przy podziale majątku

W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi. W razie sporu co do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym sąd może w tym przedmiocie orzec postanowieniem wstępnym.

Rozliczeniu przy podziale majątku wspólnego podlega:

a) zwrot wydatków i nakładów z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny, zwrot wydatków i nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków,

b) zwrot długów związanych z majątkiem wspólnym, spłaconych przez jedno z małżonków z własnych środków po ustaniu wspólności małżeńskiej, a przed podziałem majątku wspólnego

c) wierzytelności z tytułu nakładów poczynionych przez małżonków na rzecz należącą do osób trzecich.

d) równowartość rzeczy lub praw objętych wspólnością, które zostały zbyte przez jednego z małżonków po ustaniu wspólności małżeńskiej, oraz równowartość rzeczy wspólnych utraconych np. w wyniku zniszczenia, za które weszło do majątku odszkodowanie

e) równowartość rzeczy wspólnych zbytych w sposób rozmyślny i nie uzasadniony ze szkodą dla drugiego małżonka

Przedmioty majątkowe, które zostały zbyte lub zużyte w sposób prawidłowy, nie są uwzględniane przy podziale. Ocena użycia przez małżonka w czasie trwania wspólności majątkowej przedmiotu majątku wspólnego na cele konsumpcyjne zależna jest od tego, czy było ono uzasadnione potrzebami i dobrem rodziny. Gdy z punktu widzenia tych przesłanek było ono uzasadnione, przedmiot ten przestaje być składnikiem majątku wspólnego.

Żądanie ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym, które jest żądaniem ukształtowania prawa, a nie roszczeniem majątkowym, nie ulega przedawnieniu.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (182 votes)

Dodaj komentarz