Nazwisko męża i żony po ślubie

Nazwisko męża i żony po ślubie

O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. W razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

Najczęściej żona przybiera nazwisko męża albo dodaje jego nazwisko do swojego dotychczasowego nazwiska. Małżonkowie mogą też postanowić, że to mąż przyjmie nazwisko żony albo doda je do swojego dotychczasowego nazwiska. Nazwiska małżonków mogą jednak składać się najwyżej z dwóch części i jeżeli małżonek miał już nazwisko dwuczłonowe, to musi wskazać, z jakich dwóch części składać się będzie jego przyszłe nazwisko. Możliwe jest pięć sytuacji: w pierwszej w braku oświadczenia małżonkowie pozostaną przy swoich dotychczasowych nazwiskach, w drugiej żona może zmienić nazwisko na nazwisko męża, w trzeciej mąż może zmienić nazwisko na nazwisko żony, w czwartej żona może przybrać do swojego nazwiska nazwisko męża i w piątej mąż może przybrać do swojego nazwisko żony.

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz