Nieorzekanie o kontaktach i widzeniach z dzieckiem w wyroku rozwodowym

Nieorzekanie o kontaktach i widzeniach z dzieckiem w wyroku rozwodowym

Najważniejszym rozstrzygnięciem, jakie sąd podejmuje w postępowaniu rozwodowym, jest orzeczenie w sprawie rozwiązania małżeństwa. Sąd rozwodowy orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie). W postępowaniu rozwodowym należy również rozstrzygnąć szereg kwestii związanych z ustaniem małżeństwa, zarówno w stosunkach prawnych między rozwiedzionymi małżonkami, jak i między nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi.

W postępowaniu rozwodowym sąd orzeka z urzędu o:

1) władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków;

2) kontaktach małżonków ze wspólnym małoletnim dzieckiem, chyba że małżonkowie zgodnie wnieśli o nieorzekanie o kontaktach;

3) tym, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnych małoletnich dzieci;

4) sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

Na żądanie jednego z małżonków sąd rozwodowy:

1) może w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, nakazać jego eksmisję;

2) może dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu;

3) orzeka o alimentach należnych małżonkowi po orzeczeniu separacji od współmałżonka.

Orzeczenie o władzy rodzicielskiej małżonków nad ich wspólnym małoletnim dzieckiem, jak również o tym, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, sąd rozwodowy wydaje z urzędu. Rozstrzygnięcia dotyczące wspólnych małoletnich dzieci stron wydawane są przez sądy obligatoryjnie, niezależnie od woli stron, w tym również, gdy stosunki między rodzicami i dziećmi układają się prawidłowo.

Wniosek o nieorzekanie o kontaktach nie musi zostać wyrażony we wspólnym piśmie procesowym rozwodzących się małżonków. Z wnioskiem wystąpić może jeden z małżonków, a drugi może wyrazić zgodę na nieorzekanie o kontaktach w odpowiedzi na wniosek, w innym piśmie procesowym lub na rozprawie.

Każda ze stron może wystąpić z wnioskiem o zaniechanie orzekania o kontaktach zarówno przed sądem I, jak i II instancji. Może też cofnąć wniosek, tak jak i swoją zgodę, zarówno w postępowaniu przed sądem I instancji, jak i do chwili zamknięcia rozprawy w II instancji, jeżeli orzeczenie o kontaktach zostało zaskarżone.

Jeżeli strony złożyły przewidziany w tym przepisie zgodny wniosek o zaniechanie orzekania o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, a sąd rozwodowy nie znajduje podstaw do ograniczenia lub zakazania ich utrzymywania, to nie wydaje żadnego rozstrzygnięcia (orzeczenia) w sprawie kontaktów. Brak rozstrzygnięcia o kontaktach w wyroku rozwodowym nie ogranicza prawa każdego z rodziców do wystąpienia z wnioskiem do sądu opiekuńczego o ustalenie kontaktów na nowo.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (112 votes)

Dodaj komentarz