Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Obniżenie i zmniejszenie alimentów ojca na dziecko – córkę czy syna

Wytaczając powództwo powód powinien wskazać, czy żąda stwierdzenia ustania obowiązku świadczeń alimentacyjnych (tzw. wygaśnięcia, uchylenia obowiązku alimentacyjnego), czy też zmiany wysokości wcześniej ustalonych świadczeń. Dopuszczalne jest sformułowanie przez zobowiązanego żądania alternatywnego, tj. ustalenia ustania obowiązku świadczeń alimentacyjnych, a na wypadek jego nieuwzględnienia, zmniejszenia wysokości należnych świadczeń.

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem ich dzieci nie jest ograniczony terminem, a osiągnięcie przez dziecko określonego wieku nie stanowi przesłanki jego uchylenia. Nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego wykształcenia. Zależy on jedynie od tego, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeżeli chodzi o dzieci, które osiągnęły pełnoletniość, brać należy pod uwagę to, czy dokładają starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się, czy wykazują chęć dalszej nauki oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie nauki.

Zabezpieczenie powództwa o uchylenie lub obniżenie obowiązku alimentacyjnego przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie jest wyłączone. Ze względu jednak na potrzebę szczególnej ochrony interesu osoby uprawnionej do alimentacji zawieszenie postępowania egzekucyjnego może mieć miejsce tylko wówczas, gdy powództwo jest uwiarygodnione w wysokim stopniu”.

Zgodnie z art. 138 k.r i o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Ponadto jak wskazuje art. 135 § 1 k. r. i o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Oznacza to, że w razie utraty przez zobowiązanego możliwości zarobkowych i majątkowych może on domagać się zmiany obowiązku świadczeń alimentacyjnych.

Obniżenie zmniejszenie alimentów ojca na dziecko córkę syna Poznań Warszawa

Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zwiększenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi siłami. Wynika z tego, że rozstrzygnięcie o żądaniu opartym na art.138 k.r.o. wymaga porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasadzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich zmniejszeniu lub zwiększeniu. Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 25 maja 1999 r. ( I CKN 274/99, niepubl.) podstawą powództwa z art. 138 k.r.o. może być tylko zmiana stosunków, która nastąpiła nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty. Zatem data uprawomocnienia się wyroku zasądzającego świadczenia alimentacyjne początkuje termin, w jakim możliwe jest wystąpienie z żądaniem zmiany tego wyroku w razie zmiany stosunków. Powyższe uwagi w zupełności odnoszą się do alimentów ustalonych w drodze wyroku zaocznego.

Przykładem zmiany stosunków wpływających na obniżenie obowiązku alimentacyjnego może być choroba dłużnika, konieczność realizacji obowiązku alimentacyjnego względem dziecka z nowego związku, utrata pracy w konsekwencji zwolnień grupowych itp.(vide Henryk Dolecki (red.), Tomasz Sokołowski (red.), Marek Andrzejewski, Anita Lutkiewicz-Rucińska, Adam Olejniczak, Anna Sylwestrzak, Andrzej Zielonacki – Komentarz do art.138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Jednak rozważając przepisy art. 135 § 1 k.r.o. i art. 138 k.r.o. nie można abstrahować od obowiązków wynikających z innych przepisów. Art. 96 k.r.o. nakłada na rodziców obowiązek troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, zaś wedle art. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie także wtedy, gdy nie znajduje się w niedostatku. Wobec treści tych przepisów uznać trzeba za trafny pogląd, że rodzic powinien dzielić się z dzieckiem nawet skromnym dochodem.

Obniżenie zmniejszenie alimentów ojca na dziecko córkę syna Poznań Warszawa

Należy podkreślić, iż oboje rodzice zobowiązani są łożyć środki na utrzymanie swojego małoletniego dziecka, niezależnie od nakładu osobistych starań o prawidłowy rozwój i wychowanie dziecka, które to starania mają charakter niemajątkowy. Wszystko to bowiem mieści się w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej.

W doktrynie prezentowany jest słuszny pogląd w myśl którego wysokość obciążeń alimentacyjnych powinna być określona na takim poziomie, aby nie prowadziła do niedostatku samego ojca.

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem ich dzieci nie jest ograniczony terminem, a osiągnięcie przez dziecko określonego wieku nie stanowi przesłanki jego uchylenia. Nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego wykształcenia. Zależy on jedynie od tego, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeżeli chodzi o dzieci, które osiągnęły pełnoletniość, brać należy pod uwagę to, czy dokładają starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się, czy wykazują chęć dalszej nauki oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie nauki.

Sąd rozstrzygając o żądaniu przede wszystkim bada stan istniejący w dacie uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego alimenty, ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich zmniejszeniu.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię nr 1

Sąd obniża alimenty ustalone wyrokiem Sądu Rejonowego w Poznaniu od powoda na rzecz małoletniego pozwanego z kwoty po 1100 zł do kwoty po 400 zł miesięcznie, płatnej do rąk jego matki do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej z rat.

W niniejszej sprawie bezspornym jest istnienie obowiązku alimentacyjnego powoda względem małoletniego B. B., zaś kwestią sporną była wysokość tego świadczenia. Sąd Rejonowy w sposób szczegółowy oszacował rzeczywiste koszty związane z utrzymaniem małoletniego a ustalenia w tym zakresie uznać należy w pełni za słuszne.

Obniżenie zmniejszenie alimentów ojca na dziecko córkę syna Poznań Warszawa

Bezspornym jest również, że powód na skutek zmniejszenia zarobków w wyniku sytuacji gospodarczej w kraju nie jest w stanie pracować zarobkowo w pełnym zakresie. Radykalna zmiana jego sytuacji życiowej spowodowała, że popadł w zadłużenia, w tym czynszowe. Zmuszony był również zrezygnować z ubezpieczenia kredytu hipotecznego. Powyższe okoliczności, zdaniem Sądu jednoznacznie wskazują, że powód posiada znacznie mniejsze, aniżeli dotychczas, możliwości zarobkowe i nie jest w stanie łożyć na utrzymanie małoletniego syna alimentów w wysokości po 1100 złotych miesięcznie.

Sąd Rejonowy w Poznaniu dokonując analizy całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy doszedł do przekonania, że żądanie obniżenia alimentów, zgłoszone przez powoda jest zasadne. W ocenie Sądu, do czasu unormowania i stabilizacji sytuacji życiowej powoda i poprawy jego sytuacji materialnej, dotychczas ustalona wysokość alimentów jest zbyt wysoka i regulowanie ich, stanowi dla niego znaczne dolegliwości. Adekwatnymi do jego obecnie posiadanych możliwości zarobkowych będą alimenty w kwocie 500 złotych miesięcznie. Taka kwota pozostaje w zasięgu jego możliwości płatniczych. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dziecka winna ponosić jego matka. Sąd uwzględnił częściowo zarzuty powoda w tym zakresie i również uznaje, że matka małoletniego nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości zarobkowych.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię nr 2

Do Sądu wpłynął pozew P. H. przeciwko małoletnim F. i H. braciom H., reprezentowanym przez matkę M. H. o obniżenie alimentów z kwoty po 1.500 zł miesięcznie na każdego z synów, tj. z łącznej kwoty po 3.000 zł miesięcznie do kwoty po 750 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich pozwanych, tj. do łącznej kwoty po 1.500 zł miesięcznie

W uzasadnieniu wskazano m.in., że wyrokiem Sąd Okręgowy małżeństwo powoda i M. H. i zasądził od P. H. na rzecz mał. F. H. i mał. H. H. (1) rentę alimentacyjną w kwocie po 1.500 zł miesięcznie na każdego z małoletnich. Od tego czasu doszło do zmiany sytuacji powoda, bowiem narodziło mu się trzecie dziecko. Ponadto powód od pozostaje bez pracy wobec rozwiązania dotychczasowej umowy o współpracy z firmą (…) S.A. w T.. U zyskuje świadczenie w wysokości (…) zł netto miesięcznie z tytułu obowiązującego go zakazu konkurencji. Od kwoty tej odprowadza składki na ZUS oraz podatek dochodowy. Zmieniły się również usprawiedliwione koszty utrzymania małoletnich pozwanych, ponieważ nie ma już kosztów utrzymania opiekunki w wysokości 1.200 zł miesięcznie a mał. F. poszedł do szkoły więc nie ma już opłaty za przedszkole w wysokości 500 zł miesięcznie.

Obniżenie zmniejszenie alimentów ojca na dziecko córkę syna Poznań Warszawa

W odpowiedzi na pozew wniesionej do Sądu działając w imieniu mał. F. i H. braci H. wniosła o oddalenie powództwa w całości, wskazując m.in., że zmiana jego sytuacji życiowej związana z narodzinami trzeciego dziecka nie uchyla obowiązku alimentacyjnego względem małoletnich F. i H.. Dodała, że kolejne dziecko powoda nie uczęszcza do przedszkola i pozostaje pod opieką dziadków, a jego koszty utrzymania są znacznie niższe niż małoletnich pozwanych. Ponadto koszty utrzymania mał. L. H. nie obciążają wyłącznie powoda a również matkę dziecka, która jest osobą pracującą. Powód wraz z partnerką i dzieckiem zamieszkują w domu rodziców partnerki powoda bowiem sprzedali oni własny dom w miejscowości C. Oznacza to, że powód jest w posiadaniu znacznych środków pochodzących ze sprzedaży domu oraz przyznanej premii a także zmniejszyły się przynajmniej o połowę jego koszty utrzymania, zakładając iż partycypuje wraz z partnerką w kosztach utrzymania domu jej rodziców u których zamieszkują. Strona powodowa podkreśliła, że pomimo utraty pracy powód od 8 miesięcy nie podjął innego zatrudnienia pomimo posiadania bardzo wysokich kwalifikacji zawodowych. W zakresie sytuacji małoletnich pozwanych wskazano, że mał. H. jest uczniem szkoły podstawowej, jednak mał. F. uczęszcza do przedszkola, za które opłata wynosi 535 zł miesięcznie. Nie zmniejszyły się również koszty utrzymania dzieci.

Sąd przyjął za wiarygodne dowody w postaci dokumentów złożonych przez strony do akt sprawy, albowiem nie było podstaw do ich podważenia. Żadna ze stron nie kwestionowała ich autentyczności. Sąd nie oparł ustaleń faktycznych na paragonach złożonych przez matkę małoletnich pozwanych. Nie wynika z nich bowiem, kto dokonał zakupu danej rzeczy ani dla kogo była ona przeznaczona.

Sąd co do zasady uznał za wiarygodne przesłuchanie stron w zakresie okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Były one bowiem rzeczowe, dokładne i logiczne. Sąd miał jednak na uwadze, że każda ze stron oceniała sytuację w sposób subiektywny i starała się przedstawić ją w sposób jak najbardziej korzystny w kontekście toczącego się procesu. Każdy z rodziców małoletnich starał się podkreślić własne nakłady na utrzymanie rodziny i umniejszyć środki przekazywane przez drugiego z nich na ten cel.

W wyniku analizy materiału procesowego należy stwierdzić, że od czasu zakończenia poprzedniej sprawy w przedmiocie alimentów doszło do znacznego obniżenia wysokości rzeczywiście osiąganych przez ojca małoletnich dochodów. Jego zarobki w chwili orzekania rozwodu wynosiły ponad (…) zł a dodatkowo otrzymywał on znaczne premie. Obecnie jego dochód wynosi ok. (…) zł netto miesięcznie, a więc o ponad połowę mniej.

Sąd dał wiarę powodowi w zakresie w jakim podał, że po rozwiązaniu umowy o pracę z firmą (…) aktywnie poszukiwał nowego zatrudnienia i satysfakcjonującego go wynagrodzenia. Co prawda w okresie objętym zakazem konkurencji nie poszukiwał pracy tak aktywnie, jednak jak wyjaśnił wynikało to z faktu, że pracodawcy szukający pracowników nie chcieli czekać kilku miesięcy aby go zatrudnić.

Wiarygodne jest również twierdzenie powoda, że mógłby podjąć pracę ze zdecydowanie wyższym wynagrodzeniem poza miejscem zamieszkania, jednak byłoby to ze szkodą dla jego kontaktów z dziećmi a biorąc pod uwagę konieczność utrzymania się w innej miejscowości jego faktyczne zarobki byłyby podobne do tych obecnych.

Ponadto Sąd miał na uwadze, że powód ma obecnie na utrzymaniu jeszcze córkę z obecnego związku. Co prawda sam fakt urodzenia się kolejnego dziecka po rozwodzie nie pociąga za sobą automatycznie obniżenia obowiązku alimentacyjnego w stosunku do pozostałych dzieci, bowiem decydując się na kolejne dziecko powód wiedział, jaka jest jego sytuacja finansowa i wiedział, że ciąży na nim obowiązek alimentacyjny wobec synów, niemniej jednak jest to okoliczność, którą nie sposób pominąć przy ustalaniu obecnej sytuacji powoda.

Obniżenie zmniejszenie alimentów ojca na dziecko córkę syna Poznań Warszawa

Analiza materiału dowodowego prowadzi również do stwierdzenia, że obniżeniu uległy usprawiedliwione potrzeby małoletnich pozwanych. Matka małoletnich wskazywała, że koszt utrzymania każdego z synów wynosi obecnie 2.200-2.500 zł miesięcznie. Biorąc jednak pod uwagę przedstawione przez M. H. koszty utrzymania całej rodziny Sąd uznał, że kwota ta jest zawyżona. Do wskazanej przez siebie kwoty matka małoletnich wliczyła bowiem część kwoty ponoszonej tytułem spłaty raty kredytu mieszkaniowego. Należy jednak wskazać, że zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie „brak podstaw do wliczania do obowiązku alimentacyjnego kosztów mieszkania i jego utrzymania. W kwocie alimentów należy uwzględnić niejako ryczałtowo koszty zużycia wody, prądu, gazu do gotowania i ogrzania wody użytkowej dla dzieci. Jednak koszt utrzymania i ogrzania mieszkania obciąża rodzica któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej i zobowiązany jest zapewnić dla siebie takie mieszkanie, które umożliwia pobyt z nim dzieci.” (por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie I ACa 1755/15). Stanowisko to jest w pełni trafne.

Zamieszkiwanie małoletnich pozwanych razem z matką wpływa co najwyżej na wysokość opłat związanych ze zużyciem wody czy prądu, ale z pewnością brak jest podstaw do wliczania kosztów ich utrzymania raty kredytu, albowiem niezależnie od tego czy małoletni pozwani zamieszkiwaliby z matką czy nie, jest ona zobowiązana do uiszczania raty zaciągniętego kredytu we wskazanej wysokości. Dodatkowo M. H. do kosztu utrzymania każdego z synów wliczyła część opłaty za jej telefon komórkowy, część opłaty za polisę OC i część kosztu polisy ubezpieczeniowej M. H., podczas gdy są to koszty niezwiązane z utrzymaniem małoletnich. Sąd do kosztów utrzymania małoletnich nie wliczył również podawanego przez ich matkę kosztu ochrony domu, bowiem w ocenie Sądu koszt ten nie stanowi usprawiedliwionej potrzeby małoletnich pozwanych.

Małoletni F. ma obecnie (…) lat i jest uczniem szkoły podstawowej. Uczęszcza na zajęcia tańca do szkoły D., za które opłata wynosi 100 zł miesięcznie. Chodzi też na lekcje języka angielskiego 2 razy w tygodniu. Koszt jednej godziny to 45 zł. Otrzymuje 20-35 zł kieszonkowego miesięcznie. Słucha określonej muzyki, kupuje płyty, gry planszowe, komputerowe. W wakacje był na obozie tanecznym, którego koszt wyniósł 1.500 zł. Małoletni H.. rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Chce grać w piłkę nożną. Jego matka ponosi koszt związany z treningami, zakupem butów i stroju w wysokości 100 zł miesięcznie.

Małoletni zaczął cierpieć na napadowe ataki lewego oka, zawroty, bóle głowy i podwójne widzenia. Z tego powodu pół roku pozostawał pod opieką lekarską. Obecnie małoletni pozostaje pod opieką neurologa, gdzie koszt jednej wizyty wynosi 120 zł oraz dietetyka onkologicznego. Z uwagi na stan zdrowia musi zażywać preparaty probiotyczne, których łączny koszt wynosi ok. 200 zł miesięcznie. Na odzież i obuwie dla każdego z małoletnich ich matka przeznacza po 150 zł miesięcznie.

Miesięczny koszt utrzymania każdego z małoletnich ich matka oceniła na kwotę ok. 2.200-2500 zł miesięcznie. Do kosztów utrzymania małoletnich wliczyła: wyżywienie, paliwo, artykuły szkolno-biurowe, odzież, kosmetyki, leki i wizyty lekarskie, wydatki na rozrywkę, ratę kredytu mieszkaniowego, wodę, internet, telewizję, telefon komórkowy M. H., telefon komórkowy F. H., wywóz śmieci, opłatę za ochronę, polisę OC, ubezpieczenie na życie matki małoletnich.

Oceniając aktualną wysokość usprawiedliwionych kosztów utrzymania mał. F. i H. Sąd miał na uwadze, że obecnie ich matka nie ponosi już kosztów związanych z zatrudnianiem opiekunki ani też opłaty za przedszkole, bowiem oboje małoletni są obecnie uczniami szkoły podstawowej.

Biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe ojca małoletniego a także zmniejszenie się zakresu usprawiedliwionych potrzeb małoletnich, Sąd na mocy art. 138 KRO obniża alimenty od powoda P. H. względem mał. pozwanych: F. H. i H. H. (1) z kwoty po 1.500złotych miesięcznie na każdego z mał. pozwanych, łącznie z kwoty 3.000 złotych (trzy tysiące złotych) ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego do kwoty po 1.100 (jeden tysiąc sto złotych) złotych miesięcznie, na każdego z mał. pozwanych – łącznie 2.200zł (dwa tysiące dwieście złotych) płatnej do rąk matki mał. M. H. do dnia 15-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat. Należy jednak zauważyć, że powód, jako ojciec trójki dzieci musi podejmować wszelkie starania, celem uzyskania jak najlepszych warunków pracy i płacy. Wyrok Sądu Rejonowego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 10 października 2018 r. III RC 102/18

Obniżenie zmniejszenie alimentów ojca na dziecko córkę syna Poznań Warszawa

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię nr 3

Pozwem A. S., wniósł pozew przeciwko swojej małoletniej córce Z. S., działającej przez przedstawicielkę ustawową – K. K. (2) o obniżenie alimentów zasądzonych od powoda wyrokiem Sądu Okręgowego z kwoty 900 zł na kwotę 350 złotych miesięcznie. Powód stwierdził, że jego zdaniem wydatki na córkę obecnie zmalały. Podniósł też. że zmniejszyły się jego możliwości łożenia na rzecz córki bowiem urodziło mu się drugie dziecko z drugiego małżeństwa, które zawarł po rozwodzie z pierwszą żoną.

W odpowiedzi na pozew K. K. (1) (poprzednio nosząca nazwisko K.) matka małoletniej pozwanej wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o dopuszczenie i przeprowadzenie wskazanych w odpowiedzi na pozew dowodów na okoliczności tam wskazane. W trakcie rozprawy pozwana oświadczyła na wstępie, że wyraża zgodę na obniżenie alimentów do kwoty 350 złotych miesięcznie żądanej przez powoda, lecz na zakończenie rozprawy zweryfikowała to zbyt pochopne oświadczenie wnosząc ostatecznie o oddalenie powództwa.

A. S. ma obecnie 38 lat, posiada wykształcenie średnie zawodowe- technik mechanik. Pracował 12 lat jako taksówkarz w W., prowadził działalność gospodarczą w tym zakresie, był też instruktorem nauki jazdy. Obecnie twierdzi, iż nie ma już samochodu, który mógłby wykorzystywać jako taksówkę. W dniu (…) roku zawarł drugi związek małżeński z K. z domu B. W dniu (…) urodził się im się syn D. S.(k.11 akt), który obecnie ma 4,5 roku, chodzi do przedszkola. A. S .zarejestrowany jest jako osoba bezrobotna, nie pracuje. Zmierza do przekwalifikowania się, uzyskania uprawnień kierowcy i podjęcia pracy w (…).

K. K. (2) ma 30 lat, prowadzi działalność gospodarczą. Zarabia ok. 3000-3500 złotych miesięcznie Zawarła drugi związek małżeński w(…). Jej małżonek R. K. jest mechanikiem samochodowym. Nie mają wspólnych dzieci, jej mąż ma dwie córki w wieku 10 i 4 lata z innych związków, na które zobowiązany jest płacić alimenty. Mieszkają razem w domu R. K..

Obniżenie zmniejszenie alimentów ojca na dziecko córkę syna Poznań Warszawa

Wobec małoletniej Z. S. dotychczasowe alimenty były ustalono wyrokiem Sądu Okręgowego w sprawie o rozwód, to jest prawie 7 lat temu., kiedy małoletnia miała niespełna rok życia. Obecnie małoletnia ma 7,5 roku, chodzi do szkoły podstawowej. Od czasu orzeczenia rozwodu rodziców małoletniej nastąpiła istotna zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Każde z rodziców małoletniej zawarło kolejne małżeństwo i pozostaje w nowym związku. Powód ma nadto drugie dziecko – czteroletniego syna D. S., na którego utrzymanie także musi łożyć. Nadto powód utracił poprzedni samochód i ma okresowe trudności z pracą, zmierza do podjęcia pracy w (…). Z tego względu w ocenie Sądu Rejonowego zachodziły przesłanki, aby obniżyć jego obowiązek alimentacyjny na starszą córkę do kwoty po 500 złotych miesięcznie. Natomiast kwotę 350 złotych miesięcznie Sąd uznał za zaniżoną i powództwo w tym zakresie oddalił, zwłaszcza biorąc pod uwagę, iż nastąpił wzrost kosztów utrzymania małoletniej. Wyrok Sądu Rejonowego – VI Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 9 marca 2017 r. VI RC 146/16

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu