Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Odpowiedź na pozew o alimenty

Dostałeś pozew o alimenty. Sąd zobowiązał Cię do wniesienia odpowiedzi na pozew o alimenty. W jaki sposób sporządzić odpowiedź na pozew o alimenty? Pamiętajmy jednak, że każda sprawa jest inna, a odpowiedź powinna wynikać z konkretnej sprawy. Obowiązek złożenia odpowiedzi na pozew o alimenty jest  zawsze konieczny jak nie zgadzamy się z alimentami z pozwu. Gdy tego nie zrobimy, to Sąd wyda wyrok zaoczny, czyli uwzględni pozew w całości i zasądzi alimenty z pozwu. Termin na wniesienie odpowiedzi na pozew nie powinien być krótszy niż dwa tygodnie. Pismo złożone po terminie zostanie zwrócone. Samo złożenie pozwu o alimenty nie znaczy, że Sąd zasądzi takie alimenty jakie chce matka dziecka.

Zakres alimentów na dziecko zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka – córki czy syna – oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, najczęściej ojca. W sprawach o alimenty sąd ma obowiązek dokładnego i wnikliwego ustalenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentowania oraz możliwości ich zaspokojenia przez zobowiązanych. Te ustalenia są również niezbędne w wypadku zawarcia ugody, jeśli oświadczenie uprawnionego zmierza do ograniczenia roszczenia w sposób niezgodny z prawem lub zasadami współżycia społecznego z naruszeniem interesu składającego takie oświadczenie, to jest ono nieważne i sąd wykonując prawidłowo kontrolę istotnych oświadczeń stron składających się na treść ugody nie powinien dopuścić do jej zawarcia.

Odpowiedź na pozew o alimenty – potrzeby dziecka

Jak wskazałem, zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka powinien być ustalony w ten sposób, aby w razie ich zaspokojenia stopa życiowa dziecka była taka sama jak stopa życiowa rodziców. Konsekwencją tego zapatrywania jest to, że rodzice w żadnym razie nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie może się utrzymać samodzielnie, tylko na tej podstawie, że wykonywanie obowiązku alimentacyjnego stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Rodzice muszą więc podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. Zauważa się przy tym, że nie chodzi tu o mechaniczny podział osiąganych przez rodziców dochodów, ale o zbliżone z rodzicami zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dzieci, przy uwzględnieniu ich wieku, stanu zdrowia, kierunku szkolenia oraz innych indywidualnych okoliczności.

Odpowiedź na pozew o alimenty

Przez usprawiedliwione potrzeby, o jakich mowa w art. 135 KRO, należy rozumieć potrzeby bieżące, w zakresie utrzymania: materialne (wyżywienie, ubranie, mieszkanie, ogrzewanie, oświetlenie, leczenie w razie choroby) i niematerialne (duchowe, religijne, kulturalne) oraz potrzeby w zakresie wychowania, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu rozwój fizyczny i umysłowy, pieczę, pielęgnację, odpowiednie wykształcenie, przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie. W tym miejscu podkreślić należy, iż usprawiedliwione potrzeby obejmują nie tylko te elementy, które zapewniają uprawnionemu minimum egzystencji, ale też normalne warunki bytowania, odpowiadające jego wiekowi, stanowi zdrowia i indywidualnym potrzebom – jeżeli uprawniony nie może zaspokoić ich samodzielnie, własnymi siłami. Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za usprawiedliwione należy brać pod uwagę z jednej strony możliwości zobowiązanego – z drugiej zaś strony zakres i rodzaj potrzeb uprawnionego. Zawsze jednak jest konieczne zapewnienie dziecku podstawowych warunków egzystencji w postaci wyżywienia, zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosownej do wieku odzieży, środków na ochronę zdrowia, kształcenia podstawowego i zawodowego oraz środków na ochronę jego osoby i majątku.

Rodzice zatem, w zależności od swoich możliwości, obowiązani są zapewnić dziecku środki do zaspokojenia jego potrzeb fizycznych – wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby, jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (kształcenia). Nie ma przy tym jednego katalogu potrzeb, które można uznać za usprawiedliwione i podlegające zaspokojeniu w ramach obowiązku alimentacyjnego. Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za usprawiedliwione, należy brać pod uwagę z jednej strony możliwości zobowiązanego, z drugiej – zakres i rodzaj potrzeb. Granicę wysokości alimentów stanowią możliwości zarobkowe zobowiązanego, zatem wysokość alimentów nie może od tych możliwości abstrahować. Będzie to mieć wpływ na rozstrzygnięcie, w jakiej mierze możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego będą wzięte pod uwagę przy oznaczaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego.

Dostałem pozew o alimenty

Dostałem pozew o alimenty

Dostałeś trzymałeś z sądu pozew wraz z wezwaniem do złożenia odpowiedzi? Nie bagatelizuj obowiązku. W przeciwnym razie możesz utracić realny wpływ na przebieg postępowania i obronę swoich praw. Dostanie pozwu o alimenty nigdy nie należy do przyjemności. Na sam widok koperty ze sądowym ludzie zaczynają się denerwować. Później szybkie rozerwanie koperty i gorączkowa próba dowiedzenia się o co chodzi. Do tego niezrozumiały język prawniczy, przytoczone paragrafy i masa tekstu drobnym druczkiem. Dostałem pozew? Co teraz? Po pierwsze zachować spokój. Czytając pozew o alimenty sądu pośpiesznie niewiele z niego zrozumiemy. W rezultacie, gdy dostałeś pozew o alimenty, zamiast się uspokoić zaczniemy się jeszcze bardziej denerwować. W odpowiedzi na pozew o alimenty przede wszystkim musisz napisać, że wnosisz o oddalenie powództwa albo uznanie go w części.

Kolejnym ważnym elementem jest przytoczenie w odpowiedzi na pozew wszystkich dowodów jakimi dysponujesz w sprawie. Jeśli nie zgłosisz ich teraz, może to być niemożliwe na późniejszych etapach. Pisząc odpowiedź pamiętaj, że sędzia który będzie to czytał nie zna twojej sprawy. Nie używaj skrótów myślowych, wszystkie istotne zdarzenia opisuj dokładnie i zrozumiale.

Dostałem pozew o alimenty – ile będzie trwała sprawa o alimenty

Nie można powiedzieć, ile dokładnie będzie trwała sprawa w sądzie, gdy dostałeś pozew o alimenty.  Zależy to od wielu czynników, między innymi: ile trzeba przeprowadzić dowodów na przykład zeznań świadków. Sąd stara się, żeby sprawę zakończyć jak najszybciej (na pierwszym posiedzeniu).

Od wyroku sądu pierwszej instancji możesz złożyć apelację do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwóch tygodni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli nie złożysz wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, to termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do złożenia takiego wniosku.

Dostałem pozew o alimenty i nie rozumiem co znaczą pojęcia:

Powód – osoba, która wnosi sprawę do sądu najczęściej dziecko

Pozwany – osoba, przeciwko której powód kieruje sprawę do sądu. Najczęściej ojciec

Strony postępowania sądowego – powód i pozwany.

Pozew – dokument, który powód składa w sądzie w celu rozpoczęcia postępowania sądowego. W pozwie trzeba dokładnie określić czego i od kogo żądamy.

Odpowiedź na pozew o alimenty Poznań Warszawa adwokat radca prawny prawnik kancelaria

Odpowiedź na pozew o alimenty – podwyższenie alimentów

Zgodnie z art. 138 KRO w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Chodzi o podwyższenie i obniżenie alimentów. Przez pojęcie „stosunków” wskazanych w przywołanej regulacji należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu określonych w art. 133 i 135 k.r.i o. Stosownie do treści art. 133 § 1 k.rio rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zatem tylko posiadanie przez dziecko własnego majątku z którego dziecko mogłoby się samodzielnie utrzymać zwalnia rodziców z ich obowiązku alimentacyjnego wobec niego. W pozostałych przypadkach na rodzicach ciąży obowiązek dostarczania małoletniemu środków utrzymania i wychowania a jego zakres zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 k.r.i o.).

Przez zmianę stosunków rozumieć należy wszelkie modyfikacje w statusie ekonomicznym stron mające wpływ zarówno na zwiększenie, jak i na zmniejszenie, zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zwiększenie lub zmniejszenie zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Zmiana stosunków może więc doprowadzić zarówno do zmiany wysokości (podwyższenia lub obniżenia) obowiązku alimentacyjnego, jak i do jego wygaśnięcia.

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów

Zmiana stosunków wskazuje na konieczność porównania momentu początkowego, czyli zawarcia umowy, w której została określona wysokość alimentów, lub też uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego alimenty, oraz momentu końcowego, czyli orzeczenia sądu zmieniającego umowę. O zwiększeniu rozmiaru świadczeń alimentacyjnych sąd nie może orzec bez dokonania stosownych ustaleń w przedmiocie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji. Podwyższenie alimentów następuje wówczas, gdy zwiększeniu uległy potrzeby uprawnionego albo zwiększyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Obniżenie alimentów uzasadnia zmniejszenie się potrzeb uprawnionego lub pogorszenie sytuacji materialnej i majątkowej zobowiązanego.

Podkreślenia wymaga, że podwyższenia alimentów na dziecko o na podstawie art. 138 KRO jest dopuszczalna tylko w razie zmiany stosunków powstałych po wydaniu tego orzeczenia i porównania stanu istniejącego w dacie uprzedniego orzeczenia ze stanem obecnym. Przy czym dowodzenie w przedmiocie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych zobowiązanego ma na celu wykazanie zmian w tym zakresie i nie może zmierzać do polemiki z ustaleniami poczynionymi w poprzedniej sprawie, które jak już wskazano objęte są powagą rzeczy osądzonej.

Wzór odpowiedzi na pozew o alimenty

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci z reguły utrzymuje się przez dłuższy czas, co zwykle wiążę się ze zmianą okoliczności, które kształtują zakres tego obowiązku. Orzekając o alimentach wymagalnych w dacie wyrokowania są bierze za podstawę potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego według stanu istniejącego w dacie orzekania (art. 316 § 1 KPC). W sytuacji, gdy świadczenia te nie odpowiadają już potrzebom dziecka lub nie przystają do możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców, a zmiany te mają charakter istotny i nastąpiły po wydaniu orzeczenia ustalającego obowiązek alimentacyjny, aktualizują się podstawy do wystąpienia z powództwem opartym o treść art. 138 k.r.i o. o zmianę tego orzeczenia.

Wskazać należy, że dla zasadności żądania podwyższenia alimentów konieczne jest wykazanie, że nastąpił istotny wzrost usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz, że zwiększyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji. Współzależność między tymi dwoma czynnikami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim zezwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentowania. Oznacza to, że rozstrzygnięcie o żądaniu opartym o treść art. 138 k.r.i o. wymaga porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich podwyższeniu. Okoliczność, że doszło do zmiany uzasadniającej żądanie powództwa strona powodowa, stosownie do ogólnej reguły dowodowej określonej w art. 6 KC powinna wykazać.

Jeśli odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów jest poprawne pod kątem formalnym sąd przekaże stronie powodowej odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów i wyznaczy termin rozprawy. Jeśli jednak będą braki formalne – wezwie do ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia.

Wzór odpowiedzi na pozew o alimenty

Odpowiedź na pozew o alimenty – wzór do pobrania

 

Odpowiedź na pozew o alimenty

Odpowiedź na pozew o alimenty – co musi zawierać

Sporządzając pismo, pamiętajmy o wymogach formalnych, wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego. Niezwykle istotne jest dokładne wskazanie żądania. Możemy żądać na przykład oddalenia powództwa w całości lub tylko w części. To właśnie tę część musimy poprzeć dowodami. Mogą być to na przykład rachunki wskazujące na koszty utrzymania uprawnionego lub umowy czy faktury prezentujące poziom dochodów zobowiązanego do płacenia alimentów. Odpowiedź na pozew o alimenty powinno zawierać

– oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;

– imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

– oznaczenie rodzaju pisma;

– osnowę wniosku lub oświadczenia;

– w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;

– wskazanie dokumentów i świadków z adresem

– podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

– wymienienie załączników;

– sygnaturę akt.

– kwotę alimentów na dziecko, która uważamy za właściwą

– uzasadnienie, czyli obszerne opisanie sytuacji majątkowej ojca, jego możliwości zarobkowych, usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

Należy pamiętać o złożeniu odpowiedzi na pozew w dwóch egzemplarzach, w wyznaczonym przez sąd terminie (nie może być on krótszy niż dwa tygodnie). Jeśli sąd nie wyznaczy terminu, odpowiedź złożyć można aż do momentu pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę.

Odpowiedź na pozew o alimenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami (jeden dla Sądu, drugi dla strony przeciwnej). Na końcu pisma warto wymienić załączniki, które przedkładamy.

Odpowiedź na wniosek o zabezpieczenie alimentów

Odpowiedź na wniosek o zabezpieczenie alimentów

Po złożeniu wniosku o zabezpieczenie alimentów na dziecko ojciec  otrzyma jego egzemplarz oraz zostanie zobligowany do wniesienia odpowiedzi na nie. W piśmie powinien więc przedstawić swoje stanowisko. Uznać zabezpieczenie alimentów do określonej kwoty np. po 500 zł miesięcznie albo wnosić o jego oddalenie w całości, gdyż nie zgadza się z nim. Termin na złożenie odpowiedzi na wniosek wynosi najczęściej 2 tygodnie, chyba że sąd go skrócił do 7 dni.

Odpowiedź na wniosek zabezpieczenia alimentów powinna spełniać wymogi przewidziane dla pisma procesowego, a także dla pisma przygotowawczego. Powinna więc zawierać: oznaczenie sądu, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, wskazanie, że pismo stanowi odpowiedź na wniosek o zabezpieczenie alimentów, osnowę pisma, wraz ze wskazaniem faktów, na których pozwany opiera swoje oświadczenia i dowodów na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników. Ponadto pozwany zobowiązany jest podać zwięźle stan sprawy, wyszczególnić, które fakty przyznaje, a którym zaprzecza, oraz wypowiedzieć się co do twierdzeń i dowodów zgłoszonych przez powoda w pozwie. Pozwany może wskazywać podstawy prawne swoich żądań lub wniosków. Dam Ci radę.  Jeżeli jesteś ojcem, to kwestionuj każdy koszt i jego wysokość. Zastanów się czy on faktycznie jest pokrywany i jest comiesięczny. Odpowiedź na wniosek o zabezpieczenie alimentów jest istotny dlatego, że przez czas trwania sprawy będziesz płacił alimenty.

Brak odpowiedzi na pozew o alimenty

Brak odpowiedzi na pozew o alimenty

Wyrok zaoczny to wyrok wydany w szczególnych okolicznościach. Aby sąd mógł rozstrzygnąć co do istoty sprawy wyrokiem zaocznym, muszą być spełnione ściśle określone przesłanki wynikające z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W uproszczeniu można powiedzieć, że wyrok zaoczny to wyrok wydany pod nieobecność pozwanego lub z uwagi na jego bierność w procesie.

Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, czyli bez przeprowadzania rozprawy, gdy pozwany – pomimo zobowiązania sądu – nie złożył w terminie odpowiedzi na pozew o alimenty. Wówczas sąd przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda, które zostały przez niego zawarte w pozwie lub dalszych pismach procesowych, o ile twierdzenia te nie budzą  wątpliwości i nie zostały przytoczone w celu obejścia prawa. Można więc powiedzieć, że bierność pozwanego skutkuje w takiej sytuacji tym, że sąd daje wiarę twierdzeniom powoda i tylko na nich opiera swoje rozstrzygnięcie. Jeżeli jednak sąd poweźmie wątpliwości co do prawdziwości przytoczonych twierdzeń albo uzna, że mają one na celu obejście prawa, wówczas – mimo braku złożenia odpowiedzi na pozew – i tak nie wyda wyroku zaocznego, a sprawa będzie toczyła się w normalnym trybie. W wskazanym przypadku niezłożenia przez pozwanego odpowiedzi na pozew w terminie, sąd może więc według własnego uznania wydać wyrok zaoczny albo prowadzić sprawę w zwykłym postępowaniu.

Brak odpowiedzi na pozew o alimenty – sprzeciw od wyroku zaocznego

Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz twierdzenia i dowody. Spóźnione twierdzenia i dowody podlegają pominięciu, chyba że strona uprawdopodobni, że ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. W sprzeciwie od wyroku zaocznego alimentów pozwany powinien wskazać, czy zaskarża wyrok w całości, czy w części (a jeśli w części to, w jakiej). Do sprzeciwu od wyroku zaocznego od alimentów należy dołączyć jego odpisy i odpisy jego załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sprawy.

Sprzeciw od wyroku zaocznego powinien czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, w tym winien być opatrzony podpisem strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, a także zawierać m.in. sygnaturę akt. Od sprzeciwu od wyroku zaocznego pobiera się połowę opłaty sądowej. Jeżeli nie wniesiono sprzeciwu od wyroku, na zawarte w wyroku postanowienie o kosztach przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji, które wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a jeżeli sąd (w drodze rozstrzygnięcia mającego postać niezaskarżalnego postanowienia) odstąpił od jego uzasadnienia, w całości uwzględniając zawarty w piśmie procesowym wniosek strony i podzielając argumenty strony przytoczone na jego poparcie – w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia, w którym powołano się na to pismo. Jeżeli pismo to zostanie doręczone później niż postanowienie, termin do złożenia zażalenia biegnie od dnia doręczenia tego pisma.

Odpowiedź na pozew o alimenty na pełnoletnie i dorosłe dziecko

Wśród wielu problemów praktycznych związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących realizacji obowiązku alimentacyjnego istotne miejsce zajmuje kwestia podwyższenia i obniżenie alimentów na pełnoletnie dziecko. Obowiązek ten rządzi się bowiem nieco innymi prawami niż obowiązek wobec dziecka małoletniego. Nie jest tak, że ociągnięcie pełnoletniości przez dziecko powoduje to, że nie można podwyższyć czy obniżyć alimentów.

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem ich dzieci nie jest ograniczony terminem, a osiągnięcie przez dziecko określonego wieku nie stanowi przesłanki jego uchylenia. Nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego wykształcenia. Zależy on jedynie od tego, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeżeli chodzi o dzieci, które osiągnęły pełnoletniość, brać należy pod uwagę to, czy dokładają starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się, czy wykazują chęć dalszej nauki oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie nauki (uzasadnienie Wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 maja 2014 r., II Ca 224/14)

Odpowiedź na pozew o alimenty na pełnoletnie i dorosłe dziecko

Osiągnięcie pełnoletności przez dziecko samo przez się nie wyłącza obowiązku alimentacyjnego i można podwyższyć lub obniżyć alimenty.  Obowiązek rodziców dostarczania środków utrzymania i wychowania trwa dopóty, dopóki dziecko nie zdobędzie, stosownie do swoich uzdolnień i predyspozycji, kwalifikacji zawodowych, czyli do chwili usamodzielnienia się, i to niezależnie od osiągniętego wieku. Uzyskanie pełnoletności nie zmienia sytuacji prawnej dziecka w zakresie zwiększenia alimentów, jeżeli dziecko pobiera naukę w szkole lub na uczelni i czas na nią przeznaczony wykorzystuje rzeczywiście na zdobywanie kwalifikacji zawodowych. Rodzice nie są obowiązani dostarczać środków utrzymania dziecku, które będąc już przygotowane należycie do wykonywania przez nie odpowiedniego dla niego zawodu, podejmuje dla podniesienia swych kwalifikacji dalsze kształcenie się, ale w studiach się zaniedbuje, nie robi należytych postępów, nie otrzymuje obowiązujących zaliczeń, nie zdaje w terminie przepisanych egzaminów, a zwłaszcza jeżeli z własnej winy powtarza lata studiów i wskutek tego nie kończy studiów w przewidzianym programem okresie.

Odpowiedź na pozew o alimenty Poznań Warszawa adwokat radca prawny prawnik kancelaria

Przy orzekaniu o obowiązku alimentacyjnym rodziców wobec dzieci, które osiągnęły pełnoletność, dorosłość brać należy także pod uwagę, czy wykazują one chęć dalszej nauki oraz czy ich osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie nauki.  Dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się” w rozumieniu art. 133 § 3 KRO w szczególności wtedy, gdy pełnoletnie dziecko nie wykazuje jakichkolwiek starań o uzyskanie możliwości samodzielnego utrzymania się (np. nie podejmuje studiów ani innej formy kształcenia, nie szuka żadnej pracy), licząc na otrzymywanie alimentów od rodziców. Niemożność samodzielnego utrzymania się przez pełnoletnie dziecko ze względu na całkowitą niezdolność do pracy spowodowaną narkomanią czy alkoholizmem nie wyłącza obowiązku alimentacyjnego rodziców.

Niedostatek nie musi wiązać się z sytuacją, w której dziecko nie ma żadnych środków utrzymania, gdyż wystarczy, aby nie był on w stanie samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w zakresie utrzymania i wychowania. O osobie ubiegającej się o alimenty z powodu niedostatku można mówić wówczas, gdy nie potrafi ona zaspokoić samodzielnie swych potrzeb na poziomie zbliżonym do minimum socjalnego, przy czym. “Nie potrafi” to znaczy, że nie posiada dostatecznych środków pomimo podejmowania starań, by je pozyskać. Z kolei jej potrzeby te to potrzeby tak materialne jak i niematerialne, przy czym potrzeby każdego człowieka kształtują się inaczej. Obydwa te rodzaje potrzeb są ze sobą sprzężone i tylko ich łączne zaspokojenie zapewnia godziwą egzystencję. W takim kontekście można mówić o zaspokojeniu potrzeb usprawiedliwionych, które każdy uprawniony powinien mieć zapewnione. Są one uzależnione od indywidualnych cech uprawnionego, tj. od wieku, stanu zdrowia, zawodu, pozycji społecznej i dotychczasowej stopy życiowej.

Pamiętaj, rodzice mogą uchylić się od alimentów na pełnoletnie i dorosłe dziecko, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów

Wysokość alimentów można obniżyć wnosząc pozew do sądu. Warunkiem obniżenia jest udowodnienie, że zaistniała istotna zmiana stosunków, m.in. majątkowych i możliwości zarobkowych, pomiędzy płacącym a otrzymującym alimenty Pozew o obniżenie alimentów może wnieść osoba zobowiązana do płacenia alimentów lub jej pełnomocnik. Nie ma tu znaczenia, czy alimenty zostały ustanowione wyrokiem sądu, ugodą czy umową. Pozew należy złożyć w biurze podawczym lub przesłać pocztą listem poleconym na adres sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, czyli np. dziecka, które jest uprawnione do otrzymywania alimentów. Prawo nie przewiduje żadnych terminów na wniesienie takiego pozwu, więc można je złożyć w dowolnym czasie w celu obniżenia wartości płaconych alimentów z powodu istotnej zmiany stosunków jakie zaszły od czasu ustanowienia aktualnej wysokości alimentów. Żądać obniżenia alimentów można też wielokrotnie, czyli każdorazowo kiedy zaszły istotne zmiany stosunków.

Istotna zmiana stosunków, która powoduje, że można ubiegać się w sądzie o obniżenie alimentów, polega np. na znacznym ograniczeniu możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji (np. z powodu długotrwałego leczenia, utraty pracy). Powodem do złożenia takiego pozwu może być także np. trwała i znaczna poprawa sytuacji materialnej dziecka, na które zasądzono alimenty.

Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów

Obniżenie alimentów może być rozważane w pewnych sytuacjach, na przykład gdy wystąpiły zmiany w sytuacji finansowej jednej ze stron lub gdy dziecko osiągnęło pełnoletniość i zmieniły się okoliczności związane z jego utrzymaniem. Przy obniżeniu alimentów można przedstawić kilka argumentów. Poniżej przedstawiam kilka potencjalnych argumentów, które można uwzględnić w przypadku chęci obniżenia alimentów:

1. Zmiana sytuacji finansowej: Jeśli ojciec płacący alimenty doświadczyła istotnej zmiany w sytuacji finansowej, na przykład utraty pracy, spadku dochodów lub znaczących kosztów życia, można argumentować, że jest uzasadnione obniżenie alimentów, aby odzwierciedlić tę zmianę.

2. Zmiana potrzeb dziecka: Jeśli okoliczności dotyczące dziecka uległy zmianie, na przykład dziecko osiągnęło pełnoletniość, znalazło pracę lub zmieniły się jego potrzeby finansowe, można argumentować, że obniżenie alimentów jest zgodne z aktualną sytuacją i potrzebami dziecka.

3. Wydatki drugiej strony: Jeśli druga strona ma nowe zobowiązania finansowe lub znaczne wydatki, które wpływają na jej zdolność do płacenia ustalonych alimentów, można argumentować, że obniżenie jest uzasadnione, aby uwzględnić te dodatkowe obciążenia finansowe.

4. Dochody i możliwości finansowe drugiej strony: Jeśli druga strona ma wzrost dochodów lub poprawę swojej sytuacji finansowej, można argumentować, że jest w stanie zapewnić większą część utrzymania dziecka, a obniżenie alimentów jest uzasadnione.

Ważne jest, aby przedstawić wiarygodne i obiektywne dowody na wsparcie swoich argumentów oraz skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, który może pomóc w opracowaniu najmocniejszych argumentów i dowodów. Pamiętaj, że ostateczna decyzja dotycząca obniżenia alimentów należy do sądu, który bierze pod uwagę różne czynniki, w tym dobro i interes dziecka.

Jeśli odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów jest poprawne pod kątem formalnym sąd przekaże stronie powodowej odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów i wyznaczy termin rozprawy. Jeśli jednak będą braki formalne – wezwie do ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia.

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów– możliwości zarobkowe

Zakres obniżenia alimentów zależy od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Możliwości te są wyznaczane przez takie zarobki i dochody, jakie zobowiązany uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu sił fizycznych, kwalifikacji i zdolności umysłowych, a zatem niekoniecznie przez zarobki i dochody w danym czasie uzyskiwane alimenty. Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności – na tle sytuacji ogólnej – mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka stanowi uszczegółowienie ogólnego obowiązku “troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka” i należytego przygotowania go, odpowiednio do jego uzdolnień, do pracy zawodowej. Obowiązek ten nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin, a w szczególności – przez termin dojścia przez alimentowanego do pełnoletności. Nie jest także związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego stopnia podstawowego lub średniego wykształcenia. Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie, przy czym przyjmuje się, że nie można tego oczekiwać od dziecka małoletniego.

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów

W odniesieniu do dzieci, które osiągnęły pełnoletność, należy brać pod rozwagę to, czy wykazują chęć dalszej nauki oraz czy ich zdolności oraz cechy charakteru pozwalają na kontynuowanie nauki. Rodzice nie mogą zatem uchylić się od obowiązku alimentowania studiującego dziecka przez powoływanie się na to, że mogłoby ono już “utrzymać się samodzielnie”, gdyby podjęło pracę z chwilą osiągnięcia średniego wykształcenia. Jedynie brak pozytywnych wyników w nauce uzasadniałby ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców.

Jeżeli obowiązek alimentacyjny dziecka wygasł wskutek osiągnięcia przez nie zdolności do samodzielnego utrzymania się, później zaś znalazło się ono w niedostatku, to rodzice obowiązani są nadal do jego alimentacji, jednak już na zasadach ogólnych.

Sama hipotetyczna możliwość samodzielnego utrzymania się przez dziecko nie prowadzi automatycznie do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. W szczególności rodzice mają obowiązek zapewnienia dziecku wykształcenia stosownie do jego możliwości i uzdolnień.

Odpowiedź na pozew o alimenty

Utrzymywanie się samodzielne przez dziecko ma miejsce wówczas, gdy podjęło ono stałą pracę. Uzyskiwanie sporadycznych dochodów nie prowadzi co do zasady do usamodzielnienia się dziecka pod względem materialnym. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Nie ma również przeszkód do uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego z powodu sprzeczności jego wykonywania z zasadami współżycia społecznego. W obowiązującym stanie prawnym rodzice dysponują zatem instrumentami, które pozwalają w sposób skuteczny na uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletnich dzieci

Przy nadmiernym uszczerbku dla rodziców należy porównać wysokość alimentów do wysokości dochodów osiąganych przez rodziców oraz ustalić, czy spełnienie obowiązku zakłóci zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziców. Obciążenie danej osoby obowiązkiem dostarczania środków utrzymania zależy od tego, czy ma ona możliwości zarobkowe i majątkowe, aby obowiązkowi takiemu sprostać. Jeżeli takowych możliwości nie ma, wówczas obowiązek alimentacyjny nie powstanie, a powstały wcześniej, może wygasnąć.

Odpowiedź na pozew o wygaśnięcie alimentów – jak długo płacić alimenty

W wyroku sądu nigdy nie ma informacji o tym, jak długo będzie trwał obowiązek alimentacyjny zobowiązanego wobec dzieci. Konkretnego terminu w tym zakresie nie przewiduje także Kodeks rodzinny i opiekuńczy.  Alimenty są rodzajem świadczeń polegającym na okresowym wypłacaniu środków pieniężnych osobie uprawnionej w celu zapewnienia jej środków utrzymania i wychowania. Udzielanie pomocy finansowej dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie oraz zaspokajanie jego potrzeb jest obowiązkiem obojga rodziców. Obowiązek ten zwany alimentacyjnym reguluje art. 133 § 1 KRO. Rodzice mają obowiązek finansowego wspierania swoich dzieci do momentu ich usamodzielnienia się.

Odpowiedź na pozew o wygaśnięcie alimentów

Szczególnym przykładem zmiany stosunków, w rozumieniu art. 138 KRO, jest wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka wskutek osiągnięcia przezeń zdolności do samodzielnego utrzymywania się, co najczęściej łączy się z możliwością podjęcia pracy zarobkowej. Zgodnie z art. 133 § 1 KRO rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie jego kosztów utrzymania i wychowania. W myśl § 2 tegoż przepisu poza wymienionym wyżej wypadkiem uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten kto znajduje się w niedostatku.

Potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego ulegają zmianie tym samym może ulegać zmianie wysokość alimentów. Dlatego w razie stosunków zarówno uprawniony jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego bądź do podwyższenia lub obniżenia alimentów.

Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów

Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów

Uchylenie alimentów, czyli zaprzestanie płacenia alimentów, jest możliwe w pewnych okolicznościach. Istnieją pewne argumenty, które można przedstawić w celu uzasadnienia uchylenia alimentów. Przedstawiam poniżej kilka potencjalnych argumentów:

1. Pełnoletniość dziecka: Jeśli dziecko osiągnęło pełnoletniość i nie ma już prawnego obowiązku alimentacyjnego, można argumentować, że płatność alimentów powinna zostać uchylona. Pełnoletnie dziecko ma samodzielne źródła dochodów lub jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

2. Niezależność finansowa dziecka: Jeśli dziecko osiągnęło niezależność finansową i jest w stanie utrzymać się samodzielnie, można argumentować, że płatność alimentów nie jest już konieczna.

3. Zgoda stron: Jeśli obie strony, czyli ojciec i dziecko, zgodzą się na uchylenie alimentów i uzgodnią to na piśmie lub przed sądem, argumentem może być wzajemna zgoda i porozumienie stron.

4. Zmiana okoliczności: Jeśli wystąpiła znacząca zmiana okoliczności, na przykład gdy płatnik alimentów doświadczył znacznego spadku dochodów, utraty pracy lub trudności finansowych, można argumentować, że płatność alimentów powinna zostać uchylona ze względu na brak możliwości finansowych.

Odpowiedź na pozew o alimenty cena i koszt

Odpowiedź na pozew o alimenty cena i koszt

Cena odpowiedzi na pozew w sprawie alimentów może różnić się w zależności od kilku czynników, takich jak lokalizacja, doświadczenie prawnika, złożoność sprawy i inne okoliczności. Koszty związane z udzieleniem odpowiedzi na pozew mogą obejmować opłatę za konsultację prawniczą, przygotowanie dokumentów procesowych, badanie dowodów, reprezentację przed sądem i inne związane wydatki. Ceny mogą być ustalane na podstawie stawek godzinowych, pakietów usługowych lub zgodnie z opłatami ryczałtowymi. W niektórych przypadkach, jeśli spełniasz określone kryteria, możesz również ubiegać się o pomoc prawną z urzędu.

Aby uzyskać dokładne informacje dotyczące kosztów związanych z odpowiedzią na pozew w swoim konkretnym przypadku, najlepiej skonsultować się bezpośrednio z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Adwokat będzie w stanie ocenić szczegóły sprawy i przedstawić Ci szacunkową wycenę kosztów związanych z udzieleniem odpowiedzi na pozew. Ważne jest również omówienie wszelkich możliwości finansowego wsparcia prawnego, takich jak ustalenie honorarium, płatność w ratach lub zastosowanie innych form umowy z prawnikiem.

Adwokat, radca prawny czy kancelaria w odpowiedzi na pozew o alimenty

Adwokat, radca prawny czy kancelaria z urzędu w odpowiedzi na pozew o alimenty

Należy również wspomnieć o innych dodatkowych elementach, jakie może zawierać odpowiedź na wniosek o alimenty. Przede wszystkim może to być wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Pozwany może złożyć wniosek o ustanowienie do reprezentowania go w sprawie o alimenta pełnomocnika z urzędu, do którego konieczne jest złożenie oświadczenia o stanie rodzinnym, dochodach, majątku i źródłach utrzymania, z którego wynika, że nie jest on w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Składając wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, można wskazać konkretnego prawnika, który miałby nas reprezentować. Jeśli tego nie zrobimy, skutkować to będzie wyznaczeniem prawnika z list prowadzonych przez samorządy zawodowe adwokatów lub radców prawnych.

Odpowiedź na pozew o alimenty termin

Odpowiedź na pozew o alimenty termin

Sąd doręcza pozew pozwanemu. Co do zasady pozwany ma dwa tygodnie na przygotowanie odpowiedzi na pozew o alimenty. Pamiętaj! Jeśli będziesz pozwanym i złożysz odpowiedź na pozew o alimenty po terminie, sąd ci ją zwróci. Okoliczności, które wskażesz w piśmie, nie zostaną wzięte pod uwagę. Od momentu doręczenia pisma przez sąd płynie bieg terminów sądowych. Musisz zawsze informować sąd o zmianie adresu – jeśli nie jest ujawniany w rejestrze CEIDG lub w KRS (właściwym dla formy prowadzenia działalności). Jeżeli zaniedbasz ten obowiązek, pismo sądowe zostanie pozostawione w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia i od tego momentu będą biegły terminy. Pismo może odebrać także osoba upoważniona do odbioru przesyłek pocztowych. Jeśli nie ma możliwości doręczenia pisma przesłanego za pośrednictwem operatora pocztowego, to pismo pozostaje w placówce pocztowej tego operatora, a w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej umieszcza się zawiadomienie ze wskazaniem, gdzie i kiedy pozostawiono pismo. Należy je odebrać w terminie 7 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. Jeżeli pismo nie zostało odebrane w tym terminie, zawiadomienia zostaje powtórzone. Pismo będzie oczekiwało na odebranie w placówce pocztowej do 14 dni. Pamiętaj! Jeśli odmówisz przyjęcia pisma, sąd uzna doręczenie za dokonane.

Odpowiedź na pozew o alimenty Poznań Warszawa adwokat radca prawny prawnik kancelaria

Zwróć uwagę na to, czy sąd, doręczając ci pozew o alimenty, nie zobowiązał cię do jakiejś czynności. Przeczytaj uważnie pouczenie, czyli pismo z sądu. Sąd może, na przykład, zobowiązać cię do złożenia pisma przygotowawczego i wskazać, co powinno się znaleźć w jego treści. W sprawach trudnych sąd może zobowiązać każdą ze stron do przygotowania i wymiany pomiędzy sobą pism przygotowawczych w sprawie o alimenty. Sąd może określić: kolejność ich składania terminy, w jakich mają zostać złożone, oraz jakie okoliczności strony powinny w tych pismach wyjaśnić. Już na tym etapie sąd może cię zobowiązać do podania wszystkich twierdzeń i dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy pod rygorem utraty prawa do ich powoływania w toku dalszego postępowania. To będzie oznaczać, że jeśli powołasz się na nie później po raz pierwszy, nie zostaną wzięte pod uwagę przez sąd. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wykażesz, że: na tym wstępnym etapie postępowania nie miałeś lub nie miałaś możliwości powoływania się na te twierdzenia albo potrzeba powołania się na te twierdzenia zaistniała później.

Odpowiedź na pozew o alimenty zgoda

Odpowiedź na pozew o alimenty zgoda

Uznanie powództwa to sytuacja, w której strona pozwana w sprawie o alimenty zgadza się na roszczenia przedstawione przez powoda i nie kwestionuje ich w postępowaniu sądowym. Oznacza to, że strona pozwana uznaje alimenty i nie ma potrzeby dalszego prowadzenia sporu sądowego. Uznanie powództwa może mieć różne skutki w zależności od konkretnej sytuacji i umowy między stronami. Może to prowadzić do ugody, w której strony porozumiewają się w sprawie wysokości alimentów i innych aspektów sprawy. Może to również skutkować wydaniem wyroku przez sąd na korzyść powoda na podstawie uznanego powództwa. Jeżeli zgadzasz się na alimenty z pozwu, to Napisz wtedy odpowiedź na pozew i wskaż, że uznajesz alimenty w całości albo części.

Jeśli jesteś stroną pozwu i rozważasz uznanie powództwa, ważne jest, aby skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w danym obszarze prawa. Prawnik będzie mógł doradzić Ci w sprawie potencjalnych konsekwencji uznanych alimentów i pomóc w negocjacjach z drugą stroną w celu osiągnięcia korzystnej ugody.

Dobry adwokat, radca prawny, prawnik czy kancelaria do odpowiedzi na pozew o alimenty

Istnieje wiele sposobów, aby znaleźć dobrego prawnika specjalizującego się w sprawach odpowiedzi na alimenty. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc Ci w znalezieniu odpowiedniego prawnika:

1. Zapytaj znajomych i rodzinę: Jeśli znasz kogoś, kto miał podobną sprawę alimentacyjną, poproś o polecenie prawnika, którego dobrze ocenili.

2. Sprawdź opinie i referencje online: Wyszukaj opinie na temat prawników i kancelarii prawniczych specjalizujących się w sprawach rodziny i alimentacji. Możesz sprawdzić strony internetowe, fora internetowe, media społecznościowe, a także platformy ocen prawniczych.

Dobry adwokat, radca prawny, prawnik czy kancelaria do odpowiedzi na pozew o alimenty

3. Skonsultuj się z lokalnym radcą prawnym: Skontaktuj się z lokalną izbą radców prawnych lub inną organizacją prawniczą w Twojej okolicy i poproś o polecenie prawnika specjalizującego się w sprawach o alimenty.

4. Wykonaj rozmowy konsultacyjne: Umów się na konsultację z kilkoma prawnikami, aby omówić swoją sprawę i ocenić, czy jesteś z nimi kompatybilny. Podczas konsultacji możesz zadawać pytania dotyczące ich doświadczenia, strategii, opłat i innych istotnych kwestii.

5. Sprawdź referencje zawodowe: Zwróć uwagę na doświadczenie i referencje prawników, które rozważasz. Sprawdź, czy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w sprawach rodziny i alimentacji.

Pamiętaj, że ważne jest, aby znaleźć prawnika, z którym będziesz miał dobry kontakt, który ma doświadczenie w sprawach alimentacyjnych i jest w stanie skutecznie reprezentować Twoje interesy.

Odpowiedź na pozew o alimenty

Pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew o alimenty

Jeśli obie strony, czyli płatnik alimentów i uprawniony, są zainteresowane wzajemnym ustaleniem alimentów, mogą złożyć pozew wzajemny o ustalenie alimentów przed sądem. Pozew wzajemny jest skierowany przeciwko drugiej stronie, ale w rzeczywistości obie strony dążą do osiągnięcia porozumienia w sprawie wysokości alimentów. W pozwie pozew wzajemny powinny być zawarte informacje dotyczące obu stron, ich sytuacji finansowej, dochodów, wydatków oraz argumenty i prośba o ustalenie odpowiedniej wysokości alimentów. W przypadku pozwu wzajemnego o alimenty, strony mogą również przedstawić dowody, takie jak dokumenty dotyczące dochodów, wydatków, rachunki, potwierdzenia płatności, aby wesprzeć swoje żądania dotyczące wysokości alimentów. Po złożeniu pozwu wzajemnego, sąd będzie rozpatrywał sprawę i podejmie decyzję w sprawie ustalenia wysokości alimentów. W przypadku porozumienia między stronami, sąd może zaaprobować ustalone przez nie porozumienie i wydać wyrok uwzględniający ustalone alimenty.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu