Odpowiedzialność męża i żony za długi

Odpowiedzialność męża i żony za długi

Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Reguła ta znajduje zastosowanie bez względu na ustrój majątkowy panujący w małżeństwie, ale nie znajduje zastosowania w razie separacji orzeczonej przez sąd.

Zwykłe potrzeby rodziny to normalne, codzienne potrzeby rodziny, wymagające bezwzględnie zaspokojenia bez potrzeby podejmowania przez małżonków specjalnych decyzji. Należą do nich w szczególności bieżące wydatki związane z zapewnieniem rodzinie mieszkania, takie jak: zapłata czynszu, opłata za światło, gaz, bieżące wydatki na artykuły żywnościowe w ilościach i rodzajach, w jakich w danej rodzinie jest to przyjęte oraz bieżące drobne wydatki na odzież. Natomiast pojęcie zwykłych potrzeb rodziny przekracza większe zakupy odzieży, np. garnituru, a także wydatki o charakterze trwałym, np. na zakup mebli, telewizora czy lodówki. Czyli, zwykłe potrzeby rodziny to potrzeby usprawiedliwione, normalne, stałe lub powtarzające się, które dotyczą zapewnienia rodzinie mieszkania, wyżywienia, odzieży i kulturalnych warunków życia, ochrony zdrowia poszczególnych członków rodziny, wychowania i wykształcenia dzieci.

Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął. Postanowienie to może być uchylone w razie zmiany okoliczności. Ważny powód może stanowić w szczególności lekkomyślność, rozrzutność lub nieudolność małżonka wykazywana przez niego przy zaciąganiu powyższych zobowiązań, przy czym decydujące znaczenie mają obiektywne skutki działania małżonka, a nie to, jaki kierował nim zamiar.

Za zobowiązania zaciągnięte w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny nie można uznać zobowiązań zaciągniętych w związku z działalnością gospodarczą małżonka, chociaż jej rezultaty miały służyć zaspokajaniu zwykłych potrzeb rodziny

Solidarna odpowiedzialność małżonków oznacza, że za zobowiązania objęte tym przepisem odpowiadają oni wszystkimi składnikami istniejących w małżeństwie mas majątkowych. W ustroju wspólności ustawowej wierzyciel może więc żądać zaspokojenia w całości lub części z majątku wspólnego małżonków, jak i z majątku osobistego każdego z nich. Solidarna odpowiedzialność małżonków chroni interes wierzyciela. Wzmocnienie pozycji wierzyciela służy jednak również interesowi rodziny i polega na ułatwieniu małżonkom zaciągania kredytu na zaspokajanie jej zwykłych potrzeb. Względem osób trzecich wyłączenie odpowiedzialności solidarnej jest skuteczne, jeżeli było im wiadome.

Z powództwem zawierającym żądanie zasądzenia świadczenia wierzyciel może wystąpić przeciwko obojgu małżonkom, małżonkowi będącemu stroną umowy albo drugiemu małżonkowi. Interesy wierzyciela najpełniej chroni wytoczenie powództwa przeciwko obojgu małżonkom i uzyskanie przeciwko nim wyroku zasądzającego i klauzuli wykonalności, ponieważ tylko w takiej sytuacji egzekucja może zostać skierowana zarówno do majątku wspólnego małżonków, jak i do ich majątków osobistych.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (125 votes)

Dodaj komentarz