Odwołanie darowizny przed sądem i zobowiązanie jej zwrotu

Odwołanie darowizny przed sądem i zobowiązanie jej zwrotu

Odwołanie darowizny następuje z chwilą, gdy oświadczenie o odwołaniu doszło do obdarowanego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Od tej chwili (ex nunc) powstają skutki odwołania darowizny. Darowiznę odwołuje się przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie. Gdy idzie o skutki odwołania darowizny nie budzi wątpliwości stwierdzenie, że odwołanie to kształtuje stosunek między stronami. Stwierdzenie to nie wyjaśnia jeszcze, czy i w jakich sytuacjach upadek darowizny wywołuje między stronami skutki tzw. rzeczowe ipso iure, czy też dla powstania tych skutków potrzeba ponadto złożenia przez obdarowanego określonych oświadczeń, np. co do przeniesienia na darczyńcę własności rzeczy będących przedmiotem darowizny.

W uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 7.1.1967 r., III CZP 32/66 (OSNCP 1968, poz. 199) Sąd Najwyższy uznał że "oświadczenie odwołującego darowiznę nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności nie powoduje przejścia własności nieruchomości z obdarowanego na darczyńcę, lecz stwarza jedynie obowiązek zwrotu przedmiotu odwołanej darowizny stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu". W uchwale nie różnicuje się sytuacji w zależności od wykonania lub niewykonania umowy darowizny. Jednostronne oświadczenie darczyńcy, nie będącego już właścicielem przedmiotu darowizny, nie może wywołać przejścia własności tego przedmiotu z powrotem na darczyńcę. Powstają zatem jedynie skutki obligacyjne, a mianowicie ciążący na obdarowanym obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenia woli, mającego doprowadzić do przejścia własności z powrotem na darczyńcę, a gdyby to było niemożliwe, obowiązek zwrotu równowartości wzbogacenia w pieniądzu. Skutek rzeczowy zatem powstanie dopiero po złożeniu oświadczenia przez obdarowanego. Gdy obdarowany nie wyraża woli złożenia odpowiedniego oświadczenia, wówczas darczyńca powinien wystąpić do sądu z pozwem o zobowiązanie obdarowanego do złożenia oświadczenia oznaczonej treści. Prawomocne orzeczenie Sądu stwierdzające obowiązek strony do złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje to oświadczenie (art. 64 i art. 1047 KPC).

W piśmiennictwie prawniczym zaproponowano, by wyrok uwzględniający powództwo miał następujące brzmienie: sąd "zobowiązuje pozwanego do zawarcia z powodem umowy następującej treści: pozwany oświadcza że przenosi na powoda własność nieruchomości..., a powód oświadcza, że wyraża na to zgodę..." (OSPiKA 1969, poz. 97).

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz