Podział majątku małżonków poprzez sprzedaż na licytacji

Podział majątku małżonków poprzez sprzedaż na licytacji

W postępowaniu o podział majątku wspólnego byłych małżonków w pierwszej kolejności wziąć trzeba pod uwagę treść zgodnego wniosku zainteresowanych co do proponowanego przez nich sposobu dokonania tego podziału, jeżeli projekt podziału nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych. Dopiero w razie braku zgodnego wniosku byłych małżonków sąd dokonuje podziału na części odpowiadające wartością udziałom małżonków, jeżeli zachodzą warunki do dokonania podziału w naturze, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności zgodnie z interesem społeczno - gospodarczym, a różnice wartości wyrównuje się przez dopłaty pieniężne. Z powyższego wynikają dwa istotne wnioski. Po pierwsze, w razie braku zgodnej propozycji zainteresowanych co do sposobu dokonania podziału majątku wspólnego, decyzja w tym przedmiocie należy do sądu, a po wtóre, pierwszeństwo ma podział fizyczny (w naturze).

W postanowieniu zarządzającym sprzedaż rzeczy należących do małżonków sąd bądź rozstrzygnie o wzajemnych roszczeniach małżonków, bądź też tylko zarządzi sprzedaż, odkładając rozstrzygnięcie o wzajemnych roszczeniach małżonków oraz o podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży do czasu jej przeprowadzenia. Sąd na podstawie własnego uznania, a stosownie do okoliczności sprawy (przy uwzględnieniu zawiłości rozpoznawanej sprawy), wydaje jedno tylko postanowienie zarządzające sprzedaż rzeczy, jednocześnie rozstrzygające o wzajemnych roszczeniach małżonków, bądź w pierwszym postanowieniu ogranicza się wyłącznie do zarządzenia sprzedaży, a następne postanowienie rozstrzygające o wzajemnych roszczeniach i o podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży wydaje dopiero po przeprowadzeniu tej sprzedaży (przyjmuje się, że postępowanie o podział majątku, po uprawomocnieniu się postanowienia zarządzającego sprzedaż, ulega zawieszeniu na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 w zw. z art. 13 § 2; por. orzeczenie SN z dnia 16 lutego 1954 r., II C 1455/53, PiP 1954, z. 6, s. 110; por. także uchwała SN z dnia 5 czerwca 1991 r., III CZP 45/91, LEX nr 9059; uchwała SN z dnia 12 kwietnia 1995 r., III CZP 35/95, OSNC 1995, nr 7–8, poz. 110; postanowienie SN z dnia 10 grudnia 1997 r., III CKN 288/97, LEX nr 50514).

Prawo własności swoim zakresem obejmuje również prawo do rozporządzania rzeczą, a więc również prawo do jej zbycia. To z kolei oznacza, że jeśli żaden z byłych małżonków nie chce, aby rzecz wspólna została mu przyznana lub też choć jeden z byłych małżonków wnioskuje o sprzedaż rzeczy wspólnej w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, a drugi małżonek temu się nie sprzeciwia i nie wyraża woli pozyskania danej rzeczy na wyłączną własność, to sąd nie powinien „narzucać” prawa własności któremukolwiek z nich z uwagi na to, że sprzedaż rzeczy w trybie przepisów procedury cywilnej może być dla nich niekorzystna.

Sprzedaż rzeczy wspólnej następuje w postępowaniu egzekucyjnym, przy odpowiednim stosowaniu art. 864–879 (dla ruchomości) oraz art. 1066–1071 (dla nieruchomości). Sądowy podział majątku małżonków przez sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej powoduje ustanie współwłasności tej nieruchomości z chwilą jej sprzedaży w trybie art. 1066–1071 (por. uchwała SN z dnia 20 lutego 1989 r., III CZP 4/89, OSNC 1990, nr 2, poz. 25; zob. art. 212 § 2, art. 214 § 3 i 4 k.c.). Ustalona wartości prawa będącego poddanemu procedurze licytacji nie oznacza jeszcze, że za taką cenę zostanie ono sprzedane. Licytacja publiczna przez komornika sądowego w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego rządzi się bowiem własnymi prawami (vide 1066 – k.p.c. w zw. z art. 972 – 986 k.p.c.), wobec czego nie jest obecnie możliwym ustalenie za jaką cenę nastąpi sprzedaż. To okaże się dopiero po przeprowadzeniu licytacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz