Podział majątku pieniędzy OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny), PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) czy subkonto ZUS

Podział majątku pieniędzy OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny), PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) czy subkonto ZUS

Do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności:

1)  pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2)  dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3)  środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4)  kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.2)).

Posiadane środki na subkoncie ZUS, stanowiące zewidencjonowane tam składki, zgodnie z art. 31 § 2 pkt 4 KRO stanowią składniki majątku wspólnego małżonków. Powiązanie składek na ubezpieczenie emerytalne z zarobkami uzyskiwanymi przez małżonka sprawia, że nie budzi wątpliwości zaliczenie tak zgromadzonych środków do majątku wspólnego. Należy przy tym zaznaczyć, że chodzi tu o środki zgromadzone w czasie trwania ustroju wspólności ustawowej. Fundusze otwarte i pracownicze mogą też być gromadzony w sposób, który spowoduje włączenie ich do majątku wspólnego. Warto zwrócić uwagę, że ustawy normujące otwarte, pracownicze i dobrowolne fundusze emerytalne przewidują możliwość dokonania wypłaty transferowej między tymi funduszami.

Z kolei zgodnie z art. 40e ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963, ze zm.), zwaloryzowane kwoty składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowane na subkoncie, podlegają podziałowi m.in. w razie rozwodu. Podział musi być dokonany na zasadach określonych w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, dotyczących podziału środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci.

Jeżeli małżeństwo członka otwartego funduszu uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na rachunku członka funduszu, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu. Wypłata transferowa jest dokonywana przez otwarty fundusz w terminie po przedstawieniu funduszowi dowodu, że środki zgromadzone na rachunku członka funduszu przypadły byłemu współmałżonkowi.

Jeżeli były współmałżonek uprawniony nie posiada rachunku w otwartym funduszu i nie wskaże rachunku w jakimkolwiek otwartym funduszu, otwarty fundusz, do którego należy drugi z byłych współmałżonków, niezwłocznie otworzy rachunek na nazwisko byłego współmałżonka uprawnionego i przekaże na ten rachunek, w ramach wypłaty transferowej, przypadające mu środki zgromadzone na rachunku jego byłego współmałżonka. Z chwilą otwarcia rachunku były współmałżonek uprawniony uzyskuje członkostwo w funduszu. Fundusz niezwłocznie potwierdza na piśmie warunki członkostwa uprawnionego współmałżonka.

Osoby, którym otwarty fundusz emerytalny otworzył rachunek, mają prawo do jednorazowej wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na rachunku, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, w razie:

1) złożenia wniosku wraz z decyzją przyznającą emeryturę, zaopatrzenie emerytalne, emeryturę dla rolników lub uposażenie w stanie spoczynku;

2) nienabycia prawa do emerytury, o ile ukończyły 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn;

3) złożenia wniosku przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli zgromadzone na ich rachunku środki w kwocie ustalonej w dniu złożenia wniosku nie są wyższe od kwoty stanowiącej:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2002 r.,

b) 150% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło po dniu 1 stycznia 2002 r.

Przykład z sprawy sądowej

1. ustalić, że w skład majątku wspólnego małżonków W. H. i B. H. (obecnie W.) o łącznej wartości 1 909 571,64 zł (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) – nie wliczając jednostek uczestnictwa w OFE - , wchodzą następujące składniki majątkowe:

2. środki zgormadzone przez W. H. na OFE (...), na dzień 5 listopada 2019 roku w wysokości (...), (...) jednostek rozrachunkowych o ówczesnej wartości 119 592,41 zł (sto dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści jeden groszy),

3. środki zgormadzone przez B. W. na OFE (...) na dzień 5 listopada 2019 roku w wysokości (...), (...) jednostek rozrachunkowych o ówczesnej wartości 51 841,12 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych i dwanaście groszy),

4. przyznać W. H. połowę środków zgormadzonych przez B. W. na OFE (...), które na dzień 5 listopada 2019 roku stanowiły równowartość (...), (...) jednostek rozrachunkowych, przy uwzględnieniu umorzenia 51,5% tych środków na mocy art. 23 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717) to jest 338, (...) jednostek rozrachunkowych;

5. przyznać B. W. połowę środków zgormadzonych przez W. H. na OFE (...), które na dzień 5 listopada 2019 roku stanowiły równowartość (...), (...) jednostek rozrachunkowych, przy uwzględnieniu umorzenia 51,5% tych środków na mocy art. 23 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717) to jest 779, (...) jednostek rozrachunkowych;

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.