Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Przedmiot postępowania o podział majątku wspólnego obejmuje:

1) ustalenie składu i wartości majątku wspólnego oraz jego podział między małżonków, byłych małżonków lub ich następców prawnych;

2) ustalenie roszczeń pomiędzy małżonkami podlegających rozliczeniu przy podziale majątku wspólnego powstałych w czasie trwania wspólności,

3) ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym;

4) ustalenie nieważności umowy majątkowej małżeńskiej.

W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków - sąd spadku.

Wniosek o podział majątku wspólnego powinien wskazywać udokumentowaną podstawę ustania wspólności majątkowej, określać majątek którego ma dotyczyć podział, zawierać żądnie dokonania podziału majątku. Jeżeli w skład majątku wchodzi np.  nieruchomość, wnioskodawca powinien dołączyć dowody dla wykazania jej przynależności do tego majątku.

Sądowy podział majątku wspólnego polega na podziale fizycznym rzeczy wchodzących w skład tego majątku, bądź na przyznaniu rzeczy jednemu z małżonków z obowiązkiem odpowiedniej spłaty drugiego małżonka albo na sprzedaży rzeczy stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Sąd ustala z urzędu oraz samodzielnie skład oraz wartość majątku wspólnego ulegającego podziałowi, niezależnie od stanowiska uczestników postępowania w tym przedmiocie. Może zatem ustalić, że określony przedmiot wchodzi w skład majątku wspólnego także wówczas, gdy uczestnicy postępowania zgodnie twierdzą, iż stanowi on majątek osobisty jednego z nich.

W czasie trwania postępowania o podział majątku wspólnego sąd dokonujący podziału jest wyłącznie właściwy do rozstrzygnięcia sporu między uczestnikami postępowania o to, czy konkretny przedmiot majątkowy należy do majątku objętego wspólnością ustawową.

Rozliczeniu podlega całość stosunków majątkowych między małżonkami według stanu na dzień ustania wspólności ustawowej, natomiast podziałowi podlega stan czynny masy majątkowej w chwili dokonywania podział.

Na wniosek jednego z małżonków sąd może dokonać podziału majątku wspólnego w wyroku orzekającym rozwód, jeżeli przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki. Postępowanie w przedmiocie podziału toczy się w takim przypadku w trybie procesowym. W razie uchylenia wyroku orzekającego rozwód i rozstrzygającego o podziale majątku wspólnego jedynie w części orzekającej o podziale majątku wspólnego, przy jednoczesnym uprawomocnieniu się orzeczenia o rozwodzie, dalsze postępowanie toczy się w trybie postępowania nieprocesowego.

Majątek osobisty czy wspólny małżonka

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie; podział majątku Poznań

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (surogacja) .

W skład majątku osobistego wchodzą tylko wymienione w nim składniki. Jest to więc katalog zamknięty i wyczerpujący. Pozostałe przedmioty, niewymienione wyżej, nie wchodzą do majątku osobistego, ale do majątku wspólnego i tak też należy zawsze rozstrzygać pojawiające się w tej mierze wątpliwości.

Jeżeli jednak małżonkowie w drodze intercyzy, zawartej przed ślubem, postanowili o wprowadzeniu pomiędzy nimi już od początku małżeństwa ustroju rozdzielności majątkowej, to wówczas przedmioty nabywane osobno przez każdego z nich – także w czasie trwania małżeństwa – wchodzą odpowiednio do ich majątków osobistych. Jeżeli następnie małżonkowie ci wprowadzą jednak, drogą kolejnej intercyzy, ustrój wspólności, to od tego czasu, ale nie wcześniej przedmioty przez nich nabywane będą wchodzić do majątku wspólnego. Natomiast wszystkie przedmioty nabyte wcześniej wejdą do ich majątków osobistych.

Jeżeli małżonkowie nabyli wspólnie jakiś przedmiot majątkowy jeszcze przed zawarciem małżeństwa (lub w okresie, w którym w czasie małżeństwa nie obowiązywał ustrój wspólności), to będzie on przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych zarówno przed zaistnieniem wspólności, jak i po jej nastaniu. Dalsze wspólne nabycie innych przedmiotów już w czasie trwania wspólności, ale ze środków pochodzących z obu majątków osobistych małżonków, sprawi, że staną się one składnikami majątku wspólnego, nawet gdyby małżonkowie postanowili wyłączyć ten skutek i postanowić, że nabyli dany przedmiot w częściach ułamkowych do majątków osobistych.

O zaliczeniu nabywanego przedmiotu do majątku wspólnego lub osobistego (odrębnego) powinno decydować porównanie wielkości środków użytych z każdego z tych majątków. W konsekwencji, nabyty przedmiot należy zaliczyć do tego z majątków, z którego pochodzi podstawowa część środków. Jeżeli środki z drugiego majątku są nieznaczne, stanowią nakład rozliczany, jeżeli natomiast wskazane kryterium nie może znaleźć zastosowania ze względu na brak daleko idącej różnicy między zaangażowanymi środkami, to – w braku odmiennej woli małżonków – nabyty przedmiot wchodzi do każdego z majątków w częściach ułamkowych proporcjonalnych do wysokości zaangażowanych środków. W obowiązującym systemie prawa rodzinnego można przyjąć domniemanie faktyczne, że przedmioty nabyte w trakcie wspólności małżeńskiej przez jednego z małżonków, zostały nabyte z majątku dorobkowego – na rzecz małżeńskiej wspólności majątkowej; natomiast nabycie rzeczy z majątku osobistego (odrębnego) musi wynikać nie tylko z oświadczenia dokonującego transakcji małżonka, ale także z całokształtu okoliczności tego nabycia.

Surogacja to zastąpienie jednego składnika majątku osobistego innym składnikiem. Konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze, aby to samo zdarzenie spowodowało z jednej strony wyjście określonego przedmiotu z majątku osobistego, a zarazem powodowało nabycie innego przedmiotu majątkowego, a ponadto po drugie, ten nowy przedmiot musi być nabyty w sensie ekonomicznym kosztem majątku osobistego. Surogacja może następować wielokrotnie w odniesieniu do następujących po sobie, kolejnych surogatów.

O tym, iż niezbywalne prawa niemajątkowe (w tym prawa autorskie osobiste) nie należą do majątku wspólnego małżonków i że nie można rozszerzyć na nie wspólności majątkowej, przesądza okoliczność, iż wspólność majątkowa obejmuje tylko prawa majątkowe.

Przedmioty uzyskane przez małżonka w wyniku działu spadku, dokonanego w czasie trwania wspólności ustawowej, należą do jego majątku odrębnego, bez względu na obciążenie małżonka dopłatą lub spłatą, chyba że spadkodawca inaczej postanowił.

Nie można przypisać decydującego znaczenia oświadczeniu małżonków, iż nabywany udział w nieruchomości nie należy do majątku dorobkowego, ponieważ samo takie oświadczenie nie może stanowczo wyłączać skutków wynikających z przepisów, w sytuacji pozostawania małżonków w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej. Jej ograniczenie lub wyłączenie możliwe jest na mocy małżeńskiej umowy przewidującej taki skutek i zawartej w formie aktu notarialnego.

Jeżeli na skutek rozszerzenia przez małżonków wspólności ustawowej przedmiot darowizny dokonanej na rzecz jednego z nich wszedł w skład majątku wspólnego, do zwrotu tego przedmiotu, wobec odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego, obowiązani są oboje małżonkowie.

Przedmioty zwykłego urządzenia domowego (meble, dywany, obrazy, sprzęt elektryczny i audiowizualny itp.) służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków nie są objęte wspólnością ustawową, jeżeli zostały nabyte przed powstaniem wspólności.

Wartość majątku

Wartość majątku określona jest na podstawie cen rynkowych poszczególnych składników majątku wspólnego. Na ceny te wpływa z kolei okoliczność ich ewentualnego obciążenia prawami akcesoryjnymi. Przy szacowaniu składników majątku wspólnego należy uwzględnić obciążenie zmierzające rzeczywistą wartość tych składników majątkowych, w szczególności obciążenie o charakterze prawnorzeczowym, za które ponosi odpowiedzialność każdorazowy właściciel nieruchomości, zwłaszcza obciążenie hipoteką i prawami dożywocia. Wartość takich obciążeń odlicza się zarówno przy ustalaniu składników majątku wspólnego, jak i przy zaliczeniu wartości przyznanej jednemu z małżonków nieruchomości na poczet przysługującego mu udziału w majątku wspólnym. Takie zbilansowane ujęcie dzielonego majątku pozwala w szczególności uniknąć zasądzania zbyt wysokich spłat od małżonka, któremu przyznano nabytą na kredyt nieruchomość lokalową. Ujęcie wartości takiej nieruchomości tylko w kategoriach aktywów, co dotąd dominuje w literaturze przedmiotu, prowadzi jednak do zasądzenia wysokich spłat od małżonka, który jest zmuszony nadto do spłaty kolejnych rat kredytu. Drugi z małżonków jest co prawda także dłużnikiem z tytułu tego kredytu, ale tracąc prawo do takiego lokalu nie jest już zainteresowany spłatą kredytu.

Nie można w sposób generalny wyłączyć możliwości zastosowania zasad współżycia społecznego jako podstawy do obniżenia spłat lub dopłat z udziałów przy podziale majątku wspólnego byłych małżonków.

Podział rzeczy wspólnej

Każdy z małżonków może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Pierwszeństwo ma fizyczny podział (w naturze) rzeczy wspólnej między małżonków. Następuje to w drodze przyznania każdemu z małżonków wyodrębnionej części wspólnej rzeczy. Wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności. Gdy małżonkowie złożą zgodny wniosek co do sposobu podziału majątku wspólnego, sąd wyda postanowienie odpowiadające treści wniosku, jeżeli projekt podziału nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych. Podział majątku Poznań

Należące do majątku wspólnego udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikiem jest tylko jeden z byłych małżonków mogą być podzielone pomiędzy byłych małżonków, a więc także przypaść temu z współuprawnionych, który nie jest wspólnikiem, o ile w umowie spółki nie zawarto przewidzianego zastrzeżenia ograniczającego lub wyłączjącego wstąpienie do tej spółki współmałżonka wspólnika.

W razie zaistnienia ważnych powodów do ograniczenia podziału majątku wspólnego jedynie do części tego majątku rozstrzygnięcie w tym przedmiocie sąd może zamieścić jedynie w orzeczeniu działowym kończącym postępowanie w sprawie.

Jeżeli okaże się, że z jakichkolwiek przyczyn (w szczególności na skutek przeoczenia) prawomocne postanowienie o podziale majątku wspólnego nie objęło wszystkich istotnych składników majątku wspólnego, każde z małżonków może wystąpić w odrębnym postępowaniu o przeprowadzenie podziału uzupełniającego co do składników, które nie zostały uwzględnione w orzeczeniu podziałowym.

Spłaty i dopłaty

Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia.

W postępowaniu o podział majątku wspólnego, sąd nie może wbrew woli małżonka przyznać mu prawa majątkowego i zasądzić od niego na rzecz innego małżonka spłatę lub dopłatę.  Dopiero zniesienie współwłasności rzeczy przez przyznanie jej własności na rzecz jednego (bądź kilku) z jej dotychczasowych współwłaścicieli aktualizuje obowiązek dokonania spłaty wartości udziałów pozostałych współwłaścicieli. Podział majątku Poznań

Sprzedaż lub zużycie majątku

Przedmioty majątkowe, które zostały zbyte lub zużyte w sposób prawidłowy, nie są uwzględniane przy podziale. Ocena użycia przez małżonka w czasie trwania wspólności majątkowej przedmiotu majątku wspólnego na cele konsumpcyjne zależna jest od tego, czy było ono uzasadnione potrzebami i dobrem rodziny. Gdy z punktu widzenia tych przesłanek było ono uzasadnione, przedmiot ten przestaje być składnikiem majątku wspólnego.

Przyznanie rzeczy na własność

Jeżeli przedmiotem współwłasności znoszonej w ramach postępowania o podział majątku wspólnego nie jest jedna rzecz, lecz kilka rzeczy o zbliżonych właściwościach,  małżonkom mogą być przyznane poszczególne na swoją wyłączną własność rzeczy o zbliżonych właściwościach i wartości. Przeprowadzenie podziału w taki sposób znosi albo przynajmniej istotnie ogranicza potrzebę orzekania o spłatach pomiędzy współwłaścicielami, co do których zawsze istnieje ryzyko, że nie zostaną uregulowane dobrowolnie i w terminie, a ich egzekwowanie tak czy inaczej doprowadzi do sprzedaży rzeczy niegdyś wspólnej, tyle że za cenę możliwą do uzyskania w postępowaniu egzekucyjnym, pomniejszoną o jego koszty.

Zamieszczone w prawomocnym postanowieniu o podziale majątku wspólnego orzeczenie co do wydania składników majątkowych przyznanych w wyniku podziału drugiemu małżonkowi przez małżonka, który włada tymi przedmiotami stanowi tytuł egzekucyjny podlegający wykonaniu w drodze egzekucji, w związku tym wobec zainteresowany małżonek nie może skutecznie dochodzić ich wydania w późniejszym procesie.

Rozliczenie i zwrot nakładów z majątku osobistego i wspólnego

Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać również zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Nie wystarcza zatem sam fakt wzrostu wartości wynikający z dokonanego nakładu, ale wymagane jest utrzymywanie się nadal takiego wzrostu wartości w chwili ustania wspólności.

Nakłady i wydatki podzielić można, stosując różne kryteria, a mianowicie: wielkość, charakter nakładu, charakter i konieczność potrzeby oraz charakter zdarzenia powodującego konieczność nakładu lub wydatku, także kryteria podmiotowe.

Uprawnienie do zwrotu wydatków i nakładów podlega jednak dwóm ograniczeniom. Część nakładów wynika wprost z obowiązku zaspokojenia potrzeb rodziny, dotycząc zatem i takich potrzeb, które wymagają wydatków i nakładów na majątek osobisty każdego z małżonków. W szczególności wiążą się one ze zwyczajnymi, codziennymi potrzebami małżonka, w tym z zakupem zwyczajnych przedmiotów osobistego użytku. Jeżeli małżonkowie zgodnie postanawiają o zakupie takich przedmiotów, to co do zasady nie powstaje obowiązek zwrotu.

Niektóre przedmioty osobistego użytku, takie jak biżuteria, są szczególnie wartościowe, ale ich zakup stanowić może zaspokojenie potrzeb niematerialnych rodziny, wzmacniając istniejące więzi oraz być uzasadniony panującymi zwyczajami oraz zasadami współżycia społecznego lub być słuszny z innych względów. Zakup takich kosztownych przedmiotów osobistych nie powoduje powstania obowiązku stosownych rozliczeń w przyszłości, ponieważ wynika to z charakteru i przeznaczenia tych składników majątku osobistego.

Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny. Roszczenie o zwrot nakładów i wydatków z majątku wspólnego staje się wymagalne dopiero w chwili podziału majątku wspólnego. Podział majątku Poznań

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (542 votes)

38 Responses

 1. czy jeżeli zostawię ex-małżonce wszystko a sam wyjdę z plecakiem, to
  była żona zapłaci jakis podatek czy tylko opłaty notarialne związane
  z przepisaniem nieruchomości i podziałem majątku???

  1. Można podzielić bezboleśnie. Tak jak ja to zrobiłem. oże głupio –
   jak mówią niektórzy – ale ja uważam że słusznie. Zabrałe z domu
   tylko swoje ubrania i narzedzie pracy – kompa. Mieszkanie, meble,
   samochód nowy i inne “pierdoły” zostawiłem żonie dobrowolnie sie
   zrzekając u notariusza. Jedyny warunek to to, że ona opłaca umowę
   notarialną. I tak się stało. Cały swój majątek oceniam na jakies 4-5
   tys. zł. Zaczynam od “0”. Powodzenia innym.

 2. Ja kupiłem dom na swoje nazwisko pół roku przed ślubem. Kredyt, koszty urzadzania się płacimy teraz razem, bo żona też pracuje. A jakby chciała ode mnie odejść, to cały dom przypadnie mi, bo był przed ślubem kupiony tylko na moje nazwisko? Pytam bo nie wiem jak to będzie w przyszłości

 3. Otoz dzis dostalam rozwod z orzeczeniem o winie meza. Maz powiedzial mi ze wniosl takze wniosek o podzial majatku. Chodzi mu o dom, ktory wybudowalismy razem 4 lata temu. Dzialka jest zapisana na mnie, dom rowniez a takze kredyt. Maz jednak domaga sie polowy pieniedzy za dom (w chwili obecnej wart jest ok 1mln 600tys pln).Maz chce dostac 400,000pln jako ze budowalismy go razem. Mamy dwojke dzieci. Najpierw chcial 1/4 wartosci domu teraz chce juz 1/2. Czy w swietle prawa ma on jakiekolwiek prawo do ubiegania sie ode mnie o pieniadze za ten dom, jako ze razem go budowalismy (choc wszystko zapisane jest na mnie)?? Powiedzial mi ze posiada on dokumenty potwierdzajace iz to on wylozyl pieniadze na dzialke pod ten dom (275,000pln). Nie wiem co robic poniewaz nie mam zielonego pojecia co tak naprawde mu sie nalezy.

  1. a co, uwazasz, ze tylko Tobie sie nalezy dom? chyba wiesz o podziale majatku po rozwodzie- ze wszystko idzie na pól. Z jakiego powodu miałabys dostac wszystko?
   i tak maz jest miły bo ja bym zarzadała równo połowy, a nie tylko 400 tys.

 4. I dlatego istnieje “INTERCYZA”Nie wiem dlaczego wile osob przed slubem boi sie
  tego papierka?Twirdza,ze jak sie kocha to sie ma i zaufanie.Blad.Dzis nie ma sie
  zaufania do rodzonego brata tym bardziej do obcej osoby z ktora decydujemy sie
  zwiazac.Musimy pamietac tez o tym,ze haratery i zadania z wikiem nastepuja
  zmianie.Jesli facet ma dom przed slubem,powinien zrobic intercyze.Zaasekurowac
  sie,ze w razie “niewypalu” nie zostanie bez dachu nad glowa.I odwrotna
  sytuacja.Dlaczego tego sie boimy?Dzis sa inne czasy,inna mentalnosc ludzi,inne
  oczekiwania od partnera jak kiedys.Nie mozemy sie bac ani wstydzic.A jesli tak
  jest to sami narazamy sie na takie porazki zyciowe jak wyzej- co Panowie opisuja
  z lezka w oku.Szkoda!

 5. Tak uwazam ze po wielu latach spedzonych z tym katem dom nalezy sie tylko mnie, tym bardziej ze jest na mnie zapisany. Maz od wielu lat mnie zdradza i dzis w koncu dostalam rozwod z jego winy. Maz od 3 lat nie doklada mi do rachunkow, nie partycypuje w koszty utrzymania domu, nie pracuje. Wszelkie koszty ponosze ja. Niestety jest zameldowany wiec nie moge go wyrzucic. A osobie ktora napisala iz moj maz jjest mily ze zarzadal tylko 400,000 zycze z calego serca aby Cie spotkalo w zyciu to samo co mnie – zobaczysz wtedy co czuje. Jesli ktos naprawde zna sie na prawnym podziale majatku naprawde bede bardzo wdzieczna za kazda odpowiedz. Dodam jeszcze tylko iz owszem maz posiada dokumenty iz mial pieniadze aby kupic dzialke pod ten dom, ale to byly nasze wspolne poieniadze za dzialke ktora sprzedalismy w 2004roku. w 2002 roku sprzedalismy rowniez dzialke ale maz wszystkie pieniadze przekazal kochankom, ktore to potwierdzily. No ale to juz sie teraz nie liczy. Chcialabym tylkos ie dowiedziec czy ma on jakiekolwiek prawo do tego domu.
  dziekuje

 6. Może Wy wiecie…kiedy sąd zasądzą rozwodnikom dom po połowie?
  Chciałabym dokonać podziału majątku przed rozwodem,ale chciałabym albo zatrzymac dom i spłacic męża albo zostać spłacona. Nie chcę sprzedawać domu, a już w ogole nie uśmiecha mi sie opcja – ja na parterze a on na pietrze a podobno takie rozwiązanie jako pierwsze proponuje sąd – to prawda?

 7. po 5 latach od rozwodu maz zarzadal podzialu majatku wspolnego,czy np spret agd ,meble i inne rzeczy ktote wymienilam juz na nowe wchodza w podzial skoro wszystko wczesniejsze zakupione jeszcze razem zostalo po rozwodzie u mnie????
  podam przyklad:
  mielismy nowy piec CO,po rozwodzie piec ten wymienilam na nowszy-eko,a poprzedni sprzedalam na zlom…czy moze ubiegac sie o polowe pieniedzy za poprzedni zakupiony wspolnie piec…(to nie sa tanie rzeczy dlatego pytam)???
  CO Z INNYMI SPRZETAMI AGD???
  CZY TO PRAWDA ZE PO 5 LATACH OD ROZWODU NIE POTRZEBUJE ON JUZ RACHUNKOW NA ZAKUPIONE W TRAKCIE TRWANIA MALZENSTWA RZECZY I ZA TAKIE JAK NP:
  OCIEPLENIE DOMU, WYMIANA OKIEN I INNE RZECZY KTORE WYREMONTOWALISMY W TRAKCIE MALZENSTWA???

 8. żeby to było takie proste :) jeste proste jak obydwoje są normalni i
  nie mają dzieci. jak są dzieci, to przy podziale majątku sędziny i
  tak “większą połowę” przyznają kobiecie, bo przecież z nią zostaną
  dzieci. a ta dostając i tak więcej składa następnie wniosek o
  podwyższenie alimentów bo przecież nie ma skąd wziąć na spłatę
  byłego męża. jeśli faceta stać na to lepiej zostawić w cholerę cały
  ten majątek po wcześniejszym notarialnym spisaniu przekazania swojej
  części na dzieci, pozostając dalej prawnym opiekunem tego majątku do
  pełnoletności dzieci. w ten sposób była żona nie będzie mogła
  sprzedać nieruchomości a jej przyszły mąż najwyżej będzie mieć
  połowę majątku byłej żony, ale nie będzie mieć prawa do wy…onego
  majątku dzieci.
  jeżeli już musicie …ić się przed sądem, to radzę facetom
  korzystać z usług adwokatek. adwokat facet przed żeńskim gronem
  sędzin niewiele zwykle może zrobić.
  widziałem opinię, że najlepiej spisać intercyzę. a co intercyza
  pomoże jak są dzieci? który facet wywali byłą z dziećmi z własnej
  nieruchomości?
  zamiast w te fundusze emerytalne lepiej inwestować w nieruchomości.
  im więcej nieruchomości tym więcej żon :)

 9. a ja, zostałam pozbawiona majatku przez byłego męża, mimo że nie
  było żadnej intercyzy a mieszkanie kupiliśmy w trakcie trwania
  małżeństwa. Sędzina kazała mi opuścić i zabrać swoje rzeczy jako
  osobie chwilowo bezorbotnej z dzieckiem w miesiącu marcu nie ważne
  gdzie i nie interesowało ją gdzie. I co?

 10. JESTEM JESZCZE PRZED SPRAWA O PODZIAL MAJATKU WSPOLNEGO. JUZ TERAZ
  MAM OBAWY JAK SAD PODEJDZIE DO MOJEJ SYTUACJI TO MI SAD PRZYZNAL
  OPIEKE NAD DORASTAJACYMI DZIECMI CO DZIWNE OGRANICZYL MI WLADZE
  RODZICIELSKA PRZEZ USTLENIE KURATORA OBCIAZYL MNIE WSZYSTKIMI
  KOSZTAMI SADOWYMI I KOSZTAMI ZA ADWOKATA MOJEJ BYLEJ ZONY. PRZY
  POMOCY ADWOKATA ZA KTOREGO SLONO PLACI A DZIECIOM DAJE ALIMENTOW 240
  ZL ZAKLADA KOLEJNE SPRAWY I DOMAGA SIE UKARANIA MNIE GRZYWNA ZA
  UTRUDNIANIE KONTAKTOW CO JEST NIEPRAWDA A TERAZ CHCE OGOLOCIC MNIE I
  DZECI NAWET Z ICH LOZKA I BIURKA DO ODRABIANIA LEKCJI! ZNAJAC
  POLSKIE SADY PEWNIE JEJ SIE TO UDA! SAMOTNIE WYCHOWUJACY DZIECI
  OJCIEC TO W TYM KRAJU TO SAMO CO PRZESTEPCA! Z TYM PODZIALEM BEDZIE
  PEWNIE TAK SAMO!

 11. jaki okres czasu od wydania orzeczenia sądu o rozwodzie można
  ubiegać się o takowy podział majątku? Czy ok. 2 lat po rozwodzie można taki wniosek
  złożyć do sądu?

 12. estem po rozwodzie z byłą żona około 8 m-cy mamy jeszcze nie uregulowana sprawe dotyczącą podziału majatku tzn:w skład tego majątku nie wchodzi mieszkanie ale 2 samochody i rzeczy rtv i agd.Były 2 spotkania u mecenaski b.żony nawiązujące do ugody,ale skończyły się bez porozumienia bo chodziło o zpłate przezemnie określonej kwoty.Ja jestem w stanie dogadać sie ale na podstawie rzeczy które sa, anie jeśli chodzi o kwote do zapłaty.
  co mam robić…..?

 13. A ja uważam że sprawa powinna wyglądać tak te nieruchomości które wnosi facet
  czyli tak zwany mąż lub jeżeli dostał je od swoich rodziców czyli ze strony
  faceta to te nieruchomości powinny być męża a te nieruchomości które dostaje
  żona od rodziców albo sama na nie zapracuje BEZ POMOCY MĘŻA!!!! powinny zostać
  żony prosta sprawa każdy zabiera to na co zapracował sam lub dostał od swoich
  rodziców ( NIE TEŚCIÓW. a jeżeli chodzi o wspólne nieruchomości to trzeba
  policzyć ile % włożyła jedna strona i druga i wtedy jak żona dała na przykład
  30% mieszkania to dostaje 30 % spłaty a nie połowę bo to jest oszustwo. a
  nieruchomości które odpisują rodzice powinni zaznaczyć że synowa czy też zięć
  zależy od strony nie mają żadnych praw. bo to jest chamstwo żeby żona wyszła
  za gościa który ma dom za 2 bańki i potem milion każe mu oddać z dorobku na
  który pracowali jego rodzice całe życie. A jeżeli chodzi o dzieci to nie mają
  one żadnego wpływu na podział dzieci nie są wliczane w majątek chyba że został
  zrobiony na nich zapis aktem darowizny ale do ukończenia pełnoletności przez
  dziecko i tak taki akt można łatwo notarialnie odebrać. dzieci mają wpływ na
  alimenty ale majątek to jest dobra wola rodziców dlatego żona czy z dziećmi
  czy bez dostaje tyle samo.
  I TAKA PRZESTROGA DLA PANÓW JAK I KOBIET JAK RODZICE WAM COŚ ZAPISUJĄ TO
  PROSZĘ NIE DAWAĆ WSPÓŁWŁASNOŚCI MAŁŻONKOWI LUB MAŁŻONCE W RAZIE ROZWODU NIE
  BĘDZIE PROBLEMU NATOMIAST JAK DOROBICIE SIĘ CZEGOŚ SAMEMU I DRUGA STRONA NIE
  BĘDZIE W OGÓLE POMOCNA NIE BĘDZIE na tą rzecz oszczędzać to proszę zapisywać
  też tylko na siebie. możecie tylko wtedy mieć nieruchomości sspólne jak
  naprawdę włożyliście obaj w to pieniądze w miarę podobnej wielkości!!! (nie
  tak że jedna strona kupi mieszkanie a druga dywan hehe!!)
  I NIE ODDAWAJCIE SWOJEJ POŁÓWCE CAŁEGO MAJĄTKU JAK WY W NIEGO 90% WŁOŻYLIŚCIE
  WALCZYĆ DO UPADŁEGO W SĄDZIE POD WARUNKIEM ŻE ON SIĘ WAM NAPRAWDĘ NALEŻY TJ OD
  RODZICÓW CZY Z KASY KTÓRĄ MIELIŚCIE PRZED ŚLUBEM CZY NAWET Z WŁASNYCH
  OSZCZĘDNOŚCI ŚLUBNYCH NP MĄŻ DYR BANKU 15 TYŚ ŻONA KASJERKA 1500 ZŁ I TO MĄŻ
  JAK WŁADUJE CAŁĄ KASĘ NA NIERUCHOMOŚĆ TO TEŻ SIĘ JEMU NALEŻY WALCZCIE O TO CO
  WŁOŻYLIŚCIE PANOWIE DO ROBOTY DOBRY PRAWNIK I BĘDZIE DOBRZE OCZYWIŚCIE JEŻELI
  KOBIECIE SIĘ NALEŻY BO ONA TO WSADZIŁA NAPRAWĘ TO PANIE NIECH TEŻ WALCZĄ
  POZDRAWIAM

 14. Różnie nam się powodziło w międzyczasie, ale w końcu…
  partner od rodziców dostał ziemię.
  Z własnej kasy, z małą pomocą rodziny – z dwóch stron,
  zbudowaliśmy dom, urządziliśmy się, itd.
  ALE:
  po 13 latach poszliśmy do USC podpisać papiery ślubne,
  bo uczciwie dogadaliśmy się,
  że wszystko co na tej ziemi powstało,
  powstało z _NASZEJ WSPÓLNEJ PRACY_,
  i zanim dom nakreślono w urzędach że jest, byliśmy już małżeństwem.
  Przy rozwodzie nie zostanę z ręką w nocniku, że na jego ziemi stoi jego dom, a w garażach jego samochody… Podobnie w wypadku jego śmierci.
  Można było zrobić to u notariusza, ale USC tańszy :D
  Nie wiem jak byłoby przy rozstaniu, ale póki co dogadaliśmy się, że do chaty prawa mamy wspólne, działka jest jego.
  Współczuję wszystkim zdradzonym, porzuconym itd., którzy na dodatek borykać się muszą z walką o podział majątku.

 15. No faktycznie. To wszystko zależy od sytuacji i i od tego w jaki sposób rozstajemy się z partnerem. Ja miałam na tyle szczęścia, że wspólne jest tylko mieszkanie, które koniec końców chcemy zostawić dla syna

 16. pamiętajcie, że od dnia ślubu dorobek małżonków jest wspólny. Ale nie musi tak być. Majątek można rozdzielić w każdej chwili i z różnych powodów. Rozdzielność majątkową można przeprowadzić na dwa sposoby – u notariusza albo w sądzie. Jeżeli mąż i żona zgodnie postanowią, że chcą mieć rozdzielone majątki, załatwią to od ręki u notariusza. Na rozdzielność w formie aktu notarialnego decydują się zwykle małżonkowie, którzy prowadzą działalność gospodarczą i chcą w ten sposób chronić majątek rodziny przed zajęciem przez komornika, gdyby popadli w długi. A jeśli małżonkowie są w konflikcie (np. mąż nadużywa alkoholu, jest hazardzistą, wyprowadził się z domu), to jedno z nich może wystąpić do sądu z pozwem o przeprowadzenie przymusowej rozdzielności majątkowej. Taki krok jest konieczny, gdy istnieje zagrożenie, że czyjeś nierozsądne postępowanie może pozbawić rodzinę środków do życia. Dobrze to przygotuje was do podziału majątku.

 17. Mam pytanie czy w razie rozwodu sąd zrobi podział majątku chodzi mi mianowicie o to czy nalezy mi sie podział mieszkania (mieszkanie było kupione w trakcie trwania związku lecz za pieniądze męża ze sprzedaży domu dodam że sprzedaż rownież była w trakcie małżeństwa ) czy mam jakieś szanse żeby żądać od męża kupna kawalerki mamy dwoje dzieci

 18. Mam problem jesteśmy 26lat po ślubie od 23 lat mieszkamy w domu, który razem od podstaw budowaliśmy,działkę mąż kupił przed ślubem a potem nie wiem jak się to stało ale wszystkie dokumenty też są wypisane tylko na niego,nadmieniam że zezwolenie na budowę otrzymał przed ślubem i wtedy też rozpoczęliśmy budowę choć wszystko robiliśmy razem.Nie raz wspominałam,że nie mam nic na papierze ale zawsze zapewniał mnie, że nigdy mnie nie skrzywdzi a po co tracić pieniądze na prawników a ja mu ufałam.Dziś jednak sytuacja się zmieniła i mąż szantażuje mnie rozwodem i podziałem majątku/gdyż nie chcę mu podpisać dużego kredytu bo nie wierze w szanse powodzenia jego planów/.Jak w tej sytuacji wygląda moja sytuacja prawna dotycząca domu.W jaki sposób mogę jeszcze teraz zmienić swój stan prawny gdyby udało mi się dogadać z mężem aby się zabezpieczyć na przyszłość.Mamy też dwoje pełnoletnich dzieci, które mnie w pełni popierają czy one też maja jakieś prawo do własności domu.

 19. Jeżeli dom pochodził z majątku osobistego męża (np został nabyty przed ślubem albo poprzez darowiznę od najbliższych bądź spadek) a mieszkanie zostało sfinansowane ze środków pozyskanych poprzez sprzedaż mieszkania to niestety stanowi to majątek męża – ie ma prawa Pani do 1/2 części mieszkania.

  Dzialka stanowi majątek odrębny męża ale może Pani się starać o część ułamkową domu.
  W zależności od tego jakie prace były dokonane w trakcie trwania małżeństwa i czy np były spłacane kredyty na dom np. hipoteczne podczas trwania małżeństwa.

 20. Mąż po ślubie mająć rozdzielnosc kupił mieszkanie. W dokumentach jest zapis że to z jego środków ale część wg. mnie pochodzi z naszego wsp. majątku. Czy po rozwodzie mieszkanie będzie męża? Jak będzie wyglądał podział majątku w Poznaniu ??

 21. Mam problem. Wiem, że mój mąż mnie zdradza (już nie pierwszy raz), planuję rozwód.
  Czy podczas podziału majątku będę musiała podzielić się działką budowlaną – własnościową, którą kupili mi moi rodzice w trakcie trwania małżeństwa?
  I drugie pytanie: czy będę musiała podzielić się spółdzielczym mieszkaniem własnościowym, kupionym w trakcie trwania małżeństwa? Mieszkanie mogło zostać kupione (w trakcie przetargu w spółdzielni) tylko na mnie, ponieważ to ja byłam właścicielem książeczki, którą założyli mi moi rodzice przed ślubem. Ponieważ wkład nie wystarczył na zakup mieszkania, pozostałą część pieniążków dali mi moi rodzice. Czy tymi nieruchomościami będę musiała dzielić się z moim mężem?
  Nie ma żadnych dokumentów świadczących o tym, że pieniądze te dostałam od moich rodziców. O tym fakcie wiedzą jedynie moje pełnoletnie dzieci i one mogą to potwierdzić. Proszę o poradę i pomoc.

 22. I tak baba przygotowana przez prawników dostaje dużo więcej bez wzgłedu na swoja winę czy nieprzyczynianie się do tworzenia itd. Real jest tragiczny dla facetów. Tylko kochanki i tylko krótkoterminowe -alby sedzia nie stweirdzała trwałego pozycia. Podział majątku to porażka

 23. Jeden wniosek,aby nie komplikować sobie życia,lepiej nie zawierać związku bo nigdy nie ma pewności ,co do jego trwałości a wtedy nie ma problemów z podziałem majątku

 24. Właśnie kończy się sprawa o podział majątku mojej mamy. Dom wybudowała sama, własnymi rękami a teraz jasnie księciunio mąż, którego od kilkudziesięciu lat nie oglądaliśmy na oczy (i który oczywiście jednej cegły do domu nie dołożył) pojawił się znikąd tylko po to, żeby złożyć pozew o rozwód. No i moja mama została ograbiona z połowy domu. Mam taką propozycję, żeby zmienić nazwę Wymiar Sprawiedliwości na III Władza lub coś w ten deseń. To doprawdy niepoważne, by w XXIw używać tak mylącej nazwy wobec mafii sądowniczej

 25. Uwaga w niemczech po rozwodzie mozna stracic polowe emerytury plus polowe majatku wystarczy,ze jedna strona zglosi o podzial emerytury.To jest wyrownanie ekspektatyw jedna ze stron nigdy nie pracujac dostaje polowe z emerytury,ktora nie wlicza sie do podzialu majatku.Stracilem 192,000€ funduszu emerytalnego plus polowe z nieruchomosci więc nie tylko w Polsce jest niesprawiedliwość

 26. Takie coś wyczytałęm w internetach. Równy podział majątku po rozwodzie jest zasadą. Odejście od niej jest możliwe wówczas, gdy jeden z małżonków w sposób rażący i uporczywy nie przyczyniał się do powiększenia wspólnego majątku, stosownie do swoich sił i możliwości zarobkowych. Celem tego wyjątkowego sposobu rozdziału majątku jest też dowartościowanie osobistych starań o wychowanie dzieci czy też prowadzenia gospodarstwa domowego.

  Ustawodawca przewidział dwie przesłanki, które ponadto muszą być spełnione łącznie. Szansę na powodzenie ma tylko taki wniosek, w którym małżonek wykaże, że ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym jest uzasadnione ważnymi powodami. Jednocześnie sąd bierze pod uwagę stopień przyczynienia się do powstania tego majątku. Obie te przesłanki tak bardzo się przenikają, że żadne ważne powody nie będą mogły stanowić podstawy takiego orzeczenia, jeżeli stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego jest równy. Podobnie, nawet różny stopień przyczynienia się małżonków do powstania tego majątku nie stanowi podstawy ustalenia nierównych udziałów, jeżeli nie przemawiają za tym ważne powody (por. postanowienie SN z 24.04.2013 r., IV CSK 553/12).

 27. Intercyza to podstwa w dzisiejszych czasach, w kulturze i prawodawstwie, które demonizuja meżczyzn a wynoszą pod niebiosa kobiety. Związek małżeński to rosyjska ruletka, która może zabić każdego faceta jeśli coś pójdzie nie tak. Straci dzieci, majątek i zostanie z pokierraszowaną psychiką. Zaczyna się mówić o tejk patologii i styronniczości sądów coraz głośniej w swiecie zachodnim, bo problem duyskryminacji meżczyn jest jak wrzód który pęknie. Dotyczy to całej klultury zachodniej USA, UK, Niemiec, Francji itp gdzie wojujący feminizm ustanowił żelazną zasadę : korzyści dla kobiet obowiązki dla meżczyzn i wdrożył to w sfeminizowanych sądach rodzinnych. A z konfliktów żyje cała kasta prawnicza każąca sobie słono płacić za tą patologię. Na Zachdzie jest coraz więćej literatury, z krajowej J.Faliński (“Cała prawda o współczesnych związkach małżęńśkich”. Warto poczytać Ester Villar i posłuchać Erin Pizzey – demaskujące lukratywny dla działaczek feministyczny przemysł niszczenia rodzin i generowania wojny przeciw mężczyznom

 28. Nie zapominajcie że rozstrzygnięcie, do którego z małżonków po orzeczeniu rozwodu będzie należał dom, w pierwszej kolejności wymaga ustalenia czy przedmiotowa nieruchomość jest składnikiem majątku odrębnego małżonka czy też należy do majątku wspólnego. Z chwilą ustania wspólności majątkowej małżeńskiej po rozwodzie, powstanie kwestia podziału majątku wspólnego obojga małżonków.

 29. Dostałam wniosek od męża o podział majątku z sądu w Poznaniu. Boję się ze stracę wszystko czy ktoś ma doświadczenia w tym zakresie jak pisać odpowiedź o co wnosić żeby nie stracić

 30. 1. Bez rozdzielnosci to wdzystko wspólne. To co mieli przed slubem nie. I to co dostali w spadku badz darowiznie w trakcie malzenstwa tez nie.
  2. Dzieciom nic do podzialu.

 31. Teoretycznie mozna powalczyc o nierowny podzial majatku. Ale to takie latwe nie jest. Musza byc wazne przeslanki do tego. A jeżeli jest tak jak w większości domów czyli on pracowal a ona wychowywals dzieci to szanse marne.

 32. Niestety, jestem po rozwodzie. Małżeństwo trwało 8 lat. Przez ten czas pracowałem jak wół – na dwie prace. Była żona dłubała w nosie. Przez okres małżeństwa płaciłem czynsz za mieszkanie byłej żony, kupowałem jej samochody, ciuchy, ogólnie wszystko (talerze, sztućce, firanki oto itd). Mieliśmy intercyzę przed rozwodem. Kobieta ta, nie chciała oddać mi rzeczy (meble, sprzęt AGD, RTV, ogólnie wszystko sobie zatrzymała) więc musiałem kupić nowe. Jak to się ma do zwrotu? Będzie musiała oddać pieniądze czy będzie mogła oddać rzeczy (których już nie chcę)? Czego mogę żądać? Pieniędzy za ciuchy? Za gary? Za co? I ile trwa sprawa sądowa jeżeli mieliśmy intercyzę przed małżeńską? Pozdrawiam

Dodaj komentarz