Podział majątku, udziału czy wkładu do spółki męża po rozwodzie

Podział majątku, udziału czy wkładu do spółki męża po rozwodzie

Istotą ustroju wspólności ustawowej jest włączenie do majątku wspólnego małżonków dochodów, jakie każde z nich osiągnęło w czasie trwania wspólności majątkowej m.in. z majątku odrębnego. Wyłączenie z tego majątku składnika, którego podstawy ekonomiczne powstały w czasie trwania wspólności tylko dlatego, że zgodnie z przepisami jego wymagalność uzależniona była od czynności podjętych już po ustaniu wspólności, powodowałoby nieuzasadnione umniejszenie majątku wspólnego z korzyścią dla majątku odrębnego.

Przedmioty majątkowe nabyte przez oboje lub jednego z małżonków wchodzą do majątku wspólnego, jednak art. 33 KRO precyzuje przypadki, w których określony składnik majątkowy stawał się przedmiotem odrębnej własności (obecnie majątku osobistego) jednego z małżonków. Zgodnie z art. 33 pkt 2 i 3 KRO, do majątku odrębnego wchodzą m.in. przedmioty nabyte przez darowiznę, chyba że darczyńca postanowił inaczej, oraz przedmioty uzyskane za środki otrzymane w zamian za te, które małżonek otrzymał w drodze darowizny. Przepisy nie wymagają przy tym zastrzeżenia przy zawieraniu umowy, że nabycie następuje do majątku odrębnego, aby taki skutek nastąpił. Wejście przedmiotu majątkowego do majątku odrębnego jest konsekwencją wypełnienia wymagań ustawowych dotyczących podstawy jego nabycia.

Wkład do spółki cywilnej staje się składnikiem majątku wspólnego wspólników tej spółki i od chwili wniesienia przestaje być składnikiem majątku wspólnego małżonków. Nie jest, ściśle rzecz biorąc, nakładem na majątek odrębny wspólnika, gdyż przechodzi do majątku łącznego wspólników. W orzecznictwie nie budzi sporu, że do takiego wkładu można w drodze analogii stosować art. 45 KRO, a zatem traktować go jak nakład na majątek odrębny jednego z małżonków (por. uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15.09.2004 r., III CZP 46/04, OSNC 2005, nr 9, poz. 152 i z dnia 13.03.2008 r., III CZP 9/08, OSNC 2009, nr 4, poz. 54).

W jaki sposób nakład ten powinien być rozliczony w postępowaniu o podział majątku wspólnego: czy należy przyjąć jego wartość nominalną zwaloryzowaną na chwilę orzekania, czy też ustalenie wartości nakładu powinno uwzględniać wartość fikcyjnie ustalonego udziału, jaki przysługiwałby małżonkowi - wspólnikowi spółki, gdyby z tej spółki wystąpił w chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, określoną według cen z chwili orzekania. Należy zaakceptować drugie stanowisko jako bardziej odpowiadające przyjętej w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zasadzie dominującej roli majątku wspólnego (art. 32 § 1 KRO w brzmieniu obowiązujący przed nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 17.06.2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 162, poz. 1691).

Nie jest natomiast trafny argument, że prawidłowe byłoby określenie wartości tego nakładu na potrzeby jego rozliczenia według zwaloryzowanej wartości nominalnej. Nie można także zgodzić się na interpretację zasady dokonywania w postępowaniu o podział majątku wspólnego rozliczeń wszystkich wartości majątkowych według ich stanu z chwili wyłączenia wspólności, a wartości z chwili orzekania. Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 17 czerwca 2010 r. III CSK 274/09

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (194 votes)

Dodaj komentarz