Ponowny pozew o rozwód małżonków (oddalenie lub odrzucenie)

Ponowny pozew o rozwód małżonków (oddalenie lub odrzucenie)

Wyrok oddalający pozew o rozwód ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia oraz tylko między tymi samymi stronami. Oznacza to, że sąd nie może ponownie orzekać w sprawie udzielenia rozwodu, dopóki nie ulegną zmianie okoliczności, na skutek których nastąpiło prawomocne oddalenie powództwa o rozwód. Zmiana tych okoliczności umożliwia ponowne wniesienie pozwu i rozpoznanie sprawy przez sąd oraz wydanie wyroku.

Dla rozstrzygnięcia ponownie wytoczonego powództwa o rozwód nie bez znaczenia może pozostawać upływ czasu od daty zamknięcia poprzedniej rozprawy rozwodowej. Upływ czasu może spowodować zupełność rozkładu pożycia małżonków lub sprawić, że już poprzednio istniejący rozkład stał się rozkładem trwałym. W następstwie upływu czasu mogą niekiedy ustać przyczyny wyłączające orzeczenie rozwodu. Dlatego, jeżeli ponowne wytoczenie powództwa o rozwód następuje po znacznym upływie czasu, sąd powinien ustalić, czy czas ten spowodował zmiany okoliczności faktycznych. Jeżeli sąd ustali, że zmiany takie nastąpiły i jednocześnie stwierdzi, że w ich następstwie spełnione zostały przesłanki orzeczenia rozwodu, to orzeknie o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. Jeżeli zaś ustali, że wprawdzie zmiany w stanie faktycznym nastąpiły, ale nie spełniają one wymagań ustawowych dla orzeczenia rozwodu, sąd oddali ponownie wytoczone powództwo o rozwód.

Stan małżeństwa stanowi pewną ciągłość i jest on wypadkową nawarstwiających się okoliczności. Toteż w razie ponownego powództwa o rozwód, okoliczności, które zaistniały po prawomocnym oddaleniu żądania rozwodu, powinny podlegać ocenie w powiązaniu ze stanem faktycznym i poprzednimi okolicznościami sprawy. Faktów bowiem sprzed wydania wyroku oddalającego poprzednie powództwo wydany wyrok nie zniweczył ani nie wyeliminował związku między nimi a stanem pożycia po prawomocnym oddaleniu poprzednio wytoczonego powództwa.

Zdarza się jednak, że prawomocne oddalenie pozwu o rozwód czasami przekreśla możliwość wystąpienia z nowym powództwem rozwodowym, w którym powód powołuje się na te same lub nowe fakty w poprzednim procesie niepowołane, lecz pochodzące z okresu przed wytoczeniem pierwszego powództwa albo przed wydaniem wyroku w pierwszym procesie o rozwód

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz