Poręczenie przez wspólnika spółki cywilnej bez zgody małżonka

Poręczenie przez wspólnika spółki cywilnej bez zgody małżonka

Zakres swobody wspólników spółki cywilnej w dysponowaniu majątkiem spółki nie może stanowić kryterium przesądzającym o istnieniu bądź braku możliwości udzielenia przez nich poręczenia bez zgody małżonek. O tym, czy dokonana przez jednego małżonka czynność jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym małżonków, czy też czynnością mieszczącą się w zakresie zwykłego zarządu, rozstrzyga porównanie wywołanych nią skutków z rozmiarem, charakterem i składnikami majątku wspólnego, a więc innymi słowy ocena relacji zachodzącej między takimi elementami jak wysokość zobowiązania powstałego w następstwie dokonania czynności i wartość majątku wspólnego małżonków.

Okoliczność, że majątek spółki cywilnej, a ściślej majątek wspólnoty wspólników tej spółki jest przedmiotem ich współwłasności bezudziałowej w okresie istnienia spółki, nie oznacza, że przysługujące wspólnikom takiej spółki prawa do tego majątku nie stanowią zarazem składnika majątku będącego przedmiotem ich małżeńskiej wspólności majątkowej. Przeciwnie, prawa majątkowe związane z członkostwem w spółce cywilnej jednego z małżonków i nabyte w czasie trwania małżeństwa stanowią składnik majątku wspólnego małżonków. Status wspólnika spółki cywilnej, jako podmiotu posiadającego określone uprawnienia do majątku stanowiącego przedmiot współwłasności bezudziałowej, jest w tej płaszczyźnie zbliżony do wspólnika spółki kapitałowej, którego prawo majątkowe ucieleśnione w akcjach, jak też udział w spółce z o.o. wchodzą do majątku wspólnego małżonków, jeżeli nabycie akcji lub objęcie udziałów nastąpiło ze środków pochodzących z ich majątku wspólnego.

Przykładowo, jeżeli majątek spółki cywilnej przekraczał dwukrotnie wysokość udzielonego poręczenia, uznać należy, że istniały podstawy do przyjęcia, że zawarte przez wspólników umowy poręczenia nie były czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym i dla ich ważności nie była wymagana zgoda drugiego małżonka.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz