Porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Sąd ma obowiązek uwzględnić porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli porozumienie to jest zgodne z dobrem dziecka.

Porozumienie może dotyczyć dwóch zagadnień:

1) wykonywania władzy rodzicielskiej

2) utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Porozumienie między rodzicami dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej może wchodzić w grę tylko wówczas, gdy obojgu rodzicom sąd pozostawi władzę rodzicielską. Przede wszystkim dlatego, że aby wykonywać władzę rodzicielską konieczne jest jej przysługiwanie także po prawomocnym orzeczeniu rozwodu. Porozumienie nie zostanie więc uwzględnione nie tylko wówczas, gdy sąd pozbawił władzy rodzicielskiej oboje rodziców, lecz także gdy rozstrzygnął o pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego z nich. Uwzględnienie porozumienia jest natomiast możliwe, jeżeli sąd orzekł o powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków, ograniczając jednocześnie władzę rodzicielską drugiego z nich do określonych obowiązków i uprawnień wobec osoby dziecka. W następstwie takiego orzeczenia, ten z rodziców, którego władza rodzicielska została ograniczona, nie traci jej, zachowuje w niej swój udział. Może uczestniczyć w jej wykonywaniu oczywiście w sferze obowiązków i praw dotyczących osoby dziecka, ale już nie jego majątku.

Porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie Poznań

Małżonkowie więc mogą porozumieć się odnośnie do wszystkich spraw objętych ich obowiązkami oraz uprawnieniami wynikającymi z przysługującej im władzy rodzicielskiej. Oczywiście rodzice nie muszą przedstawiać sądowi porozumienia we wszystkich sprawach dotyczących majątku i osoby dziecka, a mieszczących się w ramach przysługującej im władzy rodzicielskiej. Najczęściej spotykana jest sytuacja w której małżonkowie przed rozprawą opracują porozumienie, przygotują je na piśmie i na rozprawie przedstawią je sądowi. Można też je przedstawić także w formie ustnej i wpisać do protokołu. Nie oznacza to jednak, że sąd po zapoznaniu się z przedstawionym porozumieniem uwzględni je bez zastrzeżeń.

Sąd jest zobowiązany ponadto uwzględnić porozumienie odnośnie do utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, o ile oczywiście jest ono zgodne z dobrem dziecka. Prawo rodziców do kontaktów z dzieckiem jest bowiem niezależne od władzy rodzicielskiej. Sąd musi więc ocenić, czy zaproponowane przez rodziców porozumienie w tej mierze będzie zgodne z dobrem dziecka. Jeżeli dojdzie do przekonania, że np. porozumienie co do odwiedzin dziecka przez jednego z rodziców byłoby z tym dobrem sprzeczne, porozumienia oczywiście nie uwzględni. Uwzględnienie w porozumieniu bowiem przez rodziców życzeń dziecka w tej mierze może świadczyć o tym, że jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Porozumienie rodziców ma spełniać następujące funkcje:

1) ułatwiającą stronom uregulowanie sytuacji porozwodowej, zachęcenie do rozważenia sposobów dalszego postępowania dotyczącego wychowania dziecka oraz zastanowienia się nad zakresem swoich praw i obowiązków;

2) normatywną, zawierającą szczegółowe postanowienia odnośnie do pieczy rodziców nad dzieckiem;

3) edukacyjną, mającą na celu wyjaśnienie rodzicom ich praw i obowiązków rodzicielskich po rozwodzie;

4) prewencyjną, której celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktów między rodzicami i angażowaniu w te konflikty dziecka.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (211 votes)

Dodaj komentarz