Postanowienie sądu o adopcji dziecka

Postanowienie sądu o adopcji dziecka

Adopcja następuje przez orzeczenie sądu opiekuńczego na żądanie adoptującego. Orzeczenie nie może być wydane po śmierci adoptującego lub osoby, która ma być przysposobiona. Po śmierci adoptującego orzeczenie o adopcji może być wydane wyjątkowo, jeżeli z żądaniem adopcji wystąpili oboje małżonkowie, jeden z nich zmarł po wszczęciu postępowania, a drugi żądanie adopcji wspólnie przez małżonków podtrzymuje oraz gdy przez dłuższy czas przed wszczęciem postępowania adoptowany pozostawał pod pieczą wnioskodawców lub tylko zmarłego wnioskodawcy i między stronami powstała więź jak między rodzicami a dzieckiem. Na miejsce zmarłego w postępowaniu wstępuje kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

Żądanie adopcji jest osobistym uprawnieniem adoptującego, przyznanym mu przez przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Musi być złożone w postaci wniosku do sądu opiekuńczego, ponieważ postępowanie w takiej sprawie sąd wszczyna tylko na wniosek, a nie z urzędu. Z wnioskiem o przysposobienie może wystąpić tylko przysposabiający, a nie inne osoby.

Sąd nie może orzec o przysposobieniu bez przeprowadzenia stosownego wywiadu dotyczącego przysposabiającego, dziecka i jego rodziny. Wywiad taki, w zależności od okoliczności sprawy, powinien obejmować między innymi ustalenia dotyczące:

(a) osobowości, stanu zdrowia i sytuacji majątkowej przysposabiającego, jego sytuacji rodzinnej, warunków mieszkaniowych oraz zdolności do wychowania dziecka;

(b) motywów, z racji których przysposabiający występuje o przysposobienie;

(c) przyczyn, dla których, w przypadku wystąpienia o przysposobienie przez jednego z małżonków, drugi z małżonków nie przyłącza się do wniosku;

(d) wzajemnego dopasowania przysposabiającego i dziecka, a także okresu, w jakim dziecko znajdowało się pod jego pieczą;

(e) osobowości i stanu zdrowia dziecka, a także w zakresie dopuszczanym przez prawo – jego wstępnych;

(f) stosunku dziecka do proponowanego przysposobienia;

(g) przekonań religijnych przysposabiającego i dziecka, jeżeli takie istnieją.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (144 votes)

Dodaj komentarz