Pozbawienie małżonka przez Sąd prawa samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym

Pozbawienie małżonka przez Sąd prawa samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym

Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym; może również postanowić, że na dokonanie:

1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;

2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;

3) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;

4) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

zamiast zgody małżonka będzie potrzebne zezwolenie sądu. Reguła ta ma zapobiec na przyszłość, tj. od uprawomocnienia się odpowiedniego postanowienia sądu, pewnym czynnościom małżonka związanym z tym majątkiem.

Ważne powody występują wtedy, gdy małżonek, którego postanowienie ma dotyczyć, z przyczyn przez niego zawinionych bądź niezawinionych nie jest w stanie podejmować zgodnych z dobrem rodziny decyzji dotyczących zarządu wspólnym majątkiem, narażając ten majątek na poważny uszczerbek. Sytuacja taka może zaistnieć np. w razie alkoholizmu małżonka, prowadzenia przez niego hulaszczego trybu życia, niewłaściwego wykonywania przez niego zarządu z powodu lekkomyślności, nieudolności, starczego zniedołężnienia bądź otępienia umysłowego. Ważny powód może też stanowić ukrywanie składników majątku wspólnego, niedopuszczanie małżonka do zarządu tym majątkiem, naruszanie obowiązku współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym, dokonywanie czynności zarządu mimo sprzeciwu współmałżonka. Niewykluczone jest, że już nawet jednorazowe określone zachowanie małżonka może stanowić ważny powód do pozbawienia go samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym, jeżeli uzasadnione jest przekonanie, że małżonek ten podobnie będzie się zachowywał w przyszłości.

Czynność prawna zarządu majątkiem wspólnym dokonana we własnym imieniu przez małżonka pozbawionego samodzielnego zarządu tym majątkiem jest czynnością nieważną. Pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym nie pozbawia go kompetencji do wyrażania sprzeciwu wobec czynności zarządu tym majątkiem zamierzonych przez drugiego małżonka

Postanowienia te mogą być uchylone w razie zmiany okoliczności. Za zmianę okoliczności należy uważać ustanie przyczyn, które uzasadniały wydanie postanowienia.

Zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami powoduje konieczność oddalenia wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu lub o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz