Reprezentacja dziecka przez rodziców

Reprezentacja dziecka przez rodziców

Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.

Jednakże żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka:

1) przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską;

2) przy czynnościach prawnych między dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo że dotyczy należnych dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania.

Czynność prawna dokonana przez rodziców w imieniu dziecka pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla dziecka. Reprezentacja dziecka kształtuje się inaczej w okresie do chwili osiągnięcia przez nie 13 lat i od tej daty do 18 lat. Do 13 lat dziecko nie ma zdolności do czynności prawnych, dlatego czynności prawne, których jest kontrahentem, mogą być dokonywane w jego imieniu tylko przez rodziców jako przedstawicieli ustawowych, z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w sprawach życia codziennego. Natomiast po ukończeniu przez dziecko 13 lat, wobec uzyskania przez nie ograniczonej zdolności do czynności prawnych, może ono samo dokonywać czynności prawnych, z tym zastrzeżeniem, że do ich ważności potrzebna jest zgoda jednego z rodziców jako przedstawiciela ustawowego.

Władzę rodzicielską wykonują oboje rodzice, przy czym dla skuteczności określonej czynności w imieniu lub w interesie dziecka wystarcza dokonanie jej przez jedno z rodziców; bez znaczenia jest przy tym, czy czyni to ojciec, czy matka. Prawo budowlane Poznań

Umowa sprzedaży nieruchomości przez ojca na rzecz małoletniego syna, działającego przez matkę wyłączoną z uprawnienia reprezentowania  jest nieważna  i nie może być potwierdzona przez syna po uzyskaniu przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych. (Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 15 grudnia 1999 r. I CKN 299/98)

Rodzic nie może reprezentować dziecka w postępowaniu procesowym, które toczy się między tym dzieckiem a drugim z jego rodziców. (Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 21 grudnia 2010 r. III CZP 114/2010)

Rodzic małoletniego nie może, działając w charakterze przedstawiciela ustawowego, wykonywać praw tego małoletniego jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w tym także w postępowaniu z oskarżenia prywatnego, jeżeli oskarżonym jest drugi z rodziców. (Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 30 września 2010 r. I KZP 10/2010) Prawo budowlane Poznań

Reprezentacja dziecka przez kuratora

Jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, reprezentuje je kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy. Regułą przy tym jest, że powinno się ustanowić tylu kuratorów, ile dzieci ma być reprezentowanych. Jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, reprezentuje je kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz