Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Rozdzielność majątkowa z powodu hazardu, bukmachera i wydawania pieniędzy przez męża czy żonę bez zgody i wiedzy

Z chwilą zawarcia małżeństwa, powstała między stronami z mocy ustawy, na podstawie art. 31 § 1 KRO, wspólność majątkowa, nazwana przez ustawodawcę wspólnością ustawową. Wspólność ustawowa stanowi ustrój majątkowy preferowany przez prawodawcę, jednak nie jest on obligatoryjny. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pozwalają na inne ukształtowanie tego ustroju, a mianowicie na rozszerzenie lub ograniczenie wspólności, a nawet na jej wyłączenie. Mogą tego dokonać sami małżonkowie, stosownie do art. 47 § 1 KRO, a w braku ich zgody sąd na żądanie jednego z małżonków w trybie art. 52 KRO Zgodnie z przywołanym art. 52 § 1 KRO, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W świetle art. 52 § 2 zdanie drugie KRO, w wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, gdy małżonkowie żyli w rozłączeniu. Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej na podstawie art. 52 KRO możliwe jest wbrew woli jednego z małżonków, dlatego też może nastąpić tylko w razie istnienia ku temu ważnych powodów.

Rozdzielność majątkowa z powodu hazardu, bukmachera i wydawania pieniędzy przez męża czy żonę bez zgody i wiedzy Poznań

Ustawa nie definiuje pojęcia ważne powody, jednakże w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że pod pojęciem tym rozumieć należy takie okoliczności, które powodują, że  w konkretnej sytuacji faktycznej wspólność ustawowa przestaje służyć dobru drugiego z małżonków oraz dobru założonej przez małżonków rodziny, a wręcz dalsze jej trwanie zagraża interesom drugiego małżonka (tak między innymi Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 czerwca 2000 roku, III CKN 287/00, LexPolonica nr 379815; M. S. (w:) K. P. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, W. 2006, komentarz do art. 52, tezy 14 i nast.). Wśród katalogu ważnych powodów wymienia się okoliczność, że małżonkowie żyją w rozłączeniu (separacja faktyczna), trwonienie majątku, alkoholizm czy narkomania, hazard, uporczywy brak przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny, uporczywe dokonywanie szczególnie ryzykownych operacji finansowych zagrażających materialnym podstawom bytu rodziny. Podkreślić należy ponadto, że ważne powody przemawiające za ustanowieniem rozdzielności majątkowej powinny mieć charakter majątkowy.

Dał temu wyraz Sąd Najwyższy w wyroku z 8 października z 1998 roku II CKU 50/98 wskazując, że zgodnie z treścią normy art. 52 § 1 KRO materialnoprawną przesłanką uwzględnienia na jego podstawie powództwa o zniesienie wspólności majątkowej, zarówno ustawowej jak i umownej, jest wystąpienie ważnych powodów uzasadniających to żądanie. Ich wystąpienie musi jednak zostać zbadane i wykazane z uwzględnieniem całokształtu okoliczności stanu faktycznego, a rozstrzygnięcie uwzględniające powództwo nie może być oparte wyłącznie na jego uznaniu lub przyznaniu okoliczności faktycznych, a to wobec wyraźnego zakazu wynikającego z art. 431 KPC, znajdującego odpowiednie zastosowanie z mocy art. 452 KPC

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Przy rozważaniu zasadności ustanowienia rozdzielności majątkowej , Sąd musi rozważyć interes obojga małżonków i całej rodziny, widziane w perspektywie przyszłości. W realiach niniejszej sprawy, należy uznać , że brak jest współdziałania ekonomicznego między małżonkami od dnia 12 maja, które stanowi ważny powód w rozumieniu art. 52 kriop. Z tą datą bowiem, pozwany podejmował nieracjonalne działania polegające na trwonieniu w grach hazardowych wspólnych środków przeznaczonych na budowę domu nie mając na to zgody i przyzwolenia powódki, czemu nie zaprzeczył.

Rozdzielność majątkowa z powodu hazardu, bukmachera i wydawania pieniędzy przez męża czy żonę bez zgody i wiedzy Poznań

We wrześniu, przed narodzinami dziecka , pozwany poszukiwał wykonawcy dachu na tym domu. Pozwany dostarczał wykonawcy projekt i z nim się rozliczał. Przedstawiciel firmy był tez u nich w domu w celu uzgodnienia kształtu i koloru materiałów na dach. Ustalenia te poczynili wspólnie w obecności przedstawiciela. Na początku października pozwany wyprowadził się od powódki z powodu awantury jaka wywiązała się podczas odwiedzin wnuka przez dziadków ojczystych. Już po jego wyprowadzce powódka przeglądała konto, na którym znajdowały się środki na budowę i stwierdziła brak 30 tysięcy złotych. Początkowo sądziła , że konto to zostało okradzione. Po rozmowie telefonicznej z pozwanym, ten przyznał się do utraty tych pieniędzy w grach oraz do problemu z hazardem. Wyjaśnił , że grał intensywnie od 12 maja o czym nie informował powódki. Pobierał też pieniądze z karty na bieżące wydatki , ale kartę spłacał z pobranego wynagrodzenia. Ponownie na kilka dni w listopadzie strony zamieszkały razem , pojechali nawet wspólnie na terapię , która jednak się nie odbyła. W dniu 30 listopada pozwany definitywnie wyprowadził się od powódki. Jak podał w zeznaniach nie grał dla przyjemności , ale chciał wygranymi polepszyć sytuację rodziny i szybciej spłacić kredyt, nie miał świadomości , że kwota przeznaczona na gry była aż tak duża. Obecnie strony po połowie spłacają kredyt hipoteczny , a pozwany samodzielnie spłaca kredyt w (…). Płaci też po 500 złotych miesięcznie na syna , którego odwiedzał , ale obecnie tego nie czyni na skutek konfliktu między stronami dotyczącego opieki nad dzieckiem. Strony utrzymują obecnie kontakt jedynie pocztą mailową. Powódka zamierza wystąpić ze sprawą o rozwód. Pozwany nie ma wglądu w postępy na budowie.

Małżonkowie zgodnie z art. 37 kro mają obowiązek informowania siebie o podejmowanych działaniach ekonomicznych. Tymczasem pozwany wykorzystując stan powódki będącej w zaawansowanej ciąży i w związku z tym mniej zainteresowaną budową, stracił znaczną kwotę , która mogłaby pokryć wartość kolejnego etapu budowy. Trudno uznać za racjonalne tłumaczenie pozwanego, że chciał polepszyć w ten sposób sytuację materialną rodziny. Taka argumentacja może świadczyć jedynie o głębokim problemie hazardu występującym u pozwanego. Wiadomym bowiem jest, że gry są ryzykiem , nie dają żadnych gwarancji wygranych i mogą prowadzić do utraty majątku , co częściowo miało miejsce w niniejszej sprawie. Zauważyć również należy , że przegrane środki pochodziły z kredytu przyznanego na konkretny cel tj. na budowę. Strony powinny się z tego rozliczyć. Nie byłoby sprawiedliwe społecznie przyjęcie , że powódka ma również w połowie zapłacić raty za tę część kredytu , którą bez jej wiedzy pozwany utracił.

Utrzymanie zatem po tej dacie wspólności majątkowej nie służyłoby obojgu małżonkom, a jedynie pozwanemu. Zdaniem Sądu , w przedmiotowej sprawie zaistniały okoliczności w postaci hazardu i utraty majątku , wskazujące na istnienie ważnego powodu w rozumieniu art. 52 kriop. Sąd zatem orzekł o ustanowieniu rozdzielności majątkowej z datą ustaloną jako początek czynienia przez pozwanego zakładów w grach. Wyrok Sądu Rejonowego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 7 marca 2019 r. III RC 209/18

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu