Rozwód z powodu alkoholizmu i pijaństwa męża

Rozwód z powodu alkoholizmu i pijaństwa męża

Rozkład pożycia małżeńskiego jest skutkiem pewnych zdarzeń, które miały miejsce między małżonkami w trakcie małżeństwa. O rozpadzie małżeństwa zawsze decyduje jakaś przyczyna – ważna bądź błaha, zawiniona lub niezawiniona. W orzecznictwie przyjmuje się, że za zawinione na gruncie przepisów rozwodowych uznaje się działania lub zaniechania małżonka będące wyrazem jego woli, które stanowią naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa małżeńskiego lub zasad współżycia społecznego i prowadzą do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Nie jest przy tym konieczne, dla przypisania małżonkowi winy, objęcie jego zamiarem spowodowania, poprzez określone działania lub zaniechania, rozkładu pożycia prowadzącego w ostatecznym rezultacie do rozwodu. Wystarczy możliwość przewidywania znaczenia i skutków takiego działania lub zaniechania (por. wyrok SN z 28 stycznia 2004 r., IV CK 406/02). Pojęcie winy w art. 57 KRO obejmuje zatem tak winę umyślną, jak i nieumyślną, albowiem małżonek powinien przewidywać wpływ zachowań na rozkład pożycia.

Do przyczyn zawinionych rozwodu należą m.in.:

1)  alkoholizm i inne nałogi,

2)  agresja,

3)  groźba,

4)  nieetyczne postępowanie,

5)  nieróbstwo,

6)  niewierność,

7)  niegospodarność,

8)  nieporozumienia na tle seksualnym,

9)  odmowa wzajemnej pomocy,

10)  opuszczenie współmałżonka,

11)  uzależnienie od Internetu,

12)  zaniedbywanie współmałżonka,

13)  zaniedbywanie rodziny,

14)  zły stosunek do rodziny współmałżonka,

15)  odmowa współżycia płciowego.

Alkoholizm należy do najczęściej występujących przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. W sferze zachowania społecznego alkoholizm prowadzi do zaniedbywania obowiązków rodzinnych i zawodowych. Alkoholizm, zwłaszcza w dłuższym okresie, prowadzi do stopniowego zaniku więzi rodzinnej, a w rezultacie do rozkładu pożycia małżeńskiego. Skutkiem uzależnień często są awantury, rękoczyny, zdrady małżeńskie, pogarszanie się sytuacji materialnej rodziny, a w skrajnych wypadkach nawet doprowadzanie rodziny do nędzy.

Alkoholizm, czyli uzależnienie alkoholowe to choroba. Należy ją więc leczyć, a alkoholika uznać za osobę chorą i potrzebującą leczenia. Niestety nie jest to takie proste ze względu na samego pacjenta, który często nie chce się leczyć, ponieważ nie ma świadomości że jest poważnie chory lub nie ma odwagi żeby to otwarcie przyznać i poddać się terapii odwykowej. Uzależnienie alkoholowe to wszelki sposób picia, który wykracza poza miarę tradycyjnego i zwyczajowego albo poza ramy obowiązującego, przyjętego w całej społeczności picia towarzyskiego, bez względu na przyczyny  do takiego zachowania prowadzą.

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na to, że nadużywanie alkoholu stanowi przyczynę dopuszczenia się zniewag słownych oraz naruszeń nietykalności współmałżonka (z uzasad. wyr. SN z 6.5.1997 r., I CKN 86/97, Legalis). W orzecznictwie podkreśla się też, iż niejednokrotnie dochodzi do nieuzasadnionych zarzutów pod adresem współmałżonka, np. urojonych zdrad małżeńskich (z uzasad. wyr. SA w Katowicach z 25.2.1998 r., I ACA 729/97, OSA 1998, Nr 11–12, poz. 49; z uzasad. wyr. SA w Poznaniu z 10.2.2004 r., I ACA 1422/03, Wok. 2005, Nr 2, s. 46). Nadużywanie alkoholu, naruszanie nietykalności cielesnej drugiego współmałżonka oraz psychiczne znęcanie się nad nim, jako niewątpliwe naruszenie obowiązków małżeńskich, stanowi uzasadnioną podstawę do przyjęcia wyłącznej winy rozkładu pożycia małżeńskiego (art. 57 § 1 KRO). (z uzasad. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 lipca 1999 r. II CKN 417/98

Przy uzależnieniu od alkoholu ważną rolę w dochodzeniu do trzeźwego życia odgrywa pomoc osób najbliższych dla alkoholika, a wśród nich szczególnie drugiego małżonka (art. 23 KRO). Ze względu na drastyczność zachowywania się małżonka uzależnionego od alkoholu, nie można - na płaszczyźnie prawa i konkretnych okoliczności sprawy - wymagać od drugiego małżonka dalszego pożycia z nim, jeżeli sprzeciwia się temu dobro rodziny, a w szczególności dobro małoletnich dzieci stron.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (118 votes)