Rozwód, a naruszenie godność, nietykalności cielesnej, agresja i bicie żony

Rozwód, a naruszenie godność, nietykalności cielesnej, agresja i bicie żony

Zgodnie z zasadami współżycia społecznego małżonek naruszający brutalnie godność i nietykalność osobistą współmałżonka musi liczyć się z ujemną dla siebie reakcją pokrzywdzonego i nie może żądać od niego w pełni takiego poprawnego ustosunkowania się, jakiego mógłby wymagać w normalnym pożyciu. Dlatego też uchybienia jednego małżonka obowiązkom małżeńskim, jako dające się usprawiedliwić winą drugiego z małżonków, nie dają podstawy do uznania ich za ważny powód rozkładu. Jeżeli mąż dopuszcza się wobec żony rękoczynów i używa gróźb karalnych, to jej wyprowadzenie się z domu nie może być uznane za przyczynę rozkładu pożycia.

Agresywny stosunek do współmałżonka może wyrażać się w zniewagach słownych, poniżaniu godności osobistej, zniesławianiu czy naruszaniu nietykalności osobistej. Wszystkie tego rodzaju czyny prowadzą do rozkładu pożycia małżeńskiego. Nawet jednorazowy postępek małżonka wyrażający się w ciężkim znieważeniu, zniesławieniu, poniżeniu godności osobistej czy pobiciu może w określonych okolicznościach stać się przyczyną rozkładu pożycia. Doświadczenie wskazuje, że zazwyczaj zniewaga zadrażnia stosunki między ludźmi i dlatego bywa przyczyną lub współprzyczyną częściowego lub zupełnego rozkładu pożycia małżonków. Dotyczy to zarówno wypadków zniewag słownych, jak i faktu uderzenia współmałżonka w twarz.

Nałogowe pijaństwo jest elementem niszczącym rodzinę. Alkoholik wykazuje zmniejszone zainteresowanie losami rodziny przez siebie założonej. Wydając pieniądze na alkohol, pozbawia rodzinę środków pieniężnych niezbędnych dla normalnej egzystencji. Objawami wtórnymi alkoholizmu są: awantury, agresja, zdrada małżeńska itp. Dane statystyczne wskazują na to, że alkoholizm w licznych przypadkach prowadzi do rozbicia więzi rodzinnej.

Sytuacja komplikuje się wówczas, gdy po stronie drugiego z małżonków występują przyczyny niezawinione (np. choroba psychiczna) bądź też po stronie powoda, obok przyczyn zawinionych (np. bicie) zachodzą przyczyny niezawinione (np. impotencja). Zachodzi pytanie, czy w tych wypadkach można mówić o "wyłącznej winie" powoda. W tej kwestii aktualny jest nadal pogląd ustalony w dotychczasowym orzecznictwie SN głoszący, iż nie można przypisać małżonkowi wyłącznej winy rozkładu pożycia, jeśli:

a) bądź po jego stronie zachodzi, oprócz zawinionej, także niezawiniona przyczyna rozkładu pożycia - na tyle istotna, że sama ta niezawiniona przyczyna spowodowałaby zupełny i trwały rozkład pożycia ;
b) bądź też po stronie drugiego z małżonków występuje niezawiniona przyczyna rozkładu pożycia.

Opuszczenie przez żonę wraz z dziećmi wspólnego domu, stanowiące reakcję na poważne zagrożenie ze strony męża bezpieczeństwa osobistego i wspólnych dzieci, nie jest moralnie naganne, i nie może być uznane za zawinione spowodowanie rozkładu pożycia małżeńskiego.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (105 votes)

Dodaj komentarz