Sąd Rodzinny w sprawie demoralizacji lub przestępstwa nieletniego dziecka

Sąd Rodzinny w sprawie demoralizacji lub przestępstwa nieletniego dziecka

Postępowania w sprawach nieletnich prowadzi sąd rodzinny, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Postępowania są niejawne, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Istotą sądownictwa rodzinnego jest przede wszystkim udzielanie rodzinom i poszczególnym ich członkom (oczywiście w stosownym zakresie) należytej ochrony prawnej

Właściwość miejscową sądu rodzinnego ustala się według miejsca zamieszkania nieletniego, a w razie trudności w ustaleniu miejsca zamieszkania - według miejsca pobytu nieletniego.  Skoro miejsce zamieszkania nieletniego ma charakter pochodny od miejsca zamieszkania jego rodziców albo opiekuna prawnego, to wobec tego o właściwości miejscowej sądu rodzinnego z reguły decyduje miejsce zamieszkania rodziców albo opiekuna prawnego, przy czym w grę zawsze będzie wchodzić tylko jedno miejsce zamieszkania. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.

Z ważnych względów, zwłaszcza jeżeli przyczyniłoby się to do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania, sąd właściwy według miejsca zamieszkania nieletniego może przekazać sprawę sądowi rodzinnemu, w którego okręgu nieletni przebywa. W wypadku niecierpiącym zwłoki sąd rodzinny może wydać postanowienie w sprawie nieletniego, który nie podlega jego właściwości miejscowej, po czym przekazuje sprawę sądowi miejscowo właściwemu, zawiadamiając go o dokonanych czynnościach; przekazanie sprawy jest wiążące.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (103 votes)

Dodaj komentarz