Egzekucja i ściągnięcie alimentów na dzieci od męża dłużnika

Egzekucja i ściągnięcie alimentów na dzieci od męża dłużnika

Wniosek matki dzieci o wszczęcie egzekucji alimentów, który wszczyna działania komornika, powinien odpowiadać ogólnym warunkom wniosku o wszczęcie egzekucji przewidzianym w art. 797 KPC, czyli wskazywać świadczenie, które ma być spełnione. Do wniosku należy dołączyć prawomocny wyrok wraz z klauzulą wykonalności. We wniosku  nie trzeba wskazywać sposobu egzekucji, czyli wskazania składnika majątku dłużnika, z którego egzekucja ta ma być prowadzona. Umożliwia to komornikowi przeprowadzenie egzekucji świadczeń alimentacyjnych według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Wierzyciel może jednak taki składnik majątku dłużnika wskazać, co jest wiążące dla komornika.

Egzekucja i ściągnięcie alimentów na dzieci od męża dłużnika Poznań

 Matka dzieci może zgłosić wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych do komornika sądu właściwego dla wskazanego sposobu egzekucji np. przy egzekucji z ruchomości: do komornika sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości; przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego, z innych wierzytelności, z innych praw majątkowych: do komornika sądu ogólnej właściwości dłużnika; przy egzekucji z nieruchomości: do komornika sądu, w którego okręgu nieruchomość jest położona albo do komornika sądu właściwego według swego miejsca zamieszkania.

Dochodzenie komornika w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika alimentacyjnego powinno polegać w miarę potrzeby na osobistym stwierdzeniu przez komornika stanu majątkowego dłużnika w miejscu jego zamieszkania oraz ustaleniu miejsca jego zatrudnienia i źródeł dochodów. Poza tym komornik ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną, lub wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku. Oprócz żądania wyjaśnień od uczestników postępowania, uprawniony jest także do żądania od podmiotów w tym przepisie wymienionych informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku oraz danych adresowych. Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia komornikowi informacji, o których mowa, albo za udzielenie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych komornik może osobę odpowiedzialną (np. pracownika lub kierownika jednostki organizacyjnej) ukarać grzywną. Jeżeli powyższe dochodzenie okaże się bezskuteczne, komornik może zwrócić się do Policji z wnioskiem o ustalenie miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika.

Egzekucja i ściągnięcie alimentów na dzieci od męża dłużnika Poznań

Jeżeli w wyroku została wymieniona osoba uprawniona do odbioru alimentów zasądzonych na rzecz małoletniego, wypłata świadczeń alimentacyjnych następuje do rąk tej osoby. Zmianę osoby uprawnionej do odbioru alimentów w imieniu małoletniego ustala się na podstawie odpowiedniego orzeczenia sądu opiekuńczego.

Na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, wynagrodzenie za pracę ojca dzieci oraz wszelkie inne świadczenia powtarzające, których celem jest zapewnienie utrzymania, podlegają egzekucji do wysokości trzech piątych bez względu na ich wysokość. Z kolei pieniądze zgromadzone na koncie bankowym mogą być przez komornika zajęte w całości.

Jeżeli dłużnik zatrudniony jest u osoby bliskiej, osoba ta w razie zajęcia wynagrodzenia za pracę w poszukiwaniu świadczeń alimentacyjnych nie może zasłaniać się zarzutem, że wypłaciła dłużnikowi wynagrodzenie z góry, ani zarzutami, że dłużnik pracuje bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem niższym od przeciętnego, albo że przysługuje jej wierzytelność do dłużnika nadająca się do potrącenia z jego roszczenia o wynagrodzenie.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

5/5 - (95 votes)

Dodaj komentarz