Skutki adopcji dziecka

Skutki adopcji dziecka

Przez adopcje powstaje między adoptującym a adoptowanym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi.  Adoptowany nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych adoptującego. Ustają prawa i obowiązki adoptowanego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego. Nie stosuje się tej reguły, gdy względem małżonka, którego dziecko zostało adoptowane przez drugiego małżonka, ani względem krewnych tego małżonka, także w razie adopcji po ustaniu małżeństwa przez śmierć tego małżonka. Skutki adopcji rozciągają się na zstępnych adoptowanego.

Przysposobiony otrzymuje nazwisko przysposabiającego, a jeżeli został przysposobiony przez małżonków wspólnie albo jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka - nazwisko, które noszą albo nosiłyby dzieci zrodzone z tego małżeństwa. Na żądanie osoby, która ma być przysposobiona, i za zgodą przysposabiającego sąd opiekuńczy w orzeczeniu o przysposobieniu postanawia, że przysposobiony nosić będzie nazwisko złożone z jego dotychczasowego nazwiska i nazwiska przysposabiającego. Jeżeli przysposabiający albo przysposobiony nosi złożone nazwisko, sąd opiekuńczy rozstrzyga, który człon tego nazwiska wejdzie w skład nazwiska przysposobionego. Przepisu tego nie stosuje się w razie sporządzenia nowego aktu urodzenia przysposobionego z wpisaniem przysposabiających jako jego rodziców.  Na wniosek przysposabiającego sąd opiekuńczy może w orzeczeniu o przysposobieniu zmienić imię lub imiona przysposobionego. Jeżeli przysposobiony ukończył lat trzynaście, może to nastąpić tylko za jego zgodą.

Przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym. Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, władza rodzicielska przysługuje obojgu małżonkom wspólnie. Utrata władzy rodzicielskiej wynikająca z przysposobienia „jest definitywna i w zasadzie nie odżywa. Nie jest zatem dopuszczalne przywrócenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, które zostało przysposobione. Cel przysposobienia, jakim jest zapewnienie dziecku rodziny zastępczej, nie mógłby być realizowany w sposób prawidłowy bez zapewnienia przysposabiającemu prerogatyw wynikających z władzy rodzicielskiej.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz