Ślub i maleństwo zawarte przez pełnomocnika, a unieważnienie

Ślub i maleństwo zawarte przez pełnomocnika, a unieważnienie

Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przed duchownym zostało złożone przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

Pełnomocnictwa może udzielić i z wnioskiem może wystąpić tylko osoba, która może zawrzeć małżeństwo, a więc osoba, która ukończyła 18 lat (ewentualnie w przypadku zezwolenia na wcześniejsze zawarcie małżeństwa kobieta, która ukończyła 16 lat), osoby nieubezwłasnowolnione całkowicie, niedotknięte niedorozwojem umysłowym itd.

Pełnomocnictwo powstaje wskutek jednostronnej czynności prawnej – oświadczenia reprezentowanego. Do jego powstania nie jest konieczne przyjęcie owego oświadczenia przez pełnomocnika. Pełnomocnik składający oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński nie musi być osobą tej samej płci co mocodawca. Pełnomocnictwo do zawarcia małżeństwa wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika. Pełnomocnictwo do zawarcia małżeństwa uprawnia do złożenia oświadczeń w sprawie nazwisk małżonków i dzieci.

Za ważne powody należy uznać tylko takie okoliczności, które w świetle zasad współżycia społecznego usprawiedliwiają odstąpienie od obowiązku jednoczesnego stawienia się przyszłych małżonków przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego dla złożenia oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Żadna zatem z góry określona sytuacja osoby ubiegającej się o zezwolenie jej na złożenie przez pełnomocnika oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, w szczególności także fakt jej zamieszkiwania za granicą oraz związane z tym trudności przyjazdu do Polski, nie mogą być same przez się uznane za ważne powody. Do zgłoszenia wniosku o zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński uprawniona jest wyłącznie osoba, która zamierza udzielić pełnomocnictwa. Nie jest uprawniona do wystąpienia z takim wnioskiem osoba, z którą ma być zawarty związek małżeński przez pełnomocnika.

W razie zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika mocodawca może żądać unieważnienia małżeństwa, jeżeli brak było zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika albo jeżeli pełnomocnictwo było nieważne lub skutecznie odwołane. Pełnomocnictwo jest nieważne jeżeli nie zawiera podpisu urzędowo poświadczonego (przez notariusza lub przez konsula) albo nie wymienia osoby, z którą małżeństwo ma być zawarte. Odwołanie pełnomocnictwa jest skuteczne, jeżeli doszło do wiadomości drugiej strony przed złożeniem oświadczenia o zawarciu małżeństwa). Odwołanie pełnomocnictwa jest skuteczne wtedy, gdy oświadczenie to zostało złożone pełnomocnikowi.

Jednakże nie można z tego powodu żądać unieważnienia małżeństwa, jeżeli małżonkowie podjęli wspólne pożycie. Przez wspólne pożycie można rozumieć pełną życiową wspólnotę małżeńską, a więc duchową, fizyczną oraz gospodarczą. Decydujący jest sam fakt podjęcia wspólnego pożycia, a nie jego długość.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz