Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Szybki pozew o rozwód bez orzekania o winie

Podjęcie decyzji o złożeniu pozwu o rozwód bez orzekania o winie, nazywanego czasami wniosek o rozwód bez orzekania o winie, jest kluczowym momentem, który zaczyna się od przygotowania najważniejszego dokumentu – pozew rozwodowy bez orzekania o winie. Ten pozew nie tylko rozpoczyna procedurę rozwodową, ale również precyzyjnie określa jej ramy, kierunek oraz potencjalne wyniki. Wartość pozwu o rozwód nie ogranicza się jedynie do zainicjowania procesu; jego treść, szczególnie formułowane w nim żądania, wpłyną na dynamikę sprawy, jej czas trwania oraz wygranie o rozwód. Ważne jest, by pozew był kompletny i wolny od niedociągnięć formalnych, gdyż tylko wtedy może skutecznie zainicjować proces rozwodowy.

Tworzenie skutecznego pozwu o rozwód bez orzekania o winieto skomplikowany proces, który wymaga gruntownej analizy konkretnej sytuacji oraz pełnej znajomości obowiązującego prawa. Nie wystarczy jedynie sformułowanie treści – kluczowe jest także właściwe przedstawienie danych, dbając o zgodność z wymogami formalnymi, jasność i precyzję.

Sytuacja każdego małżeństwa będzie inna, trudno zatem znaleźć idealny wzór na pozew rozwodowy bez orzekania o winie. Można jednak mniej więcej nakreślić, co w takim wniosku o rozwód bez orzekania o winie powinno się znaleźć. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zawsze warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika – adwokata lub radcy prawnego, którzy dysponują wiedzą i doświadczeniem, by pomóc w opracowaniu kompleksowego i skutecznego pozwu o rozwód bez orzekania o winie.

Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw o rozwody bez orzekania o winie. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wiedzy jesteśmy w stanie skutecznie pomóc w szybkim zakończeniu nawet trudnych spraw rozwodowych. Nasz zespół doskonale zdaje sobie sprawę z delikatności tego procesu i zawsze staramy się działać w taki sposób, aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów. Jeśli potrzebujesz wsparcia i profesjonalnej pomocy w rozwodzie bez orzekania o winie, jesteśmy gotowi zapewnić Ci kompleksową i skuteczną pomoc prawna.

Czym jest wniosek o rozwód bez orzekania o winie

Wniosek o rozwód bez orzekania o winie to procedura, która umożliwia rozwiązanie małżeństwa bez wskazywania męża albo żony jako winnej za zakończenie małżeństwa. Ta forma rozwodu została wprowadzona dla par, które nie chcą obciążać drugiej strony winą za upadek małżeństwa lub po prostu nie mają podstaw do takiego oskarżenia. Pomysł ten miał na celu ułatwienie procesu rozwodowego i skrócenie czasu oczekiwania na decyzję sądu. Rozwód bez orzekania o winie za porozumieniem może nastąpić tylko na zgodne żądanie małżonków (tak m.in. wyr. SN z 17.2.2005 r., IV CK 557/04, Legalis; post. SN z 3.2.1981 r., IV CR 569/80, OSNC 1981, Nr 12, poz. 236).

Zgłoszenie przez małżonków zgodnego żądania zaniechania orzekania o winie nie zwalnia sądu z obowiązku ustalenia przesłanek rozwodu, określonych w bezwzględnie obowiązującym art. 56 KRO. Sąd jest związany zgodnym żądaniem małżonków. W razie zgłoszenia takiego żądania, sąd w sentencji wyroku rozwodowego nie zamieszcza orzeczenia o winie rozkładu pożycia. W takiej sytuacji zaznaczają jednak w punkcie pierwszym sentencji, że rozwiązują małżeństwo stron bez orzekania o winie.

Mąż albo żona może wystąpić z żądaniem zaniechania orzekania o winie zarówno przed sądem pierwszej, jak i drugiej instancji, może też cofnąć to żądanie, tak jak i zgodę na orzeczenie rozwodu, aż do chwili zamknięcia rozprawy w drugiej instancji. Oświadczenie strony procesu rozwodowego o wyrażeniu zgody na zaniechanie orzekania o winie jest procesowym oświadczeniem woli o skutkach materialnoprawnych.

W uzasadnieniu uchw. z 25.10.2006 r. (III CZP 87/06, OSNC 2007, Nr 9, poz. 126) SN wskazał, że „małżonek, który odwołuje wyrażoną przed sądem pierwszej instancji zgodę na nieorzekanie o winie, powinien już w apelacji powołać nowe fakty i dowody dotyczące winy współmałżonka oraz wykazać, że ich powołanie przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe (gdyż wówczas jeszcze nie istniały lub o nich nie wiedział, albo też zachodziły istotne przyczyny usprawiedliwiające niemożność ich przedstawienia), albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później. Nie będzie skuteczne samo tylko przytoczenie nowych okoliczności faktycznych i dowodów. W przeciwnym razie sąd apelacyjny oprze swoje orzeczenie o winie na materiale procesowym zgromadzonym przed sądem pierwszej instancji”.

Jeżeli w sprawie o rozwód małżonkowie zgodnie żądają zaniechania orzekania o winie, to sąd nie może orzec o winie sam z siebie. Żądanie nieorzekania o winie może być zgłoszone przez stronę pozwaną jako wniosek ewentualny na wypadek nieuwzględnienia żądania i oddalenie pozwu o rozwód w celu ratowania małżeństwa. Konsekwencją nieorzekania o winie jest pominięcie przez sąd wszelkich okoliczności dotyczących winy – wszelkich dowodów zebranych w dotychczasowym postępowaniu sądowym i to nie tylko przy wydawaniu wyroku rozwodowego, ale również w uzasadnieniu tego wyroku.

Podsumowując, wniosek o rozwód bez orzekania o winie umożliwia znacznie szybsze i mniej skomplikowane zakończenie małżeństwa. Małżonkowie starający się o rozwód w tej formie nie muszą udowadniać, kto jest odpowiedzialny za zepsucie małżeństwa, co eliminuje stres i konflikty związane z obwinianiem drugiej strony. Należy jednak pamiętać, że mimo braku oskarżeń względem drugiej strony, wniosek o rozwód bez orzekania o winie nie oznacza, że w związku nie było problemów. To jedynie sposób na zakończenie małżeństwa, który pozwala uniknąć publicznego obwiniania drugiej strony za upadek małżeństwa.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie i decyzja o rozwodzie

Przed złożeniem pozwu o rozwód bez orzekania o wine, małżonkowie powinni przede wszystkim gruntownie rozważyć swoją decyzję. Często zdarza się, że gdy jeden z małżonków nie jest pewny co do rozwodu, może to prowadzić do zmiany zdania w trakcie procesu sądowego, co z kolei komplikuje sprawę. Wątpliwości jednego z małżonków co do kwestii rozwodu mogą znacznie wydłużyć proces sądowy, gdyż sąd będzie dokładnie badać, czy rzeczywiście doszło do trwałego i kompletnego rozpadu relacji małżeńskiej. Dlatego ważne jest, by być szczerym wobec siebie i upewnić się,czy chcesz rozwodu, zanim proces ten zostanie wszczęty.

Kolejnym istotnym etapem poprzedzającym złożenie pozwu rozwodowego jest ustalenie kluczowych spraw związanych z życiem po rozstaniu. Małżonkowie powinni omówić kwestie związane z opieką nad dziećmi – kto będzie się nimi opiekował, jak będą wyglądały kontakty po rozwodzie, jakie będą płacone alimenty. Ta staranna analiza i ustalenie tych kwestii może przyspieszyć proces rozwodowy i zmniejszyć ewentualne konflikty w przyszłości, co przyspieszy rozpoznanie wniosku o rozwód bez winy.

Rozwód bez winy

Rozwód bez winy, czyli rozwód bez obarczania małżonka winą za rozpad małżeństwa, może mieć kilka zalet, zarówno dla małżonków, jak i dzieci. Oto kilka potencjalnych korzyści:

 1. Unikanie konfliktów: W tradycyjnych rozwodach z orzekaniem o winie, strony często muszą dostarczyć dowody winę męża czy żony. To może prowadzić do zaostrzenia konfliktów i wywoływania niezdrowych emocji. Rozwód bez winy pozwala na uniknięcie tych konfliktów, co może być korzystne dla wszystkich zaangażowanych stron.
 2. Ochrona prywatności: Rozwód bez winy może pomóc w zachowaniu prywatności małżonków, ponieważ nie muszą publicznie ujawniać szczegółów swoich problemów małżeńskich. To może być szczególnie ważne, jeśli chodzi o kwestie intymne lub delikatne sprawy rodzinne.
 3. Lepsze relacje rodzinne: Jeśli małżonkowie posiadają dzieci, rozwód bez winy może pomóc w utrzymaniu lepszych relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. Dzieci nie muszą być świadkami publicznego obarczania winą jednego z rodziców, co może wpływać negatywnie na ich samopoczucie i zdrowy rozwój emocjonalny.
 4. Mniejszy stres emocjonalny: Proces rozwodu bez winy sam w sobie może być bardzo trudny emocjonalnie. Unikanie konieczności udowadniania winy może zmniejszyć stres związany z procedurą rozwodową, umożliwiając szybsze przejście przez ten trudny okres.
 5. Szybsza procedura rozwodowa: Rozwód bez winy może być procedurą szybszą i bardziej efektywną, ponieważ nie wymaga zbierania i przedstawiania dowodów winę męża czy żony.
 6. Łatwiejsze porozumienie: Ponieważ rozwód bez winy opiera się na porozumieniu między małżonkami co do konieczności rozstania, może to być łatwiejsze do osiągnięcia niż udowadnianie winy jednej ze stron.

Co napisać w pozwie o rozwód bez orzekania

We wniosku o rozwód bez orzekania o winie należy wskazać w szczególności:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
 2. Imię, nazwisko, adres i PESEL powoda (powód to osoba, która występuje z pozwem o rozwód).
 3. Imię, nazwisko i adres pozwanego (współmałżonka).
 4. W pozwie należy określić czego powód żąda, tj:
 • orzeczenia rozwodu, z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie
 • orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi
 • orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci
 1. W przypadku posiadania wspólnych małoletnich dzieci:
  • jakiego rozstrzygnięcia powód/ka domaga się w kwestii uregulowania władzy rodzicielskiej oraz przy którym z rodziców ma być miejsce zamieszkania dzieci, czy chcemy mieć miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu, czy przy matce, ograniczenia władzy rodzicielskiej ojca czy pozostawienia jej obojgu rodzicom
  • jakiej wysokości alimentów domaga się na rzecz każdego z małoletnich dzieci od współmałżonka lub jaką kwotę sam zobowiązuje się płacić z tego tytułu,
  • propozycję kontaktów z dziećmi, rodzica, z którym dzieci nie mieszkają. np. w co drugi weekend i w każdą środę po szkole
 1. Informację wynikającą z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. (tj. czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia).

W procesie rozwodowym, przygotowując pozwie o rozwód bez orzekania o winie, strona musi opierać swoje żądania na konkretnych faktach. Ważne jest wykazanie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego poprzez przedstawienie okoliczności, które potwierdzają zerwanie istotnych więzi między małżonkami, takich jak brak wspólnych działań czy komunikacji. Istotne jest także podanie przyczyn tego stanu rzeczy, jak różnice nie do pogodzenia, odmienność charakteru brak zaufania czy inne istotne czynniki, które prowadzą do wniosku o rozwód. Jeśli strona domaga się rozwodu z winy drugiego małżonka, konieczne jest przedstawienie faktów, które obrazują tę winę, np. zdradę małżeńską czy inne działania obciążające drugą stronę.

Pobierz wzór pozwu – Szybki pozew o rozwód bez orzekania o winie

 

Wspólny pozew o rozwód bez orzekania o winie

Często pojawia się problem, czy małżonkowie, którzy chcą się rozwieść bez orzekania o winie, mogą napisać wspólny pozew o rozwód bez orzekania o winie?  Nie istnieje możliwość złożenia wspólnego pozwu o rozwód bez orzekania o winie, który nie opiera się na winie jednego z małżonków. W takim przypadku istnieje wymóg określenia jednego małżonka jako powoda (ten, który zwraca się o rozwód) i drugiego jako pozwanego (ten, wobec którego skierowany jest rozwód). W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, małżonkowie nie muszą wskazywać na konkretną przyczynę rozwodu lub winę jednej strony. Jednakże, procedura wymaga wskazania jednego z małżonków jako powoda, a drugiego jako pozwanego. To właśnie wspólny pozew o rozwód stanowi formalne zgłoszenie żądania rozwodu przez jedną ze stron.

Jednakże, istnieje możliwość, że małżonkowie mogą wspólnie ustalić warunki rozwodu bez orzekania o winie, w tym podział majątku, opiekę nad dziećmi, alimenty, kontakty, władzę rodzicielską i inne istotne kwestie, które zostaną wpisane do pozwu o rozwód. To jest znane jako rozwód za porozumieniem stron. Chociaż obie strony nadal są wymienione jako powód i pozwanie, to jednak zgadzają się wspólnie na warunki rozwodu, co może przyspieszyć proces sądowy i zmniejszyć konflikt między stronami.

Mimo że wnioskiem o rozwód może być wspólny dokument, który obie strony podpisują, to konieczne jest jego złożenie w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla strony przeciwnej. Ten podwójny egzemplarz pozwu o rozwód umożliwia sądowe przekazanie kopii dokumentu pozwanemu, zapewniając mu możliwość odpowiedzi na pozew o rozwód bez orzekania o winie. Nawet jeśli pozew został napisany wspólnie, procedura sądowa zakłada konieczność zapewnienia obu stronom takiej samej możliwości działania i reakcji w ramach procesu rozwodowego. W ten sposób, chociaż małżonkowie mogą działać wspólnie w kwestii pozwu rozwodowego, wymóg formalny dotyczący złożenia dwóch egzemplarzy pozwu umożliwia właściwe przeprowadzenie procesu i zabezpieczenie praw obu stron. Dlatego też, podczas gdy jeden z małżonków może inicjować proces pozwem, obie strony mają okazję do wyrażenia swojego stanowiska w toku procedury. W ten sposób może  złożyć prawie wspólny pozew o rozwód bez orzekania.

Czy dostanę rozwód bez orzekania o winie

Niewątpliwie w każdym wypadku wystąpienia z pozwem rozwodowym bez orzekania o winie Sąd bada przesłanki rozwodowe, tak te dopuszczające rozwód, czyli pozytywne (zupełność i trwałość rozkładu pożycia), jak i te wykluczające rozwód mimo wystąpienia przesłanek pozytywnych, czyli przesłanki negatywne. Zakaz udzielenia rozwodu regulują przepisy art. 56 § 2 i 3 KRO. Obejmują one trzy samoistne przesłanki negatywne rozwodu bez orzekania o winie, czyli okoliczności zakazujące jego udzielenia mimo ziszczenia się przesłanek pozytywnych z art. 56 § 1 KRO.

Zasadniczą przesłanką orzeczenia rozwodu jest istnienie powstałego z ważnych powodów zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżonków. Dlatego też w każdej sprawie o rozwód sąd obowiązany jest przede wszystkim wyjaśnić, czy rozkład istotnie nastąpił. Pożycie małżeńskie wyraża się w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej. W zasadzie ustanie któregokolwiek z elementów tej wspólnoty należy uznać za objaw rozkładu pożycia, nie przesądzając na podstawie tego tylko objawu stopnia rozkładu. Jednakże ustanie wspólnoty fizycznej lub gospodarczej może w konkretnym przypadku nie stanowić objawu rozkładu, jeżeli wynika ono z okoliczności niezależnych od małżonków lub z ich zgodnej woli uzasadnionej okolicznościami życiowymi. Przykładem takiej sytuacji może być ustanie współżycia fizycznego na skutek choroby małżonka, rozłączenie małżonków spowodowane pobytem w szpitalu, długotrwałym wyjazdem służbowym, pracą zarobkową małżonków w różnych odległych od siebie miejscowościach, itp. Brak natomiast wspólnoty duchowej (jej istnienie może się przejawiać nawet tylko w korespondencji) będzie zawsze objawem rozkładu pożycia.

Do uznania, że między małżonkami brak jest wspólnoty duchowej nie jest konieczne stwierdzenie wrogiego lub choćby niechętnego stosunku ich do siebie. Zachowanie poprawnych stosunków, utrzymywanie kontaktów w interesie wspólnych dzieci itp. nie musi koniecznie oznaczać, iż więź duchowa małżonków została utrzymana i rozkład pożycia nie istnieje. Chodzi bowiem nie o jakąkolwiek więź duchową pomiędzy dwojgiem ludzi, lecz o więź charakterystyczną dla duchowej wspólnoty małżeńskiej.

Rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np. wspólnego mieszkania) wywołane zostało szczególnymi okolicznościami. Natomiast nawet sporadyczne tylko stosunki fizyczne między małżonkami z reguły będą wskazywać, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny.

Do uznania, że rozkład jest trwały nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie wyłączony. Wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków.

Trafna ocena trwałości rozkładu pożycia stron wymaga wyjaśnienia powodów, które wywołały rozkład. Jako założenie należy przyjąć, że tylko ważne powody mogą doprowadzić do powstania zupełnego i trwałego rozkładu uzasadniającego złożenie wniosku o rozwód bez orzekania o winie. Za ważne powody wniosku o rozwód bez orzekania o winie można uznać takie tylko zachowanie się lub stan (np. zdrowia) stron, które w świetle doświadczenia życiowego zazwyczaj rozkład pożycia małżeńskiego wywołują i według zasad moralności mogą być uznane za ważne powody rozkładu pożycia.

Wniosek o rozwód bez orzekania o winie zostanie oddalony jeżeli:

1) wskutek rozwodu bez orzekania o winie miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków (§ 2);

2) rozwód bez orzekania o winie byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego innymi niż dobro małoletnich (§ 2);

3) rozwodu bez orzekania o winie żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że (§ 3):

a) drugi małżonek wyraził zgodę na rozwód bez orzekania o winie albo

b) drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód bez orzekania o winie, ale jego odmowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Szybki pozew o rozwód bez orzekania o winie

Dokumenty do rozwodu bez orzekania o winie

Jaki dokumenty do rozwodu bez orzekania o winie należy dołączyć do Sądu? Rozwód bez orzekania o winie, mimo braku udowodniania winy męża czy żony, nadal wymaga zbioru dokumentów, które mają kluczowe znaczenie dla sprawy rozwodowej. Poniżej znajdziesz kilka przykładowych dokumentów, które mogą być dołączone do pozwu o rozwód, w zależności od okoliczności sprawy:

 1. odpis pozwu,
 2. 2 egzemplarze (oryginał + kserokopia) odpisu skróconego aktu małżeństwa
 3. po 2 egzemplarze (oryginał + kserokopia) odpisów skróconych aktów urodzenia małoletnich dzieci,
 4. 2 egzemplarze (oryginał + kserokopia) zaświadczenia o wysokości dochodów z 3 ostatnich miesięcy,
 5. Potwierdzenie opłaty za pozew o rozwód bez orzekania o winie: Stanowi to dowód uregulowania opłaty sądowej, co potwierdza formalne złożenie pozwu i przestrzeganie wymogów sądowych.
 6. Rachunki, umowy, potwierdzenia przelewu na fakt potrzeb dzieci i małżonka: Służą one jako dowody finansowe, pokazujące regularne wydatki na potrzeby dzieci i/lub małżonka, co może wpłynąć na decyzję sądu dotyczącą alimentów czy podziału majątku.
 7. Umowa o pracę, historia rachunku bankowego, deklaracja PIT na fakt możliwości zarobkowych męża czy żony:Te dokumenty mają na celu przedstawienie sytuacji finansowej małżonków, ich dochodów i możliwości zarobkowych, co może wpłynąć na ustalenie alimentów lub podziału majątku.
 8. Umowa o rozdzielność majątkową jeżeli została podpisana: Potwierdza ona wcześniejsze ustalenia dotyczące podziału majątku, co może ułatwić proces podziału w trakcie rozwodu.
 9. Zdjęcia, zrzuty ekranu telefonu, wiadomości sms, e-maile: Stanowią dowody związane z komunikacją i relacją między małżonkami, które mogą być istotne dla ustalenia warunków rozwodu, szczególnie w kwestiach dotyczących opieki nad dziećmi czy zachowania. Ewentualnie dowód zdrady, alkoholizmu, alienacji rodzicielskiej, możliwości zarobkowych.
 10. Raport detektywa: Jeśli istnieje, może dostarczyć dodatkowych informacji, które potwierdzają określone fakty lub sytuacje, np. zdradę małżeńską, co może mieć znaczenie w procesie rozwodowym.
 11. Nagrania audio czy wideo na płycie lub pendrive: Potencjalnie zawierają dowody dotyczące zachowania się małżonków, które mogą być istotne dla sądu, np. w kwestiach przemocy domowej czy niewłaściwego postępowania.
 12. Dokumentacja medyczna dzieci, męża czy żony, by wykazać koszty leczenia albo sytuację psychiczną albo zdrowotną: Służy to potwierdzeniu konieczności opieki medycznej i ewentualnych kosztów związanych z nią, co może wpłynąć na ustalenie alimentów.
 13. Umowa pożyczki i kredyty, by wykazać koszty życia: Mogą one stanowić dowód na istniejące zobowiązania finansowe i wydatki, co jest istotne w procesie ustalania alimentów.
 14. Zdjęcia z wakacji, domu, rzeczy, by pokazać standard życia: Mogą one posłużyć do przedstawienia warunków życia małżonków i dzieci, co może wpłynąć na decyzję sądu dotyczącą opieki nad dziećmi czy ustalenia wysokości alimentów.

Trochę tego jest, a to nie wszystko. Dlatego tak ważne jest odpowiednio przygotowane dokumenty do rozwodu bez orzekania o winie, gdyż masz wtedy szanse na wygraną.

Gdzie złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie

Gdzie złożyć wniosek o rozwód bez orzekania o winie? Właściwym rzeczowo sądem do rozpoznania rozwodu bez orzekania o winie jest sąd okręgowy.  Właściwym miejscowo sądem do rozpoznania rozwodu jest sąd właściwy ze względu na:

– wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeśli w okręgu ww. sądu choć jedno z nich zamieszkuje lub ma miejsce zwykłego pobyt. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, zaś miejscem zwykłego pobytu jest miejscowość, w której dana osoba czasowo przebywa, nie mając zamiaru pozostania tam na stałe.

– w braku tej podstawy, właściwy ze względu na pozwanego,

 – w braku i tej podstawy – właściwy ze względu na powoda,

jeśli nie ma możliwości ustalenia właściwości wedle powyższych zasad, sąd do którego złożono pozew, może wystąpić do Sądu Najwyższego z wnioskiem o wyznaczenie sądu właściwego do rozpoznania rozwodu.

Jak złożyć pozew o rozwód w Sądzie

Wniosek rozwodowy bez orzekania o winie oraz inne niezbędne pisma, można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów właściwego sądu lub przesłać je listem poleconym na adres sądu. Osobiście składając dokumenty w Biurze Obsługi Interesantów, warto upewnić się, że posiadamy wszystkie wymagane dokumenty w komplecie.  Jeśli wybieramy przesłanie dokumentów listem poleconym, istotne jest, aby zachować potwierdzenie nadania listu. List polecony zapewnia potwierdzenie, że dokumenty zostały wysłane i doręczone do sądu. Obie metody – osobiście w biurze sądowym oraz przesłanie listem poleconym – są powszechnie stosowane i ważne jest, aby wybrać tę, która jest dla nas najwygodniejsza i zapewnia nam pewność, że dokumenty zostaną złożone w sądzie w odpowiednim terminie.

Czy istnieje możliwość złożenia pozwu o rozwód online czyli przez Internet? Niestety, nie jest możliwy w polskim systemie prawnym obecnie złożenia pozwu o rozwód bez orzekania o winie online przez internet. Aby złożyć wniosek o rozwód bez orzekania o winie, konieczne jest osobiste stawienie się w sądzie i własnoręczne podpisanie dokumentów albo wysłanie ich listownie z własnoręcznym podpisem oraz załącznikami w formie papierowej. Jednakże, online można uzyskać niezbędne dokumenty potrzebne do pozwu.

Opłata za pozew rozwodowy bez orzekania o winie

Opłata sądowa od pozwu rozwodowego ma charakter stały i wynosi 600 zł. W sprawie o rozwód w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie.

W przypadku alimentów, a zatem w sprawie o prawa majątkowe, opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł. W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania.

W przypadku eksmisji wskazanej we wniosku o rozwód bez orzekania o winie należna jest opłata za opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, która jest stała i wynosi 200 zł.

Opłata od wniosku o podział majątku jest stała i wynosi 300 zł.

W sprawie o rozwód strona powodowa zwraca stronie pozwanej całe koszty procesu wtedy, gdy żadne z jej zasadniczych żądań (co do rozwodu i co do winy) nie zostało przez Sąd uwzględnione. Natomiast strona pozwana ponosi koszty procesu wówczas, gdy żądania strony powodowej (co do rozwodu i co do winy) zostały w całości uwzględnione. Rozstrzygnięcie o kosztach procesu obciążające stronę uznaną za wyłącznie winną rozkładu pożycia małżeńskiego tymi kosztami jest najczęściej spotykaną formą orzeczenia o kosztach w sprawie o rozwód w przypadku orzeczenia winy, ponieważ faktycznie najczęściej istnieją podstawy do przyjęcia, że ten z małżonków, który zostaje uznany za wyłącznie winnego rozkładu, przegrywa cały proces.

Uzasadnienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie

Uzasadnienie pozwu o rozwód jest istotnym elementem rozwodu, stanowiąc kluczowy fundament dla dalszych procedur sądowych. To właśnie na podstawie uzasadnienia sąd podejmuje pierwsze kroki w badaniu sprawy. Ma ono fundamentalne znaczenie dla wyrobienia sobie przez sąd opinii na temat małżonków pragnących się rozstać oraz istotnych okoliczności, które wskazują, że rozwiązanie małżeństwa jest konieczne. Odpowiednio zbudowane uzasadnienie stanowi podstawę do ustalenia przebiegu rozprawy rozwodowej. Dobre uzasadnienie pozwu może skutkować zakończeniem sprawy rozwodowej już na etapie pierwszej rozprawy. Sąd, opierając się na spójnym i przekonującym uzasadnieniu, może podjąć decyzję co do samego faktu rozwodu. Dlatego właśnie tak duże znaczenie ma właściwe przedstawienie argumentów i motywacji za rozwodem w pozwie. To umożliwia sądowi skuteczne zrozumienie sytuacji małżonków oraz istotnych powodów, dla których rozwiązanie małżeństwa jest uzasadnione i nieuniknione.

W uzasadnieniu pozwu o rozwód bez orzekania o winie należy wskazać najważniejsze przyczyny, które doprowadziły do trwałego rozpadu związku małżeńskiego oraz wskazać dowody na poparcie twierdzeń zawartych w pozwie (dowody w postaci: świadków – imiona, nazwiska, adresy oraz okoliczności, na które świadkowie mieliby składać zeznania, zdjęć, listów, rachunków i innych dokumentów). W obrazowaniu trwałego rozpadu związku małżeńskiego, istotne jest precyzyjne przedstawienie głównych przyczyn prowadzących do tej decyzji. Obejmuje to omówienie fundamentalnych czynników, które negatywnie wpłynęły na relacje między małżonkami oraz doprowadziły do złożenia wniosku o rozwód bez orzekania o winie. Należy wskazać na konkretne aspekty, które stały się głównymi powodami tego rozłamu.

W pozwie o rozwód w zakresie dzieci można uwzględnić różne kwestie, takie jak ustalenie kontaktów między rodzicami a dziećmi po rozstaniu, decyzje dotyczące władzy rodzicielskiej, zobowiązania alimentacyjne oraz określenie, gdzie będą zamieszkiwać dzieci. Te aspekty odnoszą się do opieki nad dziećmi po rozwodzie i są ważne dla ich dobrostanu oraz stabilności emocjonalnej.

Uzasadnienie przyczyn trwałego rozpadu związku małżeńskiego oraz prezentacja odpowiednich dowodów w postaci świadków, fotografii, korespondencji, rachunków oraz innych dokumentów jest kluczowym elementem w procesie wniesienia pozwu o rozwód. Te materiały stanowią podstawę do udowodnienia istnienia poważnych problemów w małżeństwie, które są nie do naprawienia i usprawiedliwiają podjęcie kroku w postaci złożenia wniosku o rozwód.

Podsumowując, aby doprowadzić do rozwodu bez orzekania, należy przed sądem wykazać całkowity i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Uzasadnienie pozwu o rozwód musi zatem wskazać na przyczyny, przez które małżeństwo miało się rozpaść. Trudno wskazać jedno przykładowe uzasadnienie pozwu o rozwód, bo każda sytuacja małżeńska jest inna.

Odpowiedź na pozew o rozwód bez orzekania o winie

Otrzymanie pozwu o rozwód, to moment, który może być bardzo emocjonalny i stresujący. To ważny dokument, który formalnie rozpoczyna proces rozwodowy. Niezależnie od tego, czy się tego spodziewałeś/aś czy nie, ważne jest podjęcie kilku kroków. Po pierwsze, nie panikuj. Ważne jest zachowanie spokoju i zimnej głowy. Przeczytaj dokładnie zawartość dokumentów. Upewnij się, że rozumiesz, co jest w nich zawarte, jakie są żądania oraz jakie kroki musisz podjąć. Następnie, rozważ skontaktowanie się z adwokatem, radcą prawnym czy prawnikiem specjalizującym się w sprawach rozwodowych. Dobry prawnik może pomóc Ci zrozumieć Twoje prawa, doradzić Ci, jak najlepiej zareagować na otrzymane papiery i reprezentować Twoje interesy w procesie rozwodowym.

Nie ignoruj pism i wniosku o rozwód. Jeśli dostałeś pozew o rozwód, istnieje określony czas, w jakim musisz na nie odpowiedzieć – najczęściej 14 dni. Ignorowanie ich może skomplikować sprawę i prowadzić do niekorzystnych dla Ciebie decyzji sądu. Jeśli to możliwe, spróbuj zachować spokój i współpracę. Czasami rozwody są procesem bolesnym, ale wspólna komunikacja i otwarcie na negocjacje mogą pomóc uniknąć długotrwałych i kosztownych batalii sądowych.

Pamiętaj również o wsparciu emocjonalnym. Rozwód to często trudny okres w życiu, więc nie wahaj się szukać wsparcia u bliskich, przyjaciół lub specjalistów, którzy mogą Ci pomóc radzić sobie z emocjami i stresem związanym z tym procesem i pozew o rozwód bez orzekania o winie.

Odpowiedź na otrzymany pozew o rozwód jest kluczowa, ale nie musisz tego robić sam. Wsparcie ze strony prawnika i wsparcie emocjonalne mogą sprawić, że ten proces będzie łatwiejszy do przejścia.

Wyznaczenie rozprawy w Sądzie na wniosek o rozwód bez orzekania o winie

Wyznaczenie terminu rozprawy w sprawie o rozwód w sądzie nie zależy od decyzji ani wniosków stron, co często określane jest jako działanie „z urzędu”. Jednakże, z wyjątkiem pewnych przypadków, prawo nie narzuca sądowi konieczności ustalenia określonego terminu rozprawy. Istnieje jednak szereg warunków, które muszą być spełnione, aby sąd mógł przystąpić do wyznaczenia terminu rozprawy rozwodu. Pierwszym z tych warunków jest zgodność pozwu z wymaganiami formalnymi oraz opłacenie go we właściwy sposób. Ważne jest, aby treść pozwu oraz wszelkie dodatkowe dokumenty nie zawierały przeszkód, które uniemożliwiłyby rozpatrzenie sprawy – mówimy tu o tzw. przesłankach procesowych. Jeżeli Sąd zauważy braki formalne czy fiskalne, może zwrócić pozew do uzupełnienia. Dodatkowo, sąd nie ustali terminu rozprawy, jeśli w trakcie wstępnego badania sprawy zdecyduje o przekazaniu jej do właściwego sądu.

Brak precyzyjnych reguł czy określonych ustawowo terminów na wyznaczenie pierwszej rozprawy powoduje dużą swobodę działania sądu. To często prowadzi do sytuacji, w których już na wstępnym etapie postępowania cywilnego dochodzi do tzw. przewlekłości postępowania. Oczekiwanie na wyznaczenie terminu rozprawy może się przedłużać, co może prowadzić do długotrwałych rozwodowych.

Pierwsza rozprawa rozwodowa zazwyczaj jest ustalana po terminie na złożenie odpowiedzi na pozew. Czas ten często wynosi kilka miesięcy od złożenia pozwu, ale zdarzają się sytuacje, gdy może to trwać krócej, nawet tylko jeden miesiąc. To zależy głównie od obciążenia sędziego sprawami, które ma do rozpatrzenia w danym czasie. Niemniej jednak, takie sytuacje nie stanowią reguły i czas oczekiwania może być różny w zależności od obciążenia sądu sprawami rozwodowymi. Przyjmijmy więc  czas oczekiwania na pierwszą rozprawę w granicy od 3 do 6 miesięcy

Jak wygląda rozprawa o rozwód bez orzekania o winie

Na początku rozprawy rozwodowej sąd przeprowadza sprawdzenie obecności wszystkich zainteresowanych stron. Jeśli na rozprawę zostali wezwani świadkowie, są proszeni o opuszczenie sali rozpraw, gdzie czekają na swoje wezwanie ze strony sądu, zwykle na korytarzu. Sąd inicjuje procedurę przez zwrócenie się do stron o ich stanowisko, zaczynając od powoda, a następnie pozwanego. Dodatkowo, sąd sprawdza aktualność i zgodność z pismami wszelkich stanowisk oraz czy strony zgłaszają nowe dowody. W przypadku istnienia sporów, na przykład dotyczących orzekania o winie, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów czy innych kwestii, sąd często zachęca strony do osiągnięcia porozumienia. W takiej sytuacji, gdy Ty i Twój małżonek jesteście skłonni do kompromisu, warto poprosić sąd o kilka minut przerwy, abyście mogli dyskretnie omówić te kwestie. Taka przerwa pozwala stroną na skonsultowanie się i próbę osiągnięcia porozumienia w istotnych kwestiach. To okazja do rozmowy między stronami, by znaleźć wspólny grunt i ewentualne kompromisy, co może przyspieszyć proces oraz zapobiec dalszym sporom i wydłużeniu procedury rozwodowej.

Po wysłuchaniu argumentów i stanowisk stron, sąd zazwyczaj zwraca się do nich o ostateczne określenie swoich stanowisk. Jeśli w toku rozprawy nikt nie zgłosił dalszych wniosków dowodowych ani dodatkowych żądań, sąd może zamknąć rozprawę. To etap, na którym sąd daje stronom możliwość wyrażenia ostatecznego stanowiska w sprawie. Jeśli nie ma żadnych dodatkowych wniosków czy dowodów do przedstawienia, sąd ma prawo zamknąć rozprawę. Jest to moment, w którym strony mają szansę podsumować swoje argumenty i ustosunkować się do przedstawionych dowodów lub argumentacji drugiej strony, a także wyrazić swoje ostateczne stanowisko w sprawie. Po tym etapie sąd może podjąć decyzję w oparciu o przedstawione argumenty, wydając później postanowienie lub wyrok.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie

Jeśli między małżonkami nie ma spornych kwestii, to istnieje możliwość otrzymania rozwodu już na pierwszej rozprawie. To oznacza, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, cała procedura rozwodowa może zostać zakończona w stosunkowo krótkim czasie – nawet w ciągu zaledwie 4-5 miesięcy. Taki szybki rozwód to rzeczywiście możliwe i stosowane rozwiązanie w przypadku, gdy strony są zgodne co do warunków rozstania.

Jednym z głównych powodów, dla których rozwód bez orzekania o winie może trwać dłużej niż 4-5 miesięcy jest spór co do kontaktów, alimentów, władzy rodzicielskiej mimo braku sporu co do winy. Kiedy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia lub nie potrafią dojść do kompromisu w zasadniczych kwestiach, rozwiązanie problemu może zająć lata. Jeśli małżonkowie nie znajdą złotego środka, ostateczną decyzję podejmie sędzia. Jest szansa, że żadna ze stron nie będzie zadowolona z wyniku, ale będą musiały się z tym pogodzić. Możemy śmiało wskazać, że taki rozwód trwa z 2 do 3 lat.

Szybki pozew o rozwód bez orzekania o winie

Ile trwa sprawa o rozwód bez orzekania o winie

Rozprawa rozwodowa, jako formalny proces sądowy, różni się czasem trwania w zależności od wielu czynników. Przeważnie rozprawa ta zajmuje od 45 minut do 3 godzin, jednak wiele zależy od konkretnych okoliczności i zarówno prostych, jak i bardziej skomplikowanych przypadków.

 1. Prostota sprawy: Jeśli małżonkowie zgłaszają się do sądu z jednomyślnym wnioskiem o rozwód, bez dodatkowych kwestii do rozstrzygnięcia, taka rozprawa może być krótsza. Gdy nie ma sporów co do podziału majątku, opieki nad dziećmi czy alimentów, czas trwania rozprawy może być znacząco skrócony.
 2. Obecność świadków: W przypadku, gdy strony wnoszą świadków czas trwania rozprawy może się wydłużyć. Przesłuchanie świadków może wymagać dodatkowego czasu.
 3. Kwestie proceduralne: Procedury sądowe mogą również wpłynąć na czas trwania rozprawy. Jeśli są potrzebne dodatkowe dokumenty, wnioski o ich uzupełnienie mogą opóźnić rozprawę.
 4. Dyspozycyjność sędziego: Czas trwania rozprawy może zależeć od obłożenia pracy sędziego i jego dyspozycyjności. Często sądy starają się zarządzać czasem tak, aby rozprawy trwały odpowiednio długo, by zapewnić uczciwe wysłuchanie stron, ale także efektywne prowadzenie spraw.
 5. Mediacje i próby porozumienia: Niektóre sądy zachęcają do mediacji przed rozpoczęciem rozprawy. Jeśli strony decydują się na mediację lub próby porozumienia, może to wpłynąć na czas oczekiwania na termin rozprawy.

Podsumowując, czas trwania rozprawy rozwodowej zazwyczaj mieści się w zakresie od 45 minut do 3 godzin, jednak to może się zmieniać w zależności od konkretnej sytuacji, stopnia zawiłości sprawy oraz decyzji podejmowanych w trakcie samej rozprawy.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie i wyrok rozwodowy

Co znajduje się w wyroku Sądu? W wyroku orzekającym rozwód bez orzekania o winie sąd orzeka:

1)  o rozwiązaniu małżeństwa (art. 56 § 1 i art. 57 § 1 KRO);

2)  o winie rozkładu pożycia jednego albo obojga małżonków (art. 57 § 1 KRO) lub nie orzeka o winie na zgodne żądanie małżonków (art. 57 § 2 KRO);

3)  o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem (wspólnymi małoletnimi dziećmi) obojga małżonków (art. 58 § 1 KRO);

4)  o kontaktach rodziców z dzieckiem (dziećmi) (art. 58 § 1 i art. 31a KRO), jednak na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem;

5)  o sposobie korzystania z mieszkania, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie (art. 58 § 2 KRO).

Ponadto w orzeczeniu o rozwiązaniu małżeństwa sąd może, ale nie musi:

1)  nakazać eksmisję małżonka na żądanie drugiego małżonka (art. 58 § 2 KRO);

2)  orzec o sposobie korzystania z mieszkania (art. 58 § 2 KRO);

3)  zasądzić alimenty dla małżonka rozwiedzionego na jego żądanie (art. 60 KRO);

4)  dokonać podziału majątku wspólnego na zgodny wniosek jednego z małżonków, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu (art. 58 § 3 KRO).

Kiedy wyrok o rozwód bez orzekania o winie staje się prawomocny

Uprawomocnienie wyroku po rozwodzie przed sądem I instancji następuje po upływie 7 dni od dnia jego orzeczenia, jeśli żadna ze stron nie złoży wniosku o uzasadnienie wyroku rozwodowego. Z kolei jeśli wniosek o uzasadnienie rozwodu bez orzekania o winie zostanie złożony, to wyrok uprawomocni się w terminie 14 dni od dnia doręczenia uzasadnienia wyroku rozwodowego, ale tylko jeżeli strona, która złożyła taki wniosek nie wniesie apelacji. Jeśli apelacja od wyroku rozwodowego zostanie wniesiona, wtedy, uprawomocnienie wyroku w sprawie rozwodu, następuje z dniem wydania wyroku przez sąd II instancji, który rozpoznaje apelację. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku o rozwód, strona może złożyć wniosek o wydanie odpisu wyroku ze stwierdzeniem prawomocności, a opłata wynosi 20 złotych.Jeśli wyrok zawiera orzeczenie o alimentach, to pierwszy wniosek o wydanie wyroku rozwodowego bez orzekania o winie wraz z klauzulą wykonalności nie podlega opłacie sądowej i jest wydawany przez sąd bez opłat.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu