Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Uchylenie, wygaśnięcie i pozbycie się alimentów na córkę, która ma dziecko

Obowiązek alimentacyjny jest jednym z podstawowych obowiązków ciążących na rodzicach względem ich dzieci. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 133 § 1 KRO rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres tego obowiązku, zgodnie z art. 135 KRO, wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej, z drugiej zaś zarobkowe i majątkowe możliwości osoby zobowiązanej. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb jest uzależniony od cech osoby uprawnionej oraz od splotu okoliczności natury społecznej, w której osoba uprawniona się znajduje – od tzw. stopy życiowej na której żyją obie strony obowiązku alimentacyjnego.

Zakres potrzeb dziecka , które powinny być przez rodziców zaspokojone wyznacza treść art. 96 KRO, zgodnie z którym rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie –odpowiednio do uzdolnień –do pracy dla dobra społeczeństwa. Dlatego też rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (opieki, mieszkania, wyżywienia, odzieży, higieny osobistej, leczenia, jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania . Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia, stosownej do wieku i pory roku odzieży, środków ochrony zdrowia , kształcenia oraz pieczy nad jego osobą i majątkiem. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od możliwości finansowych zobowiązanego.

Uchylenie, wygaśnięcie i pozbycie się alimentów na córkę, która ma dziecko Poznań

Stosownie natomiast do treści art. 138 KRO w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może także prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego, który wygasa m.in. wówczas, gdy odpadnie jedna z przesłanek uzasadniających ten obowiązek, czy po stronie uprawnionego, czy to po stronie zobowiązanego. W przypadku osoby zobowiązanej do alimentacji wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego może uzasadniać utrata przez taką osobę możliwości zarobkowania lub uzyskanie przez uprawnionego zdolności samodzielnego utrzymania się.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 06 stycznia 2000 r., sygn. akt I CKN 1077/99 (opubl.) wedle art. 133 § 1 KRO rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie także wtedy, gdy nie znajduje się w niedostatku. Wobec treści tych przepisów uznać trzeba, że rodzic powinien dzielić się z dzieckiem skromnym nawet dochodem.

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się (art. 133 § 3 KRO).

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem rozpoznania Sądu były dwa żądania: powództwo o uchylenie obowiązku alimentacyjnego ciążącego na K. M. wobec córki A. M. oraz powództwo złożone przez A. M. o podwyższenie alimentów od K. M. na jej rzecz z kwoty 750 zł miesięcznie do kwoty 1100 zł miesięcznie. Przechodząc do oceny zgłoszonych roszczeń należy w pierwszej kolejności wskazać, iż alimenty od K. M. na rzecz córki A. M. po raz ostatni zostały ustalone wyrokiem Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 11 września. Dla oceny zasadności roszczeń należało zatem ustalić czy od daty ostatniego orzekania o alimentach nastąpiła taka zmiana stosunków, która uzasadniałaby uwzględnienie któregoś z rozpoznawanych powództw.

Uchylenie, wygaśnięcie i pozbycie się alimentów na córkę, która ma dziecko Poznań

W ocenie Sądu w sprawie nie ma wątpliwości co do tego, iż powód nie znajduje się w takiej sytuacji, która nakazywałaby przyjęcie, iż utracił on całkowicie możliwości zarobkowe. Pracuje on w dalszym ciągu za granicą na stanowisku (…), osiągając dochód wyższy niż poprzednio. Prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z partnerką, która również pracuje i osiąga dochody, choć nie w pełnym wymiarze czasu pracy, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby mogła to zmienić. Faktem jest, iż obecnie K. M. ma na utrzymaniu również małoletnie dziecko z obecnego związku, dochód uzyskiwany przez powoda i jego partnerkę jest zbliżony do ich comiesięcznych wydatków. Bezspornie powód miał przez dłuższy okres czasu problemy ze zdrowiem i wówczas jego dochód ograniczał się tylko do zasiłku chorobowego, nie mnie jednak w chwili obecnej K. M. pracuje i uzyskuje dochody na dość dobrym poziomie. W okresie począwszy od 1 września sytuacja K. M. nie wskazuje na to by płacenie przez niego dotychczasowych alimentów stanowi dla niego nadmierny uszczerbek w rozumieniu art. 133 § 3 KRO.

Reasumując ten wątek należy wskazać, iż sytuacja K. M. zdaniem Sądu, nie uzasadnia uchylenia ciążącego na nim wobec syna obowiązku alimentacyjnego. Rozstrzygnięcie zatem powództwa głównego uzależnione było od ustalenie czy pozwana uzyskała już zdolność do samodzielnego utrzymania się.

A. M. jest osobą pełnoletnią, posiada dziecko, zamieszkuje samodzielnie, pozostaje w nieformalnym związku, a zatem układa sobie własne życie osobiste. Już w roku skończenia szkoły średniej podjęła działania zmierzające do usamodzielnienia się wyprowadzając się z domu.

Dziecko pozwanej uczęszcza do publicznego przedszkola, a zatem A. M. ma możliwość podjęcia pracy jeżeli nie w pełnym wymiarze czasu pracy, to na część etatu. Nie do końca zrozumiałe jest dla Sądu, dlaczego takich starań nie czyni. Pozwana nie jest obciążona wyłącznie obowiązkiem zawożenia i odbierania syna z przedszkola, albowiem czyni to ojciec dziecka. Pozwana jest młodą, ogólnie zdrową osobą, posiada wykształcenie średnie i doświadczenie w pracach dorywczych. Praca jaką wykonuje od niemal roku w ramach umowy zlecenia zdaniem Sądu nie jest adekwatna do jej możliwości na obecnym rynku pracy. Jest bowiem w stanie świadczyć pracę przez większą część czasu niż 40-60 godzin w miesiącu, a jej możliwości zarobkowe są na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, tym bardziej, iż jak wynika z materiału zgromadzonego w sprawie przed urodzeniem dziecka podejmując pracę osiągała dochód około 2000 zł miesięcznie. Jak zostało ustalone w ramach tego postępowania W ocenie Sądu pozwana nie wykorzystuje swoich możliwości. Wykazuje, iż jej dochód jest na poziomie 500 zł miesięcznie, podczas gdy za przedszkole musi zapłacić 200-250 zł. Zdecydowanie zbyt mało operatywnie stara się o podjęcie zatrudnienia na stałe, co pozwoliłoby jej na uzyskanie wyższych zarobków. Może liczyć na pomoc ze strony matki, która w znacznej mierze pomaga jej finansowo, a obecnie z uwagi na zwolnienie z pracy może pomagać jej w opiece nad synem.

Uchylenie, wygaśnięcie i pozbycie się alimentów na córkę, która ma dziecko Poznań

Należy zaznaczyć, iż do utrzymania dziecka A. M. zobowiązana jest ona sama i ojciec dziecka. Na chwilę obecną nie zostały wykazane okoliczności by ten obowiązek winien obciążać K. M. w oparciu o art. 132 KRO. A. M. winna zatem czynić wszelkie starania, aby ten obowiązek móc wypełnić. Przy czym otrzymuje ona na dziecko świadczenie z programu 500+ oraz alimenty. Jeżeli sytuacja uległa zmianie i od czasu orzeczenia obowiązku alimentacyjnego koszty utrzymania dziecka wzrosły może na drodze sądowej dochodzić podwyższenia alimentów od ojca dziecka. To samo tyczy się wypełniania opieki nad dzieckiem, do której zobligowani są oboje rodzice, nie tylko matka. Zatem w sytuacji choroby dziecka opiekę winni sprawować oboje w taki sposób, aby nie kolidowało to z ich obowiązkami zawodowymi. Tym bardziej, iż ojciec dziecka utrzymuje z nim kontakt.

Sąd w niniejszej sprawie rozważał, iż pozwana po zdaniu matury chciała kontynuować naukę na studiach wyższych, jednakże przerwała je po dwóch miesiącach. Zarówno w odpowiedzi na pozew, jak i w toku procesu wskazywała, iż taki stan rzeczy był spowodowany sytuacją rodzinną (nieplanowaną ciążą, złym samopoczuciem w ciąży i przez okres około roku po porodzie spowodowany (…) i opieką nad dzieckiem). Jednakże od momentu kiedy dziecko ukończyło pierwszy rok życia przez kolejny rok pozwana nie podjęła ponownie nauki. Przy czym pracę dorywczą podjęła pierwszy raz po porodzie. A zatem trudno podzielić stanowisko strony pozwanej, iż sytuacja rodzinna oraz problemy zdrowotne, usprawiedliwiają w całości opóźnienie w nauce.

Po raz kolejny pozwana rozpoczęła studia w październiku w trybie zaocznym. Zatem z uwagi na formę kształcenia posiada możliwość podjęcia pracy w dni powszednie, co umożliwi jej jednoczesną naukę w weekendy i przygotowanie do zajęć. Wskazać należy, iż uwzględnieniu powództwa nie sprzeciwia się przesłanka kontynuowania edukacji przez pozwaną, albowiem z uwagi na niepodjęcie ponownie nauki przez okres 2 lat od czasu urodzenia dziecka, nie można przyjąć, iż wykazuje ona chęci i możliwości dalszej nauki. Oczywiście zasadnym jest kontynuowanie przez A. M. edukacji, jednak winna ona wykonywać to na własny koszt i w ramach własnych możliwości.

W okresie będącym przedmiotem zainteresowania usprawiedliwione potrzeby pozwanej nie zmniejszyły się, jednak w ocenie Sądu uzasadnione jest stwierdzenie, że jest ona w stanie we własnym zakresie zaspokajać swoje usprawiedliwione potrzeby, które oscylują w granicach kwoty 1600 zł. Wobec powyższego Sąd uznał, iż pozwana jest w stanie samodzielnie się utrzymać i zasadnym jest uchylenie ciążącego na jej ojcu obowiązku alimentacyjnego. Wyrok Sądu Rejonowego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 20 lipca 2018 r. III RC 265/17

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu