Ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa matki dziecka

Ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa matki dziecka

Jeżeli w akcie urodzenia jest wpisana jako matka kobieta, która dziecka nie urodziła, można żądać zaprzeczenia macierzyństwa. Na stronie powodowej spoczywa ciężar dowodu okoliczności podważających macierzyństwo. Wyrok zmienia podstawę ustalenia ojcostwa mężczyzny, który dotąd uznawany był za ojca dziecka. Zaprzeczenie macierzyństwa obala domniemanie ojcostwa oparte na przesłance macierzyństwa kobiety, wpisanej dotąd jako matka dziecka.

Powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa dziecko wytacza przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, a jeżeli kobieta ta nie żyje - przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Matka wytacza powództwo przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka i przeciwko dziecku, a jeżeli kobieta ta nie żyje - przeciwko dziecku. Kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka jako jego matka wytacza powództwo przeciwko dziecku. Mężczyzna, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, wytacza powództwo przeciwko dziecku i tej kobiecie, a jeżeli ona nie żyje - przeciwko dziecku. Prokurator jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego pozywa kobietę wpisaną jako matka dziecka oraz mężczyznę, którego ojcostwo wynika z wpisanego macierzyństwa tej kobiety

Matka albo kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka jako jego matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa  w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia ustalającego, że dana kobieta nie jest matką dziecka dochodzi do obalenia domniemania pochodzenia dziecka od jej męża. Od tej chwili też mężczyzna, pozostający w związku małżeńskim z tą kobietą nie może być uważany za ojca dziecka, gdyż skutek ten następuje z mocy samego prawa.

Mężczyzna, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka nie jest matką dziecka, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Dziecko może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności. Ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Jednakże w razie śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo, ustalenia macierzyństwa mogą dochodzić jego zstępni.

Sprawy o ustalenie macierzyństwa należą do właściwości sądów rejonowych. Powództwo o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Jest to właściwość przemienna, co oznacza, że powództwo może być również wytoczone według zasad regulujących właściwość miejscową ogólną. Czyli wtedy powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. O miejscu zamieszkania nie decyduje zatem miejscowość, w której osoba pozwana jest zameldowana. Nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona dochodząca ustalenia macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych. Uprawnionym czynnie jest prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz