Władza rodzicielska, a istotne sprawy dziecka

Władza rodzicielska, a istotne sprawy dziecka

Do istotnych spraw dziecka należeć będą z zasady wszystkie czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu jego majątkiem oraz te czynności zwykłego zarządu, które dotyczą właśnie materii istotnej dla dziecka z niemajątkowego punktu widzenia. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Do istotne sprawy dziecka zalicza się:

- zmianę obywatelstwa przez dziecko,

- zmianę osoby uprawnionej do odbioru alimentów, która została wskazana w orzeczeniu sądu,

- zmianę nazwiska lub imienia dziecka,

- decyzję o dokonaniu zabiegu operacyjnego,

- decyzja o kierunku leczenia poważnej choroby,

- zapewnienie dziecku odpowiednich warunków mieszkaniowych,

- usuwanie zagrożeń życia i zdrowia.

Rozstrzygnięcie o miejscu pobytu dziecka jest rozstrzygnięciem o istotnej sprawie dziecka, a nie rozstrzygnięciem o pozbawieniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej, nawet w sytuacji, w której brak porozumienia rodziców w tej kwestii stanowi główne zarzewie konfliktu.

W sytuacji, w której władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, złożenie wniosku o wydanie paszportu małoletniemu dziecku wymaga ich wspólnego, zgodnego działania. Podjęcie decyzji w kwestii wystąpienia z takim wnioskiem należy do istotnych spraw dziecka, o których rodzice rozstrzygają wspólnie, natomiast w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. wydane w tym postępowaniu postanowienie sądu opiekuńczego rozstrzygające o istotnej sprawie dziecka zastępuje porozumienie rodziców.

Wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego. Na wyjazd za granicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wyrażającego zgodę na wyjazd dziecka.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

2.9/5 - (231 votes)

Dodaj komentarz