Wniosek o przywrócenie terminu w sprawie rodzinnej: rozwód, alimenty, władza rodzicielska i kontakty

Wniosek o przywrócenie terminu w sprawie rodzinnej: rozwód, alimenty, władza rodzicielska i kontakty

Czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Bezskuteczność czynności procesowej zdziałanej z przekroczeniem terminu występuje tylko wówczas, jeżeli ustawa wiąże z niezachowaniem terminu określone sankcje (np. odrzucenie wniosku czy środka zaskarżenia), albo też jeżeli z uwagi na stan sprawy spóźnione dokonanie czynności nie będzie mogło wywrzeć zamierzonego skutku (np. kiedy z uwagi na nieuzupełnienie braków w zakresie zdolności sądowej lub procesowej nastąpiło już po odrzuceniu pozwu z tego powodu). Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych. Brak winy w dokonaniu czynności procesowej w terminie będzie zachodził bowiem wówczas, gdy jej dokonaniu w terminie przeszkodziła okoliczność, której, w danych okolicznościach, nie można było przezwyciężyć przy zachowaniu zwykłej staranności wymaganej od strony należycie dbającej o swoje interesy lub jej pełnomocnika przy dokonywaniu tego rodzaju czynności.

Zwlekanie z dokonaniem czynności procesowej do ostatniego dnia terminu nie jest zawinionym działaniem strony, jeżeli więc zdarzenia uniemożliwiające dokonanie tej czynności nastąpiły dopiero w ostatnim dniu - niedokonanie czynności jest niezawinione.

Sąd powinien przywrócić pozwanemu termin do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jeżeli faktycznie nie zamieszkiwał pod adresem wskazanym w pozwie w dacie jego wniesienia, a powódka posiadała wiedzę o powyższym, co znjaduje swoje potwierdzenie w dokumentach.

Pozwana prowadząc działalność gospodarczą powinna zadbać o prawidłową organizację pracy w swojej firmie, w tym również o sprawne i terminowe wysyłanie korespondencji. Pozwana działająca jako podmiot gospodarczy odpowiada zatem za wadliwe w tym zakresie działanie pracownika, wynikające z zaniedbania powierzonych mu obowiązków. Takie działanie nie znajduje usprawiedliwienia.

W razie wniesienia środka odwoławczego do niewłaściwego sądu termin zaskarżenia orzeczenia zachowany zostaje tylko wówczas, gdy środek odwoławczy zostanie przed upływem tego terminu przekazany Sądowi, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Błędne pouczenie przez Sąd

Udzielenie błędnego pouczenia stronie o sposobie i terminie dokonania określonej czynności procesowej nie przesądza automatycznie o tym, że strona nie ponosi winy za niedokonanie czynności procesowej w terminie. Zależy to każdorazowo od oceny konkretnych okoliczności sprawy dokonanej w szczególności z uwzględnieniem treści udzielonego pouczenia, kompetencji osoby, która udzieliła takiego pouczenia. Nie można też wykluczyć, że strona mimo udzielenia jej błędnego pouczenia ze względu np. na swoje wykształcenie bądź wykonywaną profesję znała sposób i termin dokonania określonej czynności procesowej.

Co trzeba napisać

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej. Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych. Postanowienie w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuca.  Ocena, czy uprawdopodobnienie takie nastąpiło należy do sądu, który nie jest związany twierdzeniami wniosku. Istota uprawdopodobnienia sprowadza się natomiast do przekonania sądu przynajmniej o prawdopodobieństwie zaistnienia faktów, na które powołuje się strona domagająca się przywrócenia terminu. Przywrócenie terminu wprowadza swoistą niepewność do postępowania cywilnego, gdyż może prowadzić do uchylenia prawomocności orzeczeń, a w konsekwencji do naruszenia stabilności obrotu prawnego. 

Kiedy niedopuszczalne jest przywrócenie terminu

Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do złożenia środka odwoławczego od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po uprawomocnieniu się wyroku nowy związek małżeński.

Wstrzymanie postępowania lub wykonania wyroku, postanowienia

Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. Sąd może jednak, stosownie do okoliczności, wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. W razie uwzględnienia wniosku sąd może natychmiast przystąpić do rozpoznania sprawy.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (31 votes)

Dodaj komentarz