Wniosek o ubezwłasnowolnienie przed sądem

Wniosek o ubezwłasnowolnienie przed sądem

Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów zawodowych. W sprawach tych właściwy jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w braku miejsca zamieszkania - sąd miejsca jej pobytu. Trzyosobowy skład sędziów zawodowych został przewidziany ze względu na szczególną doniosłość spraw o ubezwłasnowolnienie. Przez sprawy o ubezwłasnowolnienie rozumie się także sprawy o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia. Wniosek o ubezwłasnowolnienie podlega opłacie stałej w wysokości 40 zł.

 Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:

1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;

2)  jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;

3) jej przedstawiciel ustawowy.

Krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłaszać tego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego. Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe można zgłosić już na rok przed dojściem do pełnoletności osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

Wniosek o wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie powinien odpowiadać ogólnym wymogom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać: wskazanie, o jakie ubezwłasnowolnienie chodzi (całkowite, czy częściowe), podawać przyczynę lub przyczyny ubezwłasnowolnienia i wykazywać, że wnioskodawca ma uprawnienie do złożenia wniosku. Występuje również obowiązek uprawdopodobnienia, w samej treści wniosku lub dołączonymi doń dokumentami, istnienia choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub występowania innego rodzaju zaburzeń psychicznych osoby, której dotyczy żądanie ubezwłasnowolnienia. Jeżeli wnioskodawca żądanie wniosku opierał tylko na jednej przesłance i zakresu wniosku nie rozszerzył w toku postępowania, to sąd - po stwierdzeniu, że żądanie w świetle twierdzeń wniosku jest nieuzasadnione - nie ma prawa prowadzić z urzędu ustaleń, czy zachodzą podstawy do orzeczenia ubezwłasnowolnienia z innych przyczyn.

Wnioskodawca zawsze może cofnąć wniosek. Ze względu na specyfikę przedmiotu postępowania, dopuszczalność tego cofnięcia powinna podlegać szczególnie wnikliwej kontroli sądu.

Kto zgłosił wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny. Wymierzenie grzywny za złożenie w złej wierze wniosku o ubezwłasnowolnienie jest możliwe dopiero po rozpoznaniu sprawy i oddaleniu wniosku, przed tym bowiem sąd nie ma możności oceny, czy zarzuty stawiane wnioskodawcy są uzasadnione.

Uczestnikami postępowania o ubezwłasnowolnienie są

są z mocy samego prawa prócz wnioskodawcy:

1)  osoba, której dotyczy wniosek;

2)   jej przedstawiciel ustawowy;

3)  małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

Postępowanie toczy się z udziałem prokuratora.  Organizacje pozarządowe, do których zadań statutowych należy ochrona praw osób niepełnosprawnych, udzielanie pomocy takim osobom lub ochrona praw człowieka, mogą wstąpić do postępowania w każdym jego stadium.

Wysłuchanie osoby ubezwłasnowolnianej

Osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, należy wysłuchać niezwłocznie po wszczęciu postępowania; wysłuchanie powinno odbyć się w obecności biegłego psychologa oraz - w zależności od stanu zdrowia osoby, która ma być wysłuchana - biegłego lekarza psychiatry lub neurologa. Nakaz niezwłocznego wysłuchania pozwoli sądowi na zorientowanie się w stanie zdrowia zainteresowanego oraz na dalsze, właściwe ukierunkowanie postępowania, w tym dokonanie oceny - na podstawie opinii biegłych - co do potrzeby ustanowienia kuratora dla reprezentowania interesów wysłuchiwanego w dalszym toku sprawy oraz ewentualnego wydania postanowienia co do niecelowości doręczania tej osobie pism procesowych i zawiadomień o rozprawach.

W celu wysłuchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, sąd może zarządzić przymusowe sprowadzenie tej osoby na rozprawę albo wysłuchać ją przez sędziego wyznaczonego. Na postanowienie sądu o przymusowym sprowadzeniu osoby na rozprawę przysługuje zażalenie. Niemożność porozumienia się z osobą, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, stwierdza się w protokole po wysłuchaniu biegłego lekarza i psychologa uczestniczących w posiedzeniu.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz