Wszczęcie postępowania w sprawie nieletniego dziecka w celu ustalenia demoralizacji albo popełnienia przestępstwa

Wszczęcie postępowania w sprawie nieletniego dziecka w celu ustalenia demoralizacji albo popełnienia przestępstwa

Postępowanie w sprawie nieletniego ma na celu ustalenie, czy istnieją okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego lub czy nieletni popełnił czyn karalny, a także ustalenie, czy zachodzi potrzeba zastosowania wobec nieletniego środków przewidzianych w ustawie. Jedną z okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego (a zatem będącą również przejawem demoralizacji) jest popełnienie czynu zabronionego. Czynem zabronionym z kolei jest także określony czyn karalny. Jeżeli czyn zabroniony, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie dopuszczenia się go przez nieletniego, nie jest czynem karalnym wówczas można wszcząć wobec nieletniego postępowanie tylko w celu ustalenia, czy istnieją okoliczności świadczące o jego demoralizacji i czy zachodzi potrzeba zastosowania wobec niego innych środków.  Jeżeli jednak uzasadnione podejrzenie dotyczy czynu zabronionego, który równocześnie jest czynem karalnym, w takim wypadku wszczęcie postępowania powinno nastąpić w celu ustalenia, czy nieletni popełnił czyn karalny i czy zachodzi potrzeba zastosowania wobec niego odpowiednich środków.

Niezwłocznie po wpłynięciu do sądu zawiadomienia, że nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub że zachodzi podejrzenie, iż nieletni dopuścił się czynu karalnego należy zarejestrować sprawę i założyć akta tej sprawy. Obowiązek ten dotyczy także odrębnego zarejestrowania sprawy i założenia akt tej sprawy na podstawie zawiadomienia o ujawnieniu nowych okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego lub nowych czynów karalnych.

Sąd rodzinny wszczyna postępowanie w sprawie nieletniego, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie istnienia okoliczności na to wskazujące. Czyli działania podejmuje się w wypadkach, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego.

O wszczęciu postępowania wydaje się postanowienie, w którym określa się osobę, której postępowanie dotyczy, oraz przedmiot tego postępowania. W razie ujawnienia nowych okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego lub nowych czynów karalnych wydaje się postanowienie o zmianie postanowienia. Postanowienie o wszczęciu postępowania oraz postanowienie o zmianie takiego postanowienia nie są zaskarżalne.

Sąd rodzinny nie wszczyna postępowania, a wszczęte umarza w całości lub w części, jeżeli nie ma podstaw do jego wszczęcia lub prowadzenia w określonym zakresie albo gdy orzeczenie środków wychowawczych lub poprawczych jest niecelowe, w szczególności ze względu na orzeczone już środki w innej sprawie, które w ocenie sądu są wystarczające. Na postanowienie to stronom oraz pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie. Nie ma podstaw do prowadzenia postępowania w całości albo w określonym zakresie przede wszystkim wtedy, gdy okazuje się, że podejrzenie istnienia okoliczności w całości albo w określonym zakresie, nie było uzasadnione lub wprawdzie było uzasadnione, lecz w wyniku przeprowadzonego postępowania ustala się, iż nieletni nie wykazuje przejawów demoralizacji lub nie dopuścił się czynu karalnego. Nie ma też podstaw do dalszego prowadzenia postępowania wówczas, gdy orzeczenie środków wychowawczych lub poprawczych jest niecelowe – w szczególności ze względu na orzeczone już środki w innej sprawie, które w ocenie sądu są wystarczające.

Ściganie na wniosek

W sprawie o czyn ścigany na wniosek sąd rodzinny wszczyna postępowanie w razie złożenia wniosku; postępowanie toczy się wówczas z urzędu.  W sprawie o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego postępowanie wszczyna się, jeżeli tego wymaga interes społeczny albo wzgląd na wychowanie nieletniego lub ochronę pokrzywdzonego; postępowanie toczy się wówczas z urzędu. Ściganie na wniosek stanowi odstępstwo od ścigania z urzędu. Ściganie w tym trybie rozpoczyna się tylko w razie złożenia wniosku przez podmiot do tego uprawniony. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ściganie jest najczęściej pokrzywdzony. Mimo złożenia takiego wniosku sąd rodzinny może nie wszczynać postępowania albo umorzyć postępowanie po jego wszczęciu.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

4.9/5 - (104 votes)

Dodaj komentarz