Wywiad środowiskowy przy zwolnieniu z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej DPS

Wywiad środowiskowy przy zwolnieniu z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej DPS

Gdy strona ubiega się o zwolnienie z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, to w jej interesie leży udzielenie wszelkich informacji dotyczących nie tylko swojej sytuacji osobistej i majątkowej, ale także sytuacji poszczególnych członków jej rodziny oraz powinna aktywnie uczestniczyć przy sporządzaniu wywiadu środowiskowego w części I. Brak takiej współpracy może skutkować odmową udzielenia pomocy społecznej w postaci zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt osoby w DPS. Zwolnienie takie nie powinno nastąpić, jeżeli pomimo zaistnienia okoliczności z art. 64 ustawy o pomocy społecznej, osoba jest w stanie płacić za pobyt w placówce np. utrzymuje się z jednego ale wysokiego wynagrodzenia lub posiada własne zasoby majątkowe. W szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, które pozwolą jej przezwyciężyć trudną sytuację we własnych zakresie.

Z uwagi na odmowę przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, brak współpracy, pracownik socjalny nie ma  możliwości ustalenia, czy w sytuacji osobistej i majątkowej strony występują jakieś szczególne okoliczności, które wskazywałyby na konieczność zwolnienia w całości lub części z ponoszenia opłat za pobyt w DPS oraz czy występują dysproporcje pomiędzy udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją majątkową wnioskodawcy, a także, czy sytuacja materialna i posiadane zasoby finansowe i majątkowe pozwalają stronie na ponoszenie opłat za pobyt w DPS.

Z treści przepisów art. 64 ust. 1 ustawy niewątpliwie wynika uznaniowy charakter wydawanego na jego podstawie rozstrzygnięcia o zwolnieniu osoby z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w całości lub w części. Tym samym wybór sposobu załatwienia tego rodzaju wniosku zależy wyłącznie od woli organu właściwego do ustalenia tej opłaty, co nie może jednak oznaczać dowolności wydanego w wyniku jego rozpatrzenia rozstrzygnięcia. W związku z tym przypomnieć należy, iż w orzecznictwie sądowym nie budzi wątpliwości, że sądowa kontrola uznania administracyjnego jest ograniczona wyłącznie do oceny, czy w sprawie zachodzą warunki materialnoprawne uzasadniające skorzystanie przez organ administracji z przysługujących mu uprawnień oraz czy wydanie decyzji zostało poprzedzone prawidłowo przeprowadzonym postępowaniem, z zachowaniem przepisów procedury administracyjnej.

W wypadku postępowań prowadzonych w oparciu o art. 64 ustawy o pomocy społecznej wydanie rozstrzygnięcia na podstawie tego przepisu powinno być zatem poprzedzone wyjaśnieniem okoliczności sprawy w zakresie sytuacji rodzinnej i dochodowej wnioskodawcy oraz jej analizą z zachowaniem wymogów proceduralnych przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Organ powinien zatem szczegółowo rozważyć kwestię istnienia bądź nie istnienia w konkretnej sprawie szczególnych okoliczności uzasadniających skorzystanie z omawianej instytucji oraz okoliczności uzasadniające zakres jej ewentualnego zastosowania, co następnie winno znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji.

Wysokość ustalanej opłaty zależna jest nie tylko od wysokości dochodów, ale także od faktycznej możliwości danej osoby i jej rodziny Zatem pojęcie możliwości należy odnosić do faktycznej sytuacji danej osoby i jej rodziny, a w szczególności do jej sytuacji zdrowotnej, ponoszonych wydatków i wszelkich innych elementów życia społecznego, wpływających na ocenę możliwości posiadanych przez określoną osobę i jej rodzinę.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz