Zabezpieczenie miejsca zamieszkania dziecka przy ojcu na czas trwania sprawy Sądzie

Zabezpieczenie miejsca zamieszkania dziecka przy ojcu na czas trwania sprawy Sądzie

Artykuł 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż dziecko do pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw ( art. 95 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zgodnie z art. 95 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Poprzez dobro dziecka należy rozumieć zapewnienie dziecku wszystkich tych wartości, które są konieczne do jego prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego, o czym stanowi art. 96 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Przy ocenie dobra dziecka nie można pomijać ani uwarunkowań obiektywnych (takich jak: wiek dziecka, jego płeć, cechy charakterologiczne rodziców, stosunek rodziców do siebie, do dziecka oraz do krewnych rodzica), ani subiektywnych (wrażliwości dziecka, wzajemnych relacji oraz więzi rodziców i dzieci, poczucia bezpieczeństwa dziecka). Właściwie rozumiane dobro dziecka wymaga starań o zapewnienie dziecku zdrowia fizycznego i psychicznego, polegających na właściwym ukształtowaniu jego charakteru i przygotowaniu do życia społecznego.

Zabezpieczenie miejsca zamieszkania dziecka przy ojcu na czas trwania sprawy Sądzie Poznań

Zgodnie z art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w braku takiego porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Kodeks cywilny natomiast stanowi w art. 26, iż miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy ( § 2). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania ( art. 28 Kodeksu cywilnego).

Sąd opiekuńczy orzekający o miejscu zamieszkania dziecka musi mieć na względzie przede wszystkim dobro dziecka. Niepożądane jest uwzględnianie dobra rodziców, czy jednego z nich, kosztem małoletniego. Powyższa zasada dobra dziecka musi również uwzględniać wolę dziecka, zwłaszcza w sytuacji, gdy dziecko osiągnęło wiek, który umożliwia wzięcie pod uwagę jego opinii. Realizację powyższej dyrektywy stanowi przepis art. 576 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem Sąd w sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych. Oczywiście wyrażona przez dziecko opinia nie jest wiążąca dla Sądu i Sąd wydając rozstrzygnięcie w sprawie winien wziąć pod uwagę pozostały zebrany materiał dowodowy.

Zabezpieczenie miejsca zamieszkania dziecka przy ojcu na czas trwania sprawy Sądzie Poznań

Zgodnie z art. 755 § 1 KPC, jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, w szczególności sąd może uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi. Zaznaczyć jednakże należy, że w przypadku pieczy nad dzieckiem, rola sądu jest subsydiarna, to znaczy, że rozstrzyga on w tym zakresie tylko w przypadku, gdy rodzice posiadający pełnie władzy rodzicielskiej nie mogą dojść do porozumienia. Przesłanką warunkującą rozstrzygnięcie sądu jest zawsze dobro dziecka; przesłanka ta ma także decydujące znaczenie przy rozstrzygnięciu, o ewentualnym zabezpieczeniu roszczenia w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i pieczy nad dzieckiem, w trybie przewidzianym art. 755 § 1 pkt 4 KPC. Bez znaczenia są, w tym zakresie ambicje stron postępowania i ich wzajemne konflikty.

Zgodnie z dyspozycją art. 7561 KPC, w sprawach dotyczących pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem sąd orzeka w przedmiocie zabezpieczenia po przeprowadzeniu rozprawy. Tak, więc wydając orzeczenie o zabezpieczeniu roszczenia, Sąd kieruje się nie tylko twierdzeniami wniosku, ale także materiałem dowodowym zgromadzonym w toku przewodu sądowego.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

R. M. (1), we wniosku z dnia wniósł o udzielenie zabezpieczenia po przez ustalenie, że miejscem zamieszania małoletniego dziecka T. M. (2) ur. (...) na czas trwania postepowania jest każdoczesne miejsce zamieszkania ojca R. M. (2). W uzasadnieniu wskazano, że małoletni T. M. (2) jest synem K. Z. i R. M. (2), od września mieszka razem z ojcem, gdzie ma zabezpieczone wszystkie potrzeby, małoletni wyraża tez chęć mieszkania u ojca. W oświadczeniu złożonym na rozprawie uczestniczka K. Z. wniosła o oddalenie wniosku oświadczając, że jest on szantażem emocjonalnym. Dziecko u ojca ma zapewniona właściwa opiekę i warunki mieszkaniowe.

Zabezpieczenie miejsca zamieszkania dziecka przy ojcu na czas trwania sprawy Sądzie Poznań

Podkreślić wiec należy, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy, w tym oświadczenia i zeznania stron potwierdza, że pobyt małoletniego T. M. (2) u ojca jest akceptowany zarówno przez dziecko, które dobrowolnie zgodziło się mieszkać z wnioskodawcą, jak i przez uczestniczkę, matkę dziecka, która jednoznacznie oświadczyła „ja wyraziłam zgodę na przepisanie syna do szkoły w miejscu zamieszkania ojca, syn ma tam lepszą sytuacje materialną, u ojca ma zapewniane atrakcje…”. Orzeczenie sądu sankcjonuje, więc stan faktyczny akceptowany przez obie strony postepowania sądowego jak również przez małoletniego T.. W tym stanie rzeczy uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie jest zgodne z dobrem małoletniego, gwarantując jego bezpieczeństwo, także socjalne, oraz prawidłowy rozwój emocjonalny. Dlatego też Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia. Postanowienie Sądu Rejonowego - IV Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 25 kwietnia 2018 r. IV Nsm 796/17

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (1 vote)