Zajęcie i zabranie alimentów na dziecko przez komornika

Zajęcie i zabranie alimentów na dziecko przez komornika

Stosownie do treści art. 833 § 6 kpc nie podlegają egzekucji m.in. świadczenia alimentacyjne. Należą one do tej grupy dochodów, których celem jest zapewnienie utrzymania, co stanowi ratio legis całkowitego wyłączenia od egzekucji środków pieniężnych uzyskanych z tego tytułu.

Może jednak powstać wątpliwość, do kogo należą określone środki pieniężne pozostające we władaniu przedstawiciela ustawowego małoletniego, tym bardziej że w przypadku alimentów to przedstawiciel ustawowy małoletniego jest dysponentem tych środków i co do zasady decyduje o ich przeznaczeniu. Co za tym idzie, może dojść do zajęcia świadczeń alimentacyjnych należnych małoletniemu i to niezależnie od tego, czy środki pieniężne z tego tytułu zostały wpłacone przez zobowiązanego gotówką do rąk własnych przedstawiciela ustawowego małoletniego, czy też na jego rachunek bankowy.  Należy jednak wskazać, że w razie skierowania egzekucji do świadczeń alimentacyjnych K.p.c. przyznaje osobie uprawnionej do tych świadczeń stosowne środki obrony.

Jeżeli komornik, prowadząc egzekucję przeciwko przedstawicielowi ustawowemu małoletniego, dokona zajęcia pieniędzy (w gotówce) otrzymanych przez tego przedstawiciela tytułem alimentów należnych dziecku (pieniądze jako rzeczy ruchome podlegają zajęciu przy egzekucji z ruchomości), zgodnie z art. 852 § 2 K.p.c. osoba trzecia (w tym przypadku małoletni reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego) ma możliwość zgłoszenia zarzutu, że przysługuje mu do zajętych pieniędzy prawo stanowiące przeszkodę do wydania ich wierzycielowi egzekwującemu. Zobowiązuje to komornika do złożenia zajętych pieniędzy na rachunek depozytowy sądu. Sąd postanowi wydać pieniądze wierzycielowi egzekwującemu, jeżeli w ciągu miesiąca od złożenia ich na rachunek depozytowy sądu nie będzie złożone orzeczenie właściwego sądu zwalniające od zajęcia lub wstrzymujące wydanie pieniędzy. Zatem przedstawiciel ustawowy małoletniego powinien wytoczyć w jego imieniu (na podstawie art. 841 K.p.c.) powództwo o zwolnienie zajętych pieniędzy od egzekucji (tzw. powództwo ekscydencyjne). Wyrok uwzględniający powództwo o zwolnienie zajętych pieniędzy od egzekucji lub postanowienie sądu zawieszające postępowanie egzekucyjne w celu zabezpieczenia roszczenia (art. 755 § 1 pkt 3 K.p.c.) należą do orzeczeń, o których mowa w art. 852 § 2 zd. 2 K.p.c.

Komornik prowadzący przeciwko przedstawicielowi ustawowemu małoletniego egzekucję z rachunku bankowego dokonuje zajęcia wierzytelności znajdujących się na tym rachunku. Zajęcie obejmuje wszystkie kwoty wpływające na rachunek po jego dokonaniu. W razie zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, na który wpływają m.in. alimenty na rzecz dziecka, wpłacona z tego tytułu suma podlega egzekucji na ogólnych zasadach. Jednakże i w tym przypadku osoba trzecia (małoletni reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego) nie jest pozbawiona środków obrony przed prowadzoną egzekucją. Tak jak w przypadku egzekucji z ruchomości środkiem prawnym umożliwiającym zwolnienie tych świadczeń spod egzekucji jest powództwo ekscydencyjne (art. 841 K.p.c.).

Należy również zauważyć, że niezależnie od wskazanych wyżej środków obrony przed egzekucją istnieją inne możliwości, które pozwalają uniknąć ryzyka związanego z ewentualnym skierowaniem egzekucji do świadczeń alimentacyjnych. Osoba zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz małoletniego może przekazywać należności z tego tytułu także na rachunek bankowy, bez niebezpieczeństwa, że kwoty tam przekazane zostaną zajęte w drodze egzekucji prowadzonej przeciwko osobie, do rąk której alimenty są płacone. Taką możliwość stwarza otwarcie małoletniemu przez jego przedstawiciela ustawowego (najczęściej osobę, do której rąk ma następować wpłata) oddzielnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, na który będą wpłacane należności alimentacyjne (art. 58 ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.). Uprawnionym do pobierania pieniędzy z takiego rachunku będzie przedstawiciel ustawowy małoletniego (natomiast sam małoletni po ukończeniu przez niego trzynastego roku życia, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy).

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.