Zarząd i dysponowanie majątkiem żony lub męża w razie przeszkody

Zarząd i dysponowanie majątkiem żony lub męża w razie przeszkody

W razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Względem osób trzecich sprzeciw jest skuteczny, jeżeli był im wiadomy. Reguła ta dotyczy jednak tylko zarządu majątkiem osobistym małżonka, który doznał przeszkody. Natomiast w przypadku czynności dotyczących majątku wspólnego jest niepotrzebna, albowiem każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym.

Nie sposób skonstruować zamkniętego, pełnego katalogu czynności zwykłego zarządu, ani katalogu czynności przekraczających ten zakres. Dla ustalenia, czy dana czynność mieści się w ramach zwykłego zarządu, czy też przekracza jego zakres, pomocne mogą być kryteria obiektywne, odwołujące się do katalogu typowych czynności zwykłego zarządu oraz katalogu czynności zdecydowanie przekraczających te ramy. Uwzględnić należy nadto wartość i charakter dokonywanej czynności w stosunku do wartości i charakteru głównych składników majątku małżonka, a także wzgląd na bezpieczeństwo obrotu. Uznanie, że dana czynność przekracza ramy czynności zwykłego zarządu, związane jest wówczas z ustaleniem, że dotyczy ona wartości, stanowiącej istotny, znaczący ułamek wartości całego majątku.

Sprzeciw stanowi czynność prawną i zawiera oświadczenie woli pierwszego małżonka, wskazujące na brak umocowania drugiego małżonka do reprezentowania go w omawianym zakresie. Dokonanie sprzeciwu może nastąpić przed czynnością lub w trakcie jej dokonywania przez drugiego małżonka. Sprzeciw pozbawia drugiego małżonka prawa do reprezentacji i ma charakter generalny, dotyczy wszystkich czynności odnoszących się do czynności zwykłego zarządu.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz