Zarząd majątkiem wspólnym przez małżonków

Zarząd majątkiem wspólnym przez małżonków

Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny.

Pojęcie zarząd majątkiem wspólnym obejmuje, poza czynnościami związanymi z bieżącą, zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymania jej w stanie niepogorszonym, także takie czynności, jak zbywanie ruchomości, jeśli nie miały one szczególnego znaczenia lub przeznaczenia, nabywanie ruchomości i nieruchomości oraz innych praw rzeczowych, jeśli w związku z tym nie dochodzi do uszczuplenia majątku wspólnego oraz zawieranie umów.

Podział na czynności zarządu majątkiem, zwykły i przekraczający zwykły, zarówno na gruncie prawa rodzinnego jak i rzeczowego, wobec braku wyraźnego zdefiniowania, wymaga indywidualnego traktowania na tle konkretnej sprawy. Jeśli chodzi o zarząd majątkiem w ramach ustroju majątkowego małżonków (wspólność ustawowa), to do katalogu sytuacji, stanowiących kryterium oceny, które z czynności każdego z małżonków mają charakter przekraczających zarząd zwykły należy zaliczyć stan majątku wspólnego, pozycję małżonka w kształtowaniu wielkości tego majątku, rodzaj prowadzonej przez niego działalności zarobkowej, proporcję zaciągniętego zobowiązania wobec wartości majątku wspólnego itp. Ocena charakteru czynności prawnej, również w zmieniających się warunkach ekonomicznych, nie może abstrahować od oceny wielkości majątku wspólnego małżonków, wysokości zobowiązania podjętego przez jednego z nich, a także sposobu wykorzystywania tego majątku w działalności gospodarczej jednego z małżonków.

Zaciągnięcie zobowiązania może być kwalifikowane jako czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu wtedy, gdy jest ono niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości majątku wspólnego, a przy tym może w istotnym stopniu podważyć sytuację ekonomiczną małżonków oraz związane z tym podstawy bytu rodziny. Dokonanie przez jednego z małżonków czynności mieszczącej się w granicach zwykłego zarządu majątkiem wspólnym wyłącza potrzebę analizowania skutku braku zgody na tę czynność drugiego małżonka.

W sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą utrzymując z niej rodzinę, drugi zaś małżonek w działalność tę nie ingeruje, pozostawiając decyzje dotyczące zarządu mieniem firmy i podejmowanych działań gospodarczych współmałżonkowi, zakres czynności zwykłego zarządu należy interpretować szeroko np. przyjmując co do zasady, że zawieranie umów kredytowych na bieżące potrzeby firmy, nie przekracza zakresu zwykłego zarządu majątkiem wspólnym.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz