Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających małżeństwo (ślub)

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających małżeństwo (ślub)

Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania. Wydając zaświadczenie kierownik urzędu stanu cywilnego informuje strony o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa.

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zobowiązany jest powiadomić na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Równocześnie poucza tę osobę, że w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego. Sądem właściwym miejscowo jest sąd rejonowy określony na podstawie siedziby urzędu stanu cywilnego.

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. Jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo nie składały kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w tym samym dniu, termin miesięczny należy liczyć od dnia późniejszego, tj. dnia, w którym drugi z małżonków złożył pisemne zapewnienie.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz