Kiedy zostaje skutecznie zawarte małżeństwo przez ślub?

Kiedy zostaje skutecznie zawarte małżeństwo przez ślub?

Dla uznania, że małżeństwo cywilne zostało skutecznie zawarte, konieczne jest spełnienie trzech przesłanek, które stanowią: różnica płci pomiędzy osobami wstępującymi w związek małżeński, ich jednoczesna obecność, złożenie przez nich przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Brak różnicy płci zachodzi wtedy, gdy oboje nupturienci są tej samej płci, jak również w przypadku, gdy z medycznego punktu widzenia nie można w ogóle ustalić płci, albo w razie obojnactwa, gdy przeważa określona płeć zbliżona do płci drugiej osoby.

Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula.

Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej, które może stanowić jednocześnie zawarcie małżeństwa na gruncie prawa polskiego, dotyczy następujących kościołów i związków wyznaniowych:
– Kościoła Katolickiego;
– Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego;
– Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego;
– Kościoła Ewangelicko-Reformowanego;
– Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego;
– Kościoła Chrześcijan Baptystów;
– Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego;
– Kościoła Polskokatolickiego;
– gmin wyznaniowych żydowskich;
– Kościoła Starokatolickiego Mariawitów;
– Kościoła Zielonoświątkowego.

Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po zawarciu małżeństwa. Do aktu małżeństwa wpisuje się:
1) nazwiska i imiona osób zawierających małżeństwo, ich nazwiska rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania,
2) miejsce i datę zawarcia małżeństwa,
3) nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe rodziców każdej z osób wstępującej w związek małżeński,
4) nazwiska i imiona świadków,
5) nazwisko (nazwiska), które będą nosić osoby zawierające małżeństwo po jego zawarciu oraz nazwisko, które będą nosić dzieci zrodzone z tego małżeństwa,
6) stwierdzenie, że osoby zawierające małżeństwo złożyły zgodne oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz